Neidio i'r prif gynnwy

Cyd-greu cymwysterau newydd ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ddysgwyr

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae Oliver Stacey, Uwch Reolwr Cymwysterau gyda Cymwysterau Cymru, wedi bod wrth wraidd y gwaith o ddiwygio cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 16 oed yng Nghymru. Mae’n myfyrio ar y dull cydweithredol a arweiniodd at ddatblygu’r cymwysterau newydd hyn, a’r camau nesaf ar y daith.

Bu newidiadau sylfaenol mewn addysg yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae’r Cwricwlwm i Gymru wedi arwain at newid mawr yn yr hyn y mae plant yn ei ddysgu a sut y cânt eu haddysgu. Felly, i gefnogi’r Cwricwlwm, rydym yn datblygu amrywiaeth o gymwysterau newydd a chyffrous, wedi’u cynllunio i sicrhau y bydd ein pobl ifanc yn gadael addysg yn gymwys ar gyfer y dyfodol.

Gwyddom fod cymwysterau TGAU a chymwysterau eraill ar gyfer disgyblion 14 i 16 oed yn cael cryn ddylanwad ar y ffordd y mae dysgwyr ym Mlynyddoedd 10 ac 11 yn cael profiad o’r Cwricwlwm. Felly, rydym wedi datblygu cymwysterau newydd a rhai wedi’u diweddaru i gefnogi’r dysgu hwnnw, gan ddechrau gyda chymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru.

Mae’n hanfodol bod y cymwysterau hyn yn adlewyrchu chwe maes dysgu a phrofiad (MDPh) y Cwricwlwm, yn ogystal â chefnogi dysgwyr i wireddu ei bedwar diben. Rydym wedi ymchwilio’n ddwfn i’r cynnig TGAU, yn ogystal â chymwysterau eraill sydd ar gael, gan gadw’r ystyriaethau hyn yn ganolog i’n gwaith diwygio yn y maes cymwysterau 14 -16.

Rydym wedi rheoli’r broses o ddiwygio cymwysterau TGAU a’r cynnig ehangach o gymwysterau sydd ar gael i bobl ifanc 14 i 16 oed ar wahân, fel rhaglenni gwaith penodol, er mwyn rhoi’r ffocws sydd ei angen ar y ddau faes. Rydym yn edrych ymlaen at rannu’r canfyddiadau a’r penderfyniadau yn gynnar yn 2024.

Yn y cyfamser, rydym wedi ennill tir yn ein cenhadaeth i ddiwygio cymwysterau TGAU. Yn gynharach eleni, gwnaethom gyhoeddi meini prawf cymeradwyo ar gyfer cyfres o gymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru i gefnogi’r Cwricwlwm. Y meini prawf cymeradwyo hyn yw’r gofynion cynllunio y bydd angen i’r corff dyfarnu, CBAC, eu bodloni drwy ddatblygu manylebau manwl ar gyfer y cymwysterau newydd.

Roedd llawer o ffactorau i’w hystyried wrth ddatblygu meini prawf cymeradwyo ar gyfer y cymwysterau newydd hyn, a phwy well i’w cynnwys yn y broses na’r bobl a fydd yn cyflwyno’r cymwysterau mewn ysgolion? A dweud y gwir, roedd cydweithio â rhanddeiliaid yn rhan allweddol o’r gwaith hwn, a byddem wedi bod yn colli darn hanfodol pe na baem wedi cynnwys amrywiaeth o bobl â gwahanol brofiadau a safbwyntiau drwy gydol y broses.

Achos ar gyfer cyd-greu

Pa gyfeiriad bynnag y gwnaethom ddewis cymryd y cymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru newydd, roeddem yn gwybod bod yn rhaid iddo gael ei lywio gan yr hyn yr oedd dysgwyr, athrawon, cyflogwyr a rhanddeiliaid addysg eraill yn ei ddweud wrthym.

Gwnaethom nodi bod angen i’r cymwysterau TGAU newydd fod yn ddilys, yn gydnabyddedig, yn gludadwy ac yn ddibynadwy ar lefel genedlaethol, gyda chanlyniadau y gellir eu cymharu rhwng canolfannau a thros amser. Ond y tu hwnt i hynny, mae angen iddynt hefyd fod yn berthnasol ac yn ddeniadol i ddysgwyr, ac yn hydrin i ysgolion eu cyflwyno.

Er mwyn sicrhau bod y cymwysterau newydd hyn yn cyflawni’r hyn sydd ei angen ar ddysgwyr a’r gymdeithas ehangach, roeddem am ymgysylltu â chymaint o bobl â phosibl trwy gydol y daith ddiwygio. Dechreuom broses gyd-greu helaeth gydag athrawon, y sectorau addysg bellach ac addysg uwch, cyflogwyr, dysgwyr, undebau, Llywodraeth Cymru, Estyn, a chonsortia rhanbarthol. Drwy ddefnyddio dull cyd-greu, roedd adborth uniongyrchol yn elfen hanfodol o’r broses o ddatblygu’r cymwysterau newydