Neidio i'r prif gynnwy

Datblygu’r Cwricwlwm a Rheoli Newid yn Ysgol Gyfun Treforys

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae Ysgol Gyfun Treforys wedi mabwysiadu agwedd feiddgar wrth gyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru. Yn yr astudiaeth achos hon, mae arweinwyr a staff yn siarad am ddull yr Ysgol o ddatblygu’r cwricwlwm, gan ddefnyddio hyrwyddwyr cwricwlwm a model rheoli newid.

Yn yr adran gyntaf mae crynodeb yr arweinwyr. Yn yr ail adran isod gallwch ddarllen safbwyntiau amrywiaeth o staff a disgyblion, sy’n siarad yn blwmp ac yn blaen am y dull gweithredu, rhai pryderon, ffyrdd o symud pethau ymlaen, a’u gobaith ar gyfer y dyfodol.

Safbwynt yr arweinwyr

Martin Franklin – Pennaeth

Mae Treforys yn gwasanaethu rhan ogledd-ddwyreiniol Abertawe ac mae’n ysgol wirioneddol gyfun. Mae gennym blant sy’n dod o ardaloedd eithaf difreintiedig, ac mae plant o bob math o allu yma hefyd.

Ar ddiwedd 2020 roeddem yn llwyr werthfawrogi nad oeddem wedi gwneud digon o gynnydd yn ein taith ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru. Penderfynwyd bryd hynny i benodi hyrwyddwyr Cwricwlwm i Gymru a fyddai’n helpu i roi ein dull gweithredu ar lwybr carlam.

Rydym wedi rhoi cyfnodau defnyddiol iawn iddynt weithio gydag arweinwyr adran, nid yn unig am ychydig o oriau, ond drwy dynnu staff oddi ar yr amserlen am ddiwrnod ar adegau i weithio ar themâu’r Cwricwlwm i Gymru gyda thri aelod o staff hefyd. Ac mae hynny’n sicr wedi cyflymu ein dull.

Rydym wedi cadw ein strwythur adrannol, felly mae gennym benaethiaid hanes, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, technoleg, ac ati o hyd, ond maent yn gweithio o dan y Meysydd Dysgu a Phrofiad gyda’i gilydd ac rydym wedi canfod bod hwn yn ddull llawer mwy effeithiol i ni oherwydd yn fy meddwl i mae gen i dri o bobl yn y Dyniaethau erbyn hyn, er enghraifft, yn cydweithio ar y Cwricwlwm i Gymru.

Dr Sam Williams – Pennaeth Cynorthwyol

Yn bersonol, rwy’n gweld bod her y Cwricwlwm i Gymru yn enfawr. Mae nifer fawr o bolisïau y mae angen i ymarferwyr ac arweinwyr roi sylw dyledus iddynt, ac yna mae’n rhaid trosi hynny’n ymarferol. Sut olwg fydd ar y weithred mewn gwirionedd erbyn ichi syntheseiddio a deall nodau a dyheadau canllawiau’r Cwricwlwm i Gymru – ac rwy’n meddwl bod pawb yn cytuno â hynny. Sut ydym ni wir yn mynd i roi’r syniad hwnnw ar waith?

Felly penderfynais ar y syniad o fodel Rheoli Newid Kotter, sef wyth cam gwahanol o sicrhau newid. Gan ddechrau gyda chreu ymdeimlad o frys, ffurfio’r math o dîm a fydd yn gyrru’r newid, creu’r weledigaeth honno, cyfleu’r weledigaeth, ac yna symud ymlaen i rymuso’r gweithredu.

Read more

Y Gymraeg mewn addysg cyfrwng Saesneg 

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’r Gymraeg yn eiddo i ni i gyd. Mae’n un o drysorau Cymru, rhan o’r hyn sy’n ein diffinio fel pobl a fel cenedl. Mae’n rhan annatod o’r Cwricwlwm i Gymru newydd.

Gyda’r Gymraeg yn bwnc mandadol, yr uchelgais yw bod pawb yn mwynhau defnyddio’r Gymraeg, yn gwneud cynnydd parhaus wrth ddysgu’r Gymraeg ac yn magu’r hyder i ddefnyddio’r Gymraeg tu hwnt i’r dosbarth. Bydd gan bob dysgwr, waeth beth yw ei fan geni nac iaith ei gartref, berthynas â’r Gymraeg

Nawr mae fframwaith newydd wedi’i ddatblygu i helpu ysgolion a lleoliadau cyfrwng Saesneg feithrin gwir bwrpas ar gyfer dysgu ac addysgu dilys ar gyfer y Gymraeg yn eu cwricwlwm.

Mae ymarferwyr a rhanddeiliaid wedi datblygu’r fframwaith sy’n gallu helpu ysgolion i drefnu, cynllunio ac adolygu dysgu ac addysgu Cymraeg yn eu cwricwlwm. Mae’n nodi profiadau, gwybodaeth, sgiliau ac ymagweddau ar gyfer pob un o’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig ar gyfer Maes Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu ac mae ar gael o fewn canllawiau’r Maes hwn.

Nid yw’r fframwaith yn nodi adnoddau addysgu penodol, felly mae rhestr chwarae Hwb  hefyd wedi’i datblygu gan ymarferwyr i roi blas ar adnoddau sydd ar gael. Mae gwybodaeth am le i fynd am fwy o gymorth hefyd ar gael. Fodd bynnag mae’n bwysig nodi bod adnoddau a chanllawiau ond yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf pan fyddan nhw’n cael eu defnyddio i ysgogi sgyrsiau a newidiadau i ddysgu ac addysgu Cymraeg er lles ein holl blant a phobl ifanc.

Mae gan ein dysgwyr gymaint i elwa o ddealltwriaeth ddyfnach o’u hiaith genedlaethol a diwylliannau Cymru.

Hoffem ddiolch i’r ymarferwyr canlynol am eu cyfraniadau i ddatblygu’r fframwaith Cymraeg:

Rachel Antoniazzi

Debbie Bond

Natasha Davies-Puddy

Alyson McKay

Bethan Moore

Yvonne Roberts-Ablett

Anna Vivian Jones

Mae’r adroddiad o’r ymgynghoriad yn gynharach yn y flwyddyn ar y fframwaith drafft ar gyfer addysg cyfrwng Saesneg ar gael yma.

Ac mae ffilm astudiaeth achos o Ysgol Pen y Dre hefyd ar gael, a ymddangosodd ar y blog yma yn gynharach yn y flwyddyn.

Ffilmiau adnodd newydd ar y cwricwlwm, a mwy ar y ffordd…

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae ffilmiau newydd yn cael eu hychwanegu’n rheolaidd i’r safle adnoddau ar Hwb. Mae ychwanegiadau diweddar yn archwilio Asesu a Chynnydd, a datblygu Sicrhau Ansawdd yn Ysgol y Strade. Mae’r ffilmiau i’w gweld isod.

Datblygwyd adnodd pontio hefyd gan glwstwr Fitzalan. Yn seiliedig ar ymchwil, mae’n dangos sut y gellir defnyddio 5 pontydd ‘pontio’ i wneud trefniadau pontio ar draws y continwwm 3-16 yn gydlynol a chynhwysfawr.

Bydd adnoddau yn parhau i gael eu hychwanegu ar safle adnoddau Hwb yn ystod y flwyddyn ysgol, trwy gyfrwng Saesneg a Chymraeg, ond nid bob amser yn gydamserol. Bydd y cynnwys yn gytbwys erbyn diwedd y flwyddyn. Mae hi bob amser yn werth gwirio’r tudalennau adnoddau yn y ddwy iaith i weld beth sydd ar gael yn llawn.

Datblygu dulliau asesu yn Ysgol y Strade:

Datblygu prosesau sicrhau ansawdd yn Ysgol y Strade:

Mae angen i’r Hawl  i Ddysgu Proffesiynol – fod yn ‘gyson ac o’r ansawdd uchaf’ 

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Does  na ddim amheuaeth o gwbl gyda fi fod ansawdd system addysg yn dibynnu ar ansawdd ei weithlu. Ac o’r herwydd, rwy’n hynod o falch o’r weithlu ymroddedig sydd gyda ni yng Nghymru.

Wrth siarad ag ymarferwyr, rwy’n aml yn cael gwybod am y dysgu proffesiynol ardderchog (PL) sydd ar gael, ond rwyf hefyd yn cael gwybod am yr anawsterau sydd gan rai wrth ddod o hyd i’r math ‘cywir’ o PL ar eu cyfer. Rwyf wedi gwrando, ac wedi gweithredu, ar y pryderon hynny.

Rwy’n falch iawn heddiw o gyhoeddi’r Hawl Genedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol.

Mae hyn yn dod â phecyn o ddysgu proffesiynol at ei gilydd ar gyfer pob ymarferydd, fel y  gall pawb, ymhobman, elwa ohoni.

Nid yn unig y bydd yr Hawl  yn ei gwneud hi’n haws i ymarferwyr gael mynediad at raglenni a phrofiadau, ond yn bwysig iawn, mae’n gosod disgwyliadau clir ynglŷn â’r hyn y mae’n rhaid i bob gweithiwr addysg proffesiynol yng Nghymru  fod â’r hawl iddo. Os  nad yw’r hawl hwnnw ar gael mewn ardal benodol ar hyn o bryd, byddwn yn gweithio’n gyflym gyda phartneriaid i wella’r cynnig.  Bydd yn ddogfen ‘fyw’ – wedi’i mireinio a’i gwella wrth i ni barhau i wneud cynnydd.

Rwy’n glir bod yn rhaid i’n cynnig cenedlaethol fod yn gyson ac o’r  ansawdd uchaf posib.  Byddaf felly yn cyflwyno proses ddilysu newydd cyn bo hir er mwyn sicrhau bod yr ansawdd yr holl ddysgu proffesiynol cenedlaethol yn cael ei sicrhau a’i gydnabod.

Cafodd gwefan draws ranbarthol newydd ei lansio yr wythnos hon hefyd.   (link) Mae creu’r wefan hon yn arwyddocaol – mae’n dangos ein bod yn chwalu’r rhwystrau i weithio cydweithredol.  Bydd y safle’n parhau i ddatblygu, gan gynnig mynediad i bawb at gyfleoedd pellach ac adnoddau dysgu proffesiynol.

Mae’r broses ddilysu  newydd a’r wefan draws ranbarthol newydd yn gamau pwysig tuag at gynnig cyson, wedi’i dilysu, sy’n uchel ei barch ac sydd ar gael i bawb.

Mae gan systemau addysg sy’n perfformio orau yn y byd ymarferwyr disglair  sy’n ymroddedig i ddysgu parhaus. Mae’r Hawl ry’ i’n ei gyhoeddi heddiw yn gam pellach yn ein hymdrechion i gefnogi ein hymarferwyr i fod yn ddysgwyr proffesiynol gydol oes sy’n gwella eu harfer eu hunain er mwyn cymell ac ysbrydoli dysgwyr ledled Cymru.

Yn olaf, mae’n bwysig i mi fy mod i’n clywed yn uniongyrchol gan gymaint ohonoch chi â phosib.   Bob mis rwy’n cynnal bwrdd crwn gyda phenaethiaid ac arweinwyr yn y sector addysg.  Os nad ydych wedi cymryd rhan, hoffwn glywed gennych yn fawr. E-bost dysg@gov.wales

Defnyddio data a gwybodaeth i gefnogi hunanwerthuso, atebolrwydd a thryloywder – eich cyfle olaf i roi sylwadau ar argymhellion drafft.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Rydym ni yn Social Finance wedi ein comisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal ymchwil i anghenion y system ysgolion yng Nghymru o ran data a gwybodaeth a’u defnydd. Rydym wedi bod yn siarad â rhanddeiliaid ar draws y system ysgolion, i ddeall sut mae’r anghenion hyn yn wahanol ar draws grwpiau rhanddeiliaid, ar gyfer  tri phrif bwrpas sef chynllunio hunanwerthuso a gwella, atebolrwydd a thryloywder. Ein bwriad yw darparu’r dystiolaeth sydd ei hangen i helpu i adeiladu system gytbwys, lle mae data a gwybodaeth o ansawdd ar gael ac yn cael eu defnyddio’n effeithiol – mewn ffordd sy’n gweithio i ysgolion ac i randdeiliaid ehangach o fewn eu cyd-destunau unigryw.

Bydd y prosiect yn cefnogi’r gwaith o weithredu fframwaith newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwerthuso, Gwella ac Atebolrwydd, fel y nodir yn y canllawiau Gwella Ysgolion.

Hyd yn hyn rydym wedi ymgysylltu â nifer eang o randdeiliaid gan gynnwys; penaethiaid, dysgwyr, rhieni, Awdurdodau Lleol, Awdurdodau’r Esgobaeth, Gyrfa Cymru, , timau polisi Llywodraeth Cymru, Consortia Rhanbarthol, Estyn, a Cymwysterau Cymru, ymhlith eraill.

Rydym bellach yng nghamau olaf yr ymchwil hon ac wedi datblygu set o argymhellion drafft i’w profi gyda rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys, yn bwysig, ysgolion.

Felly, hoffem wahodd eich ysgol i rannu eich barn ynghylch ein hargymhellion drafft drwy Weminar fyw.

Rydym yn gwahodd y rhai sy’n gweithio mewn ysgolion a darpariaeth amgen yng Nghymru i un o’n sesiynau ‘Gweminar Ecosystem Data’ byw i roi eu hadborth. Mae’r gwahoddiad yn agored i benaethiaid, i rai eraill sydd mewn rolau strategol ac arweinyddiaeth gan gynnwys llywodraethwyr, ac i staff addysgu ym mhob lleoliad a gynhelir yng Nghymru.

Ym mis Medi byddwn yn cynnal dwy weminar rithwir awr o hyd, lle byddwn yn cyflwyno ein hargymhellion. Bydd y rhain yn cael eu cynnal fel a ganlyn:

  • Sesiwn 1: 28/09/22 rhwng 17:00 ac 18:00
  • Sesiwn 2: 30/09/22 rhwng 10:00 a 11:00

Yn ystod y sesiwn, ar gyfer pob argymhelliad byddwn yn amlinellu:

  • Pwrpas y newid, gan gynnwys cyflwyno unrhyw ddata neu fath o wybodaeth newydd
  • Unrhyw newidiadau y gallai hyn eu cael ar sut rydych chi’n casglu, dadansoddi a chyfathrebu data ar lefel leol ar hyn o bryd

Ar ôl pob argymhelliad, byddwn yn cael saib i gasglu adborth drwy arolwg barn byw. Byddwn hefyd yn gofyn i chi gwblhau arolwg yn dilyn y sesiwn gweminar i gasglu unrhyw sylwadau pellach.

Y dyddiad olaf ar gyfer cwblhau’r arolwg dilynol fydd 19:00, 30/09/22.

Ar ôl i ni gwblhau ein hargymhellion, bydd adroddiad terfynol yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a’i gyhoeddi ar dudalennau we ymchwil Llywodraeth Cymru. Byddant yn ystyried ein hargymhellion a hefyd, maes o law, yn nodi ar gyfer rhanddeiliaid sut y byddant yn ymateb i’n casgliadau.

Os hoffech ymuno â’r weminar yna ewch i’r dudalen Digwyddiadau ar Hwb a mewngofnodwch i gofrestru. Dim ond y rhai sydd wedi cofrestru bydd yn gallu mynychu’r digwyddiad. Noder y bydd y sesiynau hyn yn rhedeg yn ddwyieithog.

Gyda diolch am sylw a gafwyda, allwn ni bwysleisio bod angen i ddefnyddwyr fewngofnodi i Hwb er mwyn ‘gweld’ y digwyddiadau hyn yn rhestru’r digwyddiad a chofrestru!

Grŵp Cyd-greu Camau i’r Dyfodol – Y cyfnod recriwtio (20 Medi)

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Wrth i’r flwyddyn academaidd newydd ddechrau, mae’r prosiect Camau i’r Dyfodol yn mynd i mewn i gam 2 y broses ymchwilio a chasglu tystiolaeth. Yr allwedd i’r cam newydd o weithgaredd yw ffurfio grŵp cyd-greu, yn cynnwys ysgolion ledled Cymru a phartneriaid y sector addysg ehangach, gyda chefnogaeth ymchwilwyr o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glasgow.

Bydd y grŵp yn tynnu ar brofiad yr ysgolion a’r partneriaid i ddatblygu ar y cyd ddulliau ac adnoddau sy’n seiliedig ar dystiolaeth a fydd yn gwella dealltwriaeth o gynnydd dysgwyr o fewn cyd-destun y cwricwlwm newydd. Bydd hyn yn cynnwys llywio Sgyrsiau y Rhwydwaith Cenedlaethol i’r dyfodol ar gynnydd ac asesu.

Rydym yn edrych am tua 30 ysgol, a fydd yn cynrychioli’r sector yma yng Nghymru, i gymryd rhan yn y grŵp. Mae croeso i bob ysgol wneud cais.

Gweler manylion llawn am y grŵp, ei weithgareddau a’r manteision o ymuno yn yr adran Cwestiynau Cyffredin isod. Os hoffai eich ysgol gymryd rhan, cwblhewch y ffurflen electronig hon.

Bydd y cyfnod recriwtio ar gyfer y grŵp cyd-greu yn cau ar 30 Medi.

Y Grŵp Cyd-greu – Cwestiynau Cyffredin

Beth yw’r prosiect Camau i’r Dyfodol?

Mae’r prosiect Camau i’r Dyfodol yn brosiect 3 blynedd ar y cyd rhwng Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glasgow mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru. Mae’r prosiect wedi’i gynllunio i ddatblygu gwybodaeth newydd ac i helpu i wireddu’r Cwricwlwm i Gymru trwy weithio gydag athrawon a phartneriaid addysgol ledled y system er mwyn cyd-greu allbynnau ar gyfer y prosiect a fydd yn datblygu dealltwriaeth ymarferol o gynnydd dysgwyr. Newid a arweinir gan y rhai sydd wrth wraidd y system sy’n darparu’r cyfle gorau ar gyfer rhannu arbenigedd, magu hyder, meithrin cydlyniad ar draws y system, a chefnogi gwahanol bobl a sefydliadau sy’n bwysig ym myd addysg yng Nghymru.

Mae Camau i’r Dyfodol yn brosiect ymchwil a fydd yn ceisio datblygu dealltwriaeth o gynnydd dysgwyr er mwyn bwydo hynny yn ôl i system addysg Cymru a chyfrannu at ddealltwriaeth genedlaethol a rhyngwladol.

Fel rhan o hyn, byddwch yn cael gwahoddiad i gymryd rhan mewn gweithgaredd ymchwil fel rhan o’ch cyfraniad yn y Grŵp Cyd-greu. Eich penderfyniad chi fydd p’un ai i fod yn rhan o’r gweithgarwch ymchwil ai peidio, ac ni fydd eich penderfyniad yn dylanwadu ar eich cyfranogiad yn y grŵp Cyd-greu.

Mae’r prosiect Camau i’r Dyfodol wedi’i gynllunio i ddigwydd trwy bedwar cam. Bydd y grŵp cyd-greu yn dechrau gwaith Cam 2 yn ystod blwyddyn academaidd 2022-23.

Beth yw diben y grŵp cyd-greu?

Read more

Bydd y grŵp yn tynnu ar brofiad yr ysgolion a’r partneriaid i ddatblygu ar y cyd ddulliau ac adnoddau sy’n seiliedig ar dystiolaeth a fydd yn gwella dealltwriaeth o gynnydd dysgwyr o fewn cyd-destun y cwricwlwm newydd. Bydd hyn yn cynnwys llywio Sgyrsiau y Rhwydwaith Cenedlaethol i’r dyfodol ar gynnydd ac asesu.

Rydym yn edrych am tua 30 ysgol, a fydd yn cynrychioli’r sector yma yng Nghymru, i gymryd rhan yn y grŵp. Mae croeso i bob ysgol wneud cais.

Gweler manylion llawn am y grŵp, ei weithgareddau a’r manteision o ymuno yn yr adran Cwestiynau Cyffredin isod. Os hoffai eich ysgol gymryd rhan, cwblhewch y ffurflen electronig hon.

Bydd y cyfnod recriwtio ar gyfer y grŵp cyd-greu yn cau ar 30 Medi.

Y Grŵp Cyd-greu – Cwestiynau Cyffredin

Beth yw’r prosiect Camau i’r Dyfodol?

Mae’r prosiect Camau i’r Dyfodol yn brosiect 3 blynedd ar y cyd rhwng Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glasgow mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru. Mae’r prosiect wedi’i gynllunio i ddatblygu gwybodaeth newydd ac i helpu i wireddu’r Cwricwlwm i Gymru trwy weithio gydag athrawon a phartneriaid addysgol ledled y system er mwyn cyd-greu allbynnau ar gyfer y prosiect a fydd yn datblygu dealltwriaeth ymarferol o gynnydd dysgwyr. Newid a arweinir gan y rhai sydd wrth wraidd y system sy’n darparu’r cyfle gorau ar gyfer rhannu arbenigedd, magu hyder, meithrin cydlyniad ar draws y system, a chefnogi gwahanol bobl a sefydliadau sy’n bwysig ym myd addysg yng Nghymru.

Mae Camau i’r Dyfodol yn brosiect ymchwil a fydd yn ceisio datblygu dealltwriaeth o gynnydd dysgwyr er mwyn bwydo hynny yn ôl i system addysg Cymru a chyfrannu at ddealltwriaeth genedlaethol a rhyngwladol.

Fel rhan o hyn, byddwch yn cael gwahoddiad i gymryd rhan mewn gweithgaredd ymchwil fel rhan o’ch cyfraniad yn y Grŵp Cyd-greu. Eich penderfyniad chi fydd p’un ai i fod yn rhan o’r gweithgarwch ymchwil ai peidio, ac ni fydd eich penderfyniad yn dylanwadu ar eich cyfranogiad yn y grŵp Cyd-greu.

Mae’r prosiect Camau i’r Dyfodol wedi’i gynllunio i ddigwydd trwy bedwar cam. Bydd y grŵp cyd-greu yn dechrau gwaith Cam 2 yn ystod blwyddyn academaidd 2022-23.

Beth yw diben y grŵp cyd-greu?

Read more

Ein taith ddysgu

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae diwedd y flwyddyn addysgol mewn prifysgol yn debyg iawn i ddiwedd tymor yr haf mewn ysgol: adeg o ffarwelio ac o deimlo balchder. Boed mewn meithrinfa neu addysg uwch, mae cael edrych yn ôl dros ddatblygiad eich dysgwyr yn ystod y flwyddyn a aeth heibio yn un o bleserau addysgu. Eleni, fel addysgwr addysg gychwynnol athrawon, mae fy myfyrdodau ddiwedd tymor yr haf wedi arwain at ymdeimlad o ryfeddod. Heb os, mae addysg yng Nghymru wedi datblygu llawer ers i mi hyfforddi i fod yn athrawes, ac mae’n gyfnod hynod gyffrous i’r garfan newydd hon o athrawon ymuno â’r proffesiwn.

Ledled Cymru, mae ein darpar athrawon wedi cwblhau eu cwrs TAR neu BA Addysg gyda SAC ar adeg neilltuol.  Ers nifer o flynyddoedd bellach, bu Cwricwlwm i Gymru ar waith mewn gwahanol gamau, ond o’r mis yma bydd y cwricwlwm newydd yn ‘swyddogol’ ar yr union adeg y daw’r myfyrwyr hyn yn athrawon ‘swyddogol’, fel petai.

I’r darpar athrawon hyn, mae ymdeimlad fod Cwricwlwm i Gymru yn rhywbeth cyfarwydd. Wedi’r cyfan, seliwyd eu haddysg athrawon ar bileri’r cwricwlwm fel ‘y Pedwar Diben’, ‘Datganiadau o’r hyn sy’n bwysig’ a ‘Disgrifiadau dysgu’. I bob pwrpas, mae Cwricwlwm i Gymru yn rhan o bopeth maent yn ei wneud a’i feddwl ac, yn ddiau, gall addysg yng Nghymru elwa o’u safbwyntiau. 

Fel tiwtor prifysgol fu’n cefnogi’r garfan ddiweddaraf hon o ddarpar athrawon, roedd yn hynod ddiddorol eu clywed yn trafod sut mae ysgolion yn mynd ati i weithredu Cwricwlwm i Gymru. Yn naturiol, mae gwahanol ysgolion mewn gwahanol fannau ar hyd y daith o ymgorffori Cwricwlwm i Gymru o fewn eu cynllunio a’u haddysgu. Mae ysgolion hefyd yn cymryd gwahanol lwybrau ar hyd y daith honno. Canlyniad hyn yw trafodaethau cyfoethog yn y seminarau prifysgol, gyda’r myfyrwyr yn rhannu profiadau a syniadau ac, wrth ddilyn llwybrau TAR y Brifysgol Agored, ceir cipolwg o arferion addysg o bob cwr o Gymru.

Read more

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn disodli ‘Addysg Grefyddol’ o dan y Cwricwlwm i Gymru

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn rhan o Faes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau ac yn orfodol i bob disgybl 3-16 oed. Mae’r elfen hon wedi’i datblygu i adlewyrchu dyheadau a phedwar diben y Cwricwlwm i Gymru.

Dyma’r pwyntiau pwysicaf ynghylch cynllunio ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac addysgu’r elfen hon:

  • Wrth gynllunio ar gyfer y ffordd newydd hon o ymdrin â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg dylid dilyn gofynion dylunio cwricwlwm Fframwaith y Cwricwlwm i Gymru ar Hwb
  • Wrth ddylunio eu cwricwlwm, rhaid i ysgolion ystyried y maes llafur y cytunwyd arno yn lleol ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg
  • Rhaid i’r elfen hon fod yn blwraliaethol, gan adlewyrchu’r ffaith bod traddodiadau crefyddol yng Nghymru yn bennaf yn rhai Cristnogol ond gan ystyried dysgeidiaeth ac arferion y prif grefyddau eraill a gynrychiolir yng Nghymru
  • Rhaid hefyd adlewyrchu’r ffaith bod nifer o argyhoeddiadau athronyddol anghrefyddol hefyd yn cael eu dal yng Nghymru
  • Rhaid i’r gwersi gael eu darparu mewn ffordd wrthrychol a beirniadol. Pan fyddant yn rhoi gwersi Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, rhaid i’r athrawon ddefnyddio dull diduedd nad yw’n annog plant na’i gwneud yn ofynnol iddynt fod yn grefyddol neu’n anghrefyddol nac i dderbyn safbwynt penodol
  • Ni all rhieni a gofalwyr ofyn am gael tynnu eu plant o’r gwersi Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Addysgu a defnyddio’r Gymraeg mewn ysgol cyfrwng Saesneg – enghraifft llwyddiannus

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Efallai nad Merthyr Tudful yw’r lle cyntaf i chi feddwl amdano os ydych chi’n am  ddod o hyd i angerdd dros y Gymraeg a’r mewnwelediadau diwylliannol sy’n deillio ohono.

Ond mae hynny’n newid diolch i’r tîm angerddol yn Ysgol Uwchradd Pen y Dre, sy’n ymateb i ofynion Cymraeg y Cwricwlwm i Gymru mewn ffordd gyfannol, gadarnhaol.

Mwynhewch eu hastudiaeth achos fer:

Ôl-sgript: Llongyfarchiadau i Mark Morgan a enillodd wobr ‘Athro’r Flwyddyn mewn Ysgol Uwchradd’ yn #GwobrauAddysguCymru2022 Llywodraeth Cymru ar ddydd Sul 10fed Gorffennaf! Gweler y seremoni lawn yma: https://www.facebook.com/educationwales/videos/professional-teachingawardscymru2022/571567811016683/

Yr Egwyddorion Cynnydd ar waith – creu cysylltiadau ar draws y Meysydd Dysgu a Phrofiad – Ysgol y Strade.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Yn ôl fframwaith Cwricwlwm i Gymru, mae’r egwyddorion cynnydd yn amlinellu’r gofynion gorfodol ar gyfer cynnydd i ddysgwyr. Maent yn disgrifio’r hyn y mae’n ei olygu i ddysgwyr wneud cynnydd, a’r galluoedd a’r ymddygiadau y mae’n rhaid i ymarferwyr geisio eu cefnogi, waeth beth fo’r cam datblygu i’r dysgwyr.

