Neidio i'r prif gynnwy

Rhwydwaith ‘Cyswllt’ gwahanol iawn i arweinwyr addysg

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’n bwysig cael modelau rôl yn yr ysgol ac mewn cymdeithas. Wrth weld rhywun sy’n ymddangosiadol debyg i ni yn cymryd camau positif ac yn llwyddo mewn bywyd, mae’n ein ysbrydoli, yn rhoi hyder i ni ac yn rhoi cysur.

Rydym yn gwybod mai felly y mae hi i ddysgwyr yn ein hysgolion. Mae’n brofiad tebyg i ymarferwyr hefyd, yn enwedig ymarferwyr o gefndir ethnig leiafrifol, nad ydynt o hyd yn cael y gefnogaeth y maent ei hangen gan athrawon, cydweithwyr, rhieni a chymheiriaid.

Felly, crëwyd y Grŵp Cyswllt Cymru Wrth-hiliol fel modd o gymorth ar y cyd â chymheiriaid, ond hefyd i ysbrydoli cydweithwyr o gefndiroedd ethnig i anelu at arweinyddiaeth, gan helpu i dyfu cynrychiolaeth arweinyddiaeth amrywiol mewn addysg yng Nghymru.

Mae’r Grŵp wedi ei greu gyda Cyswllt Gwrth-hiliol Cymru (DARPL) mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg, gan gyfarfod ar-lein yn dymhorol ers yr hydref 2022. Mae’r grŵp yn croesawu aelodau newydd, ac mae modd cofrestru yma.

Mae’r grŵp yn cymryd eu tro i gadeirio’r sesiynau. Cynhaliwyd y cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf gan bennaeth Coleg Iwerydd, yr ysbrydoledig Naheed Bardai. Dangosodd Naheed sut mae amrywiaeth mewn recriwtio yn dod â chanlyniadau gwell mewn diwydiant, ‘bonws’ o ran amrywiaeth a ddylai fod yn gymwys hefyd yn y byd addysg, fel sydd eisoes yn wir yn ei goleg.

Roedd yn syfrdanol eistedd gyda’n gilydd i fyfyrio ar ystadegau y tynnodd Naheed sylw atynt: mae canran yr athrawon Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yn fach o’i gymharu â chanran y boblogaeth Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yng Nghymru, a dim ond dau bennaeth cynorthwyol sydd o’r cefndiroedd hynny yng Nghymru, mae’r ffynnon bron yn hesb ar gyfer arweinwyr y dyfodol.

Mae’r grŵp hwn o arweinwyr yn awyddus i fapio ymyriadau ac atebion. Roedd y sgyrsiau a’r gweithgareddau yn canolbwyntio ar yr hyn sydd angen digwydd i wneud y gweithlu addysgu yn fwy amrywiol ac, yn anad dim, i annog mwy i ddod yn arweinwyr. Ond roedd hefyd yn le ar gyfer rhannu profiadau, dysgu proffesiynol gwerthfawr a chynnig a derbyn cefnogaeth drwy rannu dealltwriaeth. Roedd yr awyrgylch yn gartrefol ac roedd yno ymdeimlad o ofal ac uchelgais.

Mae’r grŵp yn cyfarfod yn rhithiol, gyda sesiynau wyneb yn wyneb achlysurol sy’n fwy gwerth chweil fyth oherwydd bod opsiwn o gael coflaid ar y diwedd. Mae croeso mawr i gyd-ymarferwyr, darpar ymarferwyr, arweinwyr a darpar arweinwyr ymuno neu ddechrau drwy ddarganfod mwy drwy DARPL@cardiffmet.ac.uk

Mewn cyfweliad, dywedodd rhai o’r cyfranwyr rai pethau a oedd yn anodd ei chlywed:

‘Fe wnes i ymuno oherwydd roeddwn i’n teimlo’n ynysig ac yn meddwl tybed a ddylwn i barhau gyda fy ngyrfa fel arweinydd yng Nghymru. Nawr, gan fod modd i ni rannu profiad bywyd, bydd y rhwydwaith hwn yn newid pethau’.

‘Fe wnes i ymuno oherwydd bod angen newid. Does dim gobaith am ddyrchafiad o gwbl, sy’n golygu fy mod i’n un o ychydig iawn mewn rôl arweiniol’.

‘Mae’r grŵp yn fy achub rhag teimlo’n ynysig. Gallaf gael cyngor ac mae’n dda i’m lles meddyliol’.

‘Rydych yn cael syniadau gwahanol am sut i weithredu newid. Mae’r dysgu proffesiynol yn well nag yr wyf erioed wedi’i weld’.

‘Rwy’n ceisio dylanwadu ar recriwtio, ac mae fy nghlwstwr yn ceisio helpu, ond mae angen i’r grŵp hwn helpu i ychwanegu pwysau wrth siarad ag Awdurdodau Lleol. Mae angen iddyn nhw ddeall ein problemau, a’r problemau sy’n wynebu ein teuluoedd’.

‘Rwy’n teimlo y gallaf ddod o hyd i ffordd ymlaen oherwydd mae hwn yn grŵp mor amrywiol, a gallaf synhwyro bod newid yn digwydd, er bod hynny’n cymryd amser. Gall y grŵp hwn helpu i gyflymu hynny’.

Llwybr ‘Cwricwlwm’ newydd ar gyfer Gradd Meistr mewn Addysg

See a similar post in Welsh

Mae’r rhaglen MA Gradd Meistr Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru) sy’n cael ei rhedeg gan saith o Brifysgolion yng Nghymru gan ddefnyddio arbenigedd a rennir, yn ehangu ym mis Medi gyda Llwybr Cwricwlwm.

Yr hyn sy’n gyffrous am y Llwybr Cwricwlwm newydd ar gyfer (MA) Gradd Meistr mewn Addysg’ – Dr Andrew James Davies

Yn ogystal ag ymchwilio i ddamcaniaeth ac ymarfer wrth gynllunio’r cwricwlwm, bydd yn edrych ar weithredu a modelau arweinyddiaeth. Bydd cyfranogwyr ar y cwrs dysgu cyfunol rhan-amser hefyd yn cael cyfleoedd i wella eu barn broffesiynol, eu hymreolaeth a’u gallu i ymateb yn arloesol i heriau.

Nid yw hynny’n digwydd yn gyflym. Mae’r cwrs, sy’n isafswm o ddwy i dair blynedd (yn ddibynnol ar ddysgu blaenorol) yn caniatáu amser i fynd o dan groen y gwahanol agweddau o ymarfer sy’n cynnwys modiwlau yn ymwneud â Chynllunio’r Cwricwlwm ac Arloesedd, Ymchwil ac Ymholi, ac Archwilio Addysgeg. Mae’r cyfuniad o ddysgu yn cynnwys amser wyneb yn wyneb ond mae ar-lein yn bennaf, gyda sesiynau cyfnos a diwrnodau cynadledda cenedlaethol.

Mae buddsoddiad sylweddol yn llwyddiant y Cwricwlwm i Gymru yn y dyfodol gan Lywodraeth Cymru, a  gydweithiodd â’n prifysgolion i ddatblygu’r rhaglen (MA) Gradd Meistr Cenedlaethol mewn Addysg, yn golygu nad oes angen i nifer o ymgeiswyr dalu ffioedd. Mae hynny’n gwneud hwn yn gyfle prin y dylid manteisio arno.

Dyma eiriau i gloi gan Dr Andrew James Davies am yr hyn y mae’r llwybr Cwricwlwm yn ei gynnig:

Astudiaeth achos Ysgol Plas Cefndy

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae Ysgol Plas Cefndy yn uned cyfeirio disgyblion yn y Rhyl, gogledd Cymru, sy’n darparu addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) ar gyfer plant oedran uwchradd gydag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. Maen nhw hefyd yn meddu ar ddarpariaeth ar gyfer plant sydd â lefelau uchel o orbryder yng nghanolfan Milestones y Rhyl. Mae eu safle lloeren yn Rhuthun yn cynnig darpariaeth ar gyfer plant oedran cynradd.

Gweler eu ffilmiau astudiaeth achos isod sy’n dangos sut maen nhw wedi mynd ati i ddatblygu eu cwricwlwm o safbwynt arweinyddiaeth a staff ehangach.

Safbwynt yr ysgol gyfan:

Safbwynt arweinwyr:

Mae’r Canllawiau ar gyfer Addysg heblaw yn yr ysgol yn nodi’r hyn sydd ei angen yn ychwanegol at yr hyn a nodir ar gyfer pob dysgwr yng nghanllawiau fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Maen nhw’n cyfeirio at y nodweddion allweddol canlynol:

  • meithrin a chryfhau iechyd a lles pob dysgwr
  • cydweithio systematig rhwng y dysgwr, rhieni/gofalwyr, ysgol a darparwyr AHY
  • mynediad i gwricwlwm cynhwysol sy’n canolbwyntio ar anghenion unigol pob dysgwr
  • cefnogi ailintegreiddio neu bontio dysgwyr sy’n derbyn AHY i ddarpariaeth brif ffrwd neu arbenigol a/neu eu cefnogi i symud ymlaen tuag at addysg bellach, hyfforddiant neu’r byd gwaith

Mae’r ffilmiau hefyd i’w cael yn ardal adnoddau Hwb.

Adroddiad ar weithredu cwricwlwm yn dangos cynnydd – er yr heriau

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae gwaith o weithredu’r cwricwlwm yn cael ei fonitro drwy brosiect ymchwil sy’n cael ei gynnal gan Ymchwil Arad, ac mae’r adroddiad o’r cyfnod gyntaf bellach ar gael.

Mae’r adroddiad yn gadarnhaol ar y cyfan ac yn awgrymu bod arweinwyr yn fodlon gyda’r cynnydd, ond mae’n tynnu sylw at feysydd lle mae heriau wedi codi ac angen mwy o waith.

Roedd 64 uwch arweinydd o bob cwr o Gymru a phob math o ysgol a lleoliad yn rhan o’r ymchwil, a gynhaliwyd rhwng mis Tachwedd 2022 ac Ionawr 2023. Cyn hyn roedd 16 wedi bod yn rhan o waith ymchwil ynglŷn â pharatoadau ar gyfer Cwricwlwm i Gymru.

Mae Cynllunio a Gweithredu’r Cwricwlwm yn dangos darlun cadarnhaol yn gyffredinol, ac mae arweinwyr yn hapus gyda’r chynnydd sy’n cael ei wneud wrth gynllunio a gweithredu eu cwricwlwm. Roedd rhai wedi bod yn poeni am hyn ond bellach maent yn teimlo eu bod yn gwneud cynnydd da. Roedd gwaith addysgeg a chydweithredol yn cynyddu, gydag ymarferwyr yn cymryd perchnogaeth o’r gwaith gweithredu. Soniwyd am heriau o ran capasiti ac amser staff, yn enwedig wrth gynllunio er mwyn bodloni gofynion y cwricwlwm.

Mae tegwch a chynwysoldeb i bob dysgwr hefyd yn elwa ar y’ dulliau newydd hyn, ac mae canolbwyntio mwy ar ddysgwyr wrth gynllunio’r cwricwlwm yn helpu ysgolion i adlewyrchu cymdeithas yn well ac i gefnogi eu holl ddysgwyr yn briodol. 

Adroddir bod y gwaith ar Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn dod yn ei flaen yn dda, ac nad oes pryderon yn cael eu codi gan rieni a gofalwyr yn aml er gwaethaf y disgwyl amdanynt. Cafodd y pryderon a godwyd eu rheoli drwy gyfathrebu agored a thryloyw. Mynegodd rhai arweinwyr yr awydd am gefnogaeth fwy canolog ar gyfer cynllunio cwricwlwm Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb, gyda phryderon yn codi am gostau posibl deunyddiau allanol.

Trefniadau asesu: mae dulliau newydd yn cael eu datblygu ar gyfer asesu, gyda mwy o ffocws ar asesu ffurfiannol, dydd i ddydd. Fodd bynnag, mae llawer o arweinwyr yn teimlo bod hyn yn annelwig ac yn pryderu am y data asesu y bydd gofyn iddynt ei ddarparu at ddibenion atebolrwydd. Mae rhai yn dal i ddefnyddio offer asesu allanol ochr yn ochr â dulliau asesu newydd.

Adroddir bod cynlluniau cynnydd yn datblygu ar draws y Meysydd Dysgu a Phrofiad, sy’n dangos bod egwyddorion cynnydd yn cael eu hymgorffori yn y gwaith o gynllunio’r cwricwlwm. Cydnabuwyd bod y dulliau newydd sy’n cael eu mabwysiadu ar gyfer cynnydd dysgwyr yn gofyn am newid mewn meddylfryd ymhlith ymarferwyr, sy’n debygol o gymryd peth amser i wreiddio. Mynegwyd pryderon mewn perthynas â risg ganfyddedig o ymwahanu wrth i ysgolion a chlystyrau fabwysiadu dulliau gwahanol o gofnodi ac adrodd ar gynnydd; a’r amser sydd ei angen i ddatblygu ac adolygu dulliau o ymdrin â chynnydd. Fe wnaeth ysgolion hefyd sôn am y ffyrdd newydd yr oeddynt yn rhannu gwybodaeth am gynnydd dysgwyr gyda rhieni a gofalwyr.

Dyma enghraifft isod o ysgol yn cymryd camau arloesol i ymgysylltu â rhieni a gofalwyr i godi ymwybyddiaeth o’r cwricwlwm newydd a nodweddion trefniadau asesu:

Bydd cyfnod arall o gyfweliadau, yn ogystal â gwaith maes gyda dysgwyr, yn arwain at adroddiad dilynol yn ddiweddarach yn 2023.

Adnodd – dyfodol adnoddau i gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae cwmni newydd wedi’i sefydlu gan Lywodraeth Cymru i gomisiynu adnoddau o’r ansawdd uchaf. Daeth yn weithredol ar 1 Ebrill a bydd yn cychwyn drwy gael staff yn ei le, ynghyd ag ymgynghori ag ymarferwyr, dysgwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill, er mwyn datblygu model effeithiol ar gyfer comisiynu a sicrhau ansawdd adnoddau.

Mae Owain Gethin Davies, Pennaeth Ysgol Dyffryn Conwy, wedi’i benodi yn Gadeirydd Dros Dro. Isod, mae’n ateb cwestiynau allweddol am Adnodd ac uchelgais y prosiect.

Felly, Gethin, yn gryno, beth yw Adnodd?

Un lle i gael adnoddau ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru, adnoddau a fydd yn cefnogi’r Cwricwlwm i Gymru a’r cymwysterau newydd, ac a gaiff eu cyhoeddi ar yr un pryd yn Gymraeg a Saesneg.

Sut ddaethoch chi’n rhan o’r fenter?

Dwi’n teimlo’n angerddol am y cwricwlwm newydd, dwi eisiau i bobl ifanc ac athrawon gael yr adnoddau gorau, yn ddwyieithog, i’w helpu nhw i lwyddo. Mae hefyd yn bwysig bod yr adnoddau hynny’n hygyrch i bob dysgwr, y rhai ag anghenion ychwanegol a’u bod nhw hefyd yn ystyried gwahanol ddiwylliannau amrywiol. Dw i wedi gweithio i’r Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu  Cymru (GCaD Cymru) yn y gorffennol, a dw i hefyd wedi ysgrifennu nifer o adnoddau cerddoriaeth i ymarferwyr yng Nghymru – dylai adnoddau o safon uchel fod ar gael i bob ymarferydd addysg a dysgwr.

Beth fydd Adnodd yn ei wneud?

Bydd yn comisiynu  ac yn sicrhau ansawdd adnoddau ar gyfer oedrannau 3 i ôl-16. Yn y dyfodol gall hyd yn oed weithio ar y cyd â gwledydd eraill er mwyn rhannu adnoddau.

Beth fydd yn ei wneud i athrawon yn benodol?

Bydd yn trafod ag ymarferwyr, yn ymgynghori â nhw, yn ymchwilio i’r dechnoleg ddiweddaraf, y technegau diweddaraf, yr arferion gorau, yr addysgeg ddiweddaraf, a dod â hynny oll ynghyd yn yr adnoddau.

Felly, ydyn ni’n gwybod pa adnoddau rydyn ni eu heisiau?

Y misoedd nesaf yw’r man cychwyn. Bydd yn broses gychwynnol o ymchwilio gyda phobl ifanc, ymarferwyr, partneriaid ac ati.

Sut mae pobl yn cysylltu ag Adnodd?

Rydyn ni’n mynd i gychwyn codi ymwybyddiaeth. Byddwn ni’n mynd i Eisteddfod yr Urdd, yn gwneud sioeau teithiol a sioeau addysg, yn gweithio trwy gonsortia, ac wrth gwrs mi fydd gennym ni ardal benodol ar Hwb, sef lle bydd yr holl adnoddau’n ymddangos yn y pen draw. Dyma ein e-bost: post@adnodd.llyw.cymru

O dan y Cwricwlwm i Gymru, mae ysgolion yn datblygu cwricwla pwrpasol, a fydd model Adnodd yn cyd-fynd â hynny?

Yn bendant, bydd. Mae wedi bod yn rhan o’n ffordd o feddwl. Bydd Adnodd yn cynhyrchu offer ac adnoddau ehangach, na fydd yn rhy benodol. Gan ddefnyddio hen enghraifft, byddai adnodd am gestyll yn dangos ffyrdd o addysgu a dysgu a fyddai’n gweithio ar gyfer unrhyw gastell neu’r rhan fwyaf o gestyll, heb gyfeirio at rai penodol, a gellid eu haddasu ar gyfer gwahanol leoliadau.

A fydd Adnodd yn cydweithio â phartneriaid?

Bydd, byddwn yn cydweithio ag ymarferwyr a phartneriaid rhanbarthol, yn ogystal â chyhoeddwyr a’r sector creadigol. Nid ymarfer caffael masnachol yn unig mohono.

Unrhyw sylw i gloi?

Dwi’n obeithiol iawn am Adnodd. Rydyn ni’n edrych tuag allan yn ogystal ag ar Gymru i ddod â’r gorau i’n hymarferwyr a’n dysgwyr. Ac mae’n gam arall tuag at sicrhau bod y Cwricwlwm i Gymru yn cael y llwyddiant y mae’n ei haeddu.

Mae modd gweld datganiad llafar am Adnodd gan Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yma.

Mae’r Blog hwn yn Datblygu

Wrth i’r Cwricwlwm i Gymru anelu at gael ei wireddu’n llawn, bydd y Blog hwn yn datblygu i gynnwys datblygiadau ehangach ym maes addysg yng Nghymru.

Bydd yn dal i gynnwys eitemau ar y cwricwlwm a diwygiadau ategol wrth gwrs, ond bydd hefyd yn ymwneud â materion ehangach ysgolion, Addysg Bellach ac Addysg Uwch, yr amrediad llawn.

Bydd ei deitl hefyd yn newid i ‘Blog Addysg Cymru’.

Fel sy’n arferol, os oes gennych chi syniadau neu geisiadau am eitemau a fyddai’n ddefnyddiol i chi a’ch cydymarferwyr, rhowch wybod i ni.

Cynhadledd Prifathrawon: Cwricwlwm i Gymru a Gwella Ysgolion

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Roedd cynhadledd 90 munud wedi’i grynhoi’n dynn yn archwilio gweithredu’r cwricwlwm a’r dull datblygu o wella ysgolion ar 23ain Mawrth.

Cafwyd anerchiadau agoriadol gan Jeremy Miles, y Gweinidog ac Owen Evans o Estyn gyda thrafodaeth panel bywiog gan gynnwys tri phennaeth: Owain Gethin Davies o Ysgol Dyffryn Conwy, Edward Jones o Ysgol Gyfun Pencoed, a Michelle Jones MBE o Ysgol Gynradd Lansdowne; Yr Athro Graham Donaldson a’r Athro Fonesig Alison Peacock.

Gweler y recordiad llawn isod:

A gweler y dudalen adnoddau o’r diwrnod yma.

Cyhoeddi crynodeb o’r cwricwlwm – enghreifftiau defnyddiol

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Unwaith y bydd ysgol wedi datblygu ei chwricwlwm, yn ôl y gyfraith rhaid iddi gyhoeddi crynodeb er mwyn i bartïon sydd â diddordeb ei weld.

Mae cyd-destun pob ysgol a lleoliad yn wahanol ac felly nid oes templedi sefydlog na rheolau pendant ynghylch sut y dylid cyflwyno’r crynodebau. O ran cynnwys, yr argymhelliad ar hyn o bryd yw eu bod yn dangos:

  • gwybodaeth am y ffordd y mae ymarferwyr, dysgwyr, rhieni, gofalwyr a’r gymuned ehangach wedi cael eu cynnwys wrth ddatblygu’r cwricwlwm
  • sut mae’r cwricwlwm yn bodloni’r elfennau gofynnol a nodir yn y fframwaith cenedlaethol, gan ddechrau gyda’r pedwar diben
  • gwybodaeth am sut mae’r ysgol yn ymdrin â chynnydd dysgwyr a’i threfniadau ar gyfer asesu
  • sut y bydd y cwricwlwm yn cael ei adolygu’n barhaus, gan gynnwys y broses ar gyfer casglu adborth a diwygio’r cwricwlwm yn barhaus.

Gan eu bod wastad yn ddyfeisgar, ac yn ymateb i gyd-destunau gwahanol, mae cydweithwyr wedi defnyddio gwahanol ffyrdd o gyflwyno cwricwla. Rydym yn diolch iddyn nhw a’r partneriaid addysg am anfon eu henghreifftiau atom, ac rydym yn falch o’u rhannu isod.

Ysgol Gymraeg Gwenllian (ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg) – yn cyfuno cyd-destun Llywodraeth Cymru â stori fideo ddifyr o’r pedwar diben a wnaed yn fyw drwy stori Gwenllian, ac yn annog adborth.

Ysgol Pen Rhos (Ysgol gynradd dwy iaith) – enghraifft gytbwys sy’n dangos sut mae’r cwricwlwm yn cael ei roi at ei gilydd, ac yn disgrifio asesu ac adolygu parhaus gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod y cwricwlwm yn gweithio.

Ysgol Gyfun Gwyr (ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg) – mae’r strwythur clir yn dangos fesul adran sut mae’r cwricwlwm yn cyfuno gweledigaeth yr ysgol ar gyfer disgyblion â gofynion gorfodol, gan gynnwys asesu.

Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen (ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg) Trylwyr a chlir, gydag opsiynau i glicio arnynt i edrych yn ddyfnach, gan ddangos y pedwar diben yn llawn.

Heronsbridge School – Pen-y-bont (ysgol arbennig) – cyflwyniad trylwyr i’r cwricwlwm mewn ysgol sydd â dysgwyr ag ystod eang o anghenion dysgu ychwanegol, gan gynnwys canolfan ar gyfer disgyblion ag awtistiaeth. Rhagor o fanylion ar gael y tu ôl i sleidiau hygyrch.

Ysgol Gynradd Coety – Pen-y-bont  (ysgol gynradd cyfrwng Saesneg) – mae cyflwyniad clir byr yn cynnig yr opsiwn o ddogfen PDF gyda trosolwg manwl ond hygyrch o ddull yr ysgol ar draws pob agwedd o’r cwricwlwm.

Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi, Caerdydd (ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg) – nid yw Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi yn cyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru tan fis Medi 2023, ond maen nhw eisoes yn rhannu gwybodaeth wrth iddyn nhw gynllunio ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Ysgol Iolo Morgannwg, Bro Morgannwg (ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg) – mae’r crynodeb clir hwn yn dangos sut mae rhanddeiliaid wedi bod yn rhan o lunio’r cwricwlwm, a sut mae dyheadau lleol wedi’u cyfuno â’r fframwaith cenedlaethol.

Ysgol Nantgwyn (English medium all-through school) – Yn glir a hawdd ei ddeall, o ymgysylltu a blaenoriaethau hyd at y cwricwlwm, mae hyn hefyd yn disgrifio cwricwlwm 3-16 lle mae rhai disgyblion yn defnyddio’r Cwricwlwm i Gymru tra bod rhai disgyblion hŷn yn parhau i fod ar y cwricwlwm blaenorol.

Ysgol Cas-gwent (ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg) – Mae Ysgol Cas-gwent wedi dewis fideo chwe munud sy’n cynnwys athrawon a disgyblion i ddisgrifio eu cwricwlwm. Mae’n cysylltu elfennau gorfodol â chyd-destun yr ysgol ac yn dangos dysgu enghreifftiol ym Meysydd y cwricwlwm.

Ffilmiau newydd o astudiaethau achos: datblygu Cwricwlwm i Gymru, a’r broses bontio

Gweler neges debyg yn Saesneg

A chamau breision yn parhau i gael eu cymryd yn y gwaith o adolygu adnoddau’r cwricwlwm – gweler y blog blaenorol – mae deunydd newydd gwych yn cael ei ychwanegu.

Isod, mae Ysgol y Wern yn disgrifio sut maen nhw’n mynd ati i bontio i’r trefniadau newydd, ac mae Ysgol Llanhari yn disgrifio sut maen nhw’n datblygu eu cwricwlwm, gan roi safbwyntiau arweinwyr ac unigolion eraill sy’n cyfrannu at fywyd yr ysgol.

Gweler ardal astudio’r achos ar Hwb neu defnyddiwch y dolenni isod

Datblygu’r trefniadau pontio yn Ysgol y Wern

Ysgol Llanhari – datblygu ein cwricwlwm, safbwynt arweinwyr

Ysgol Llanhari – datblygu ein cwricwlwm – safbwynt yr ysgol gyfan