Wrth i ysgolion archwilio’r ffyrdd y mae’r egwyddorion cynnydd yn berthnasol i’w dysgwyr ar draws y continwwm 3-16, gallent ddefnyddio’r egwyddorion hyn i’w helpu i gynllunio’r cwricwlwm, eu trefniadau asesu, ynghyd â’u helpu i ddatblygu dealltwriaeth gyffredin o gynnydd.

Alun Jones

Mae arweinwyr ac ymarferwyr Ysgol y Strade wedi bod yn archwilio sut mae’r egwyddorion cynnydd yn berthnasol i’w dysgwyr nhw. Wrth edrych ar gynnydd dysgwyr drwy gyfrwng yr egwyddorion cynnydd, heriwyd eu syniadau o safbwynt cynllunio’r cwricwlwm a’u trefniadau asesu. Mae’r egwyddorion hyn wedi cynnig iaith gyffredin a chyson iddynt wrth drafod cynnydd ar draws y cwricwlwm.

Gwelwyd un enghraifft o hyn yn ystod eu gwersi Gydol Oes (gwersi newydd i ddysgwyr bl.7 yr ysgol fel rhan o ddarpariaeth y MDaPh Iechyd a Lles.) Prif ddiben y gwersi dan sylw yw i ddatblygu sgiliau bywyd y dysgwyr, gan gynnwys eu sgiliau rhyngbersonol a chymdeithasol. Dechreuodd arweinwyr perthnasol yr ysgol ar y gwaith drwy drafod y sgiliau hanfodol a allai gefnogi’r garfan hon o ddysgwyr yn gynnar yn eu haddysg uwchradd; rhoddwyd cyfle i’r dysgwyr gynnig eu barn hefyd ynghylch pa sgiliau yr oeddent yn teimlo bod angen eu datblygu. O ganlyniad, dechreuodd y ddarpariaeth ar gyfer gwersi Gydol Oes trwy ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyfathrebu y dysgwyr, ar lafar yn bennaf, er mwyn gwella eu hyder wrth siarad o flaen cynulleidfa.

Josh Williams – Cydlynydd Dysgu Gydol Oes
Mae disgyblion yn gwneud cysylltiadau naturiol ar draws meysydd dysgu ac yn magu hyder

Yn hwyrach yn y flwyddyn, wrth i’r ysgol fynd ati i gynnal eu gweithgareddau gwerthuso a gwella, daeth i’r amlwg bod y dysgwyr nid yn unig yn cael eu cefnogi i ddatblygu eu hyder, ond eu bod hefyd yn gwneud cysylltiadau naturiol rhwng eu profiadau dysgu o fewn eu gwersi Gydol Oes ac ar draws eu gwersi Cymraeg a Saesneg (lle gofynnwyd iddynt baratoi cyflwyniadau a chyflawni tasgau rhyngweithio fesul grŵp). Yn ystod trafodaethau gyda’r dysgwyr, mynegodd y dysgwyr sut yr oeddent yn teimlo bod eu hyder yn datblygu, a bod hyn wedi caniatáu iddynt wneud cynnydd yn eu gwersi iaith. Amlygodd y sylwadau yma eu bod yn datblygu eu heffeithiolrwydd cynyddol fel dysgwyr. Yn ogystal, nododd athrawon o fewn y MDaPh Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu eu bod nhw wedi gallu canolbwyntio ar fireinio sgiliau iaith y dysgwyr gan eu bod bellach yn llawer mwy parod i gyflawni’r tasgau dan sylw.

Mae’r ysgol yn teimlo bod hyn wedi rhoi cyfle iddynt ystyried cyfleoedd eraill i gefnogi cynnydd dysgwyr mewn amrywiaeth o ffyrdd newydd ar draws eu cwricwlwm. 

Dyma astudiaeth achos o Ysgol y Strade:

Mae’r astudiaeth achos hon wedi’i hychwanegu at gasgliad newydd a chynyddol o ddeunyddiau ategol ar Hwb, a gynlluniwyd i helpu ysgolion i ddatblygu eu dulliau asesu a chynnydd.

Alun Jones,

Pennaeth cynorthwyol  sydd ar hyn o bryd ar secondiad fel cynghorydd proffesiynol i Lywodraeth Cymru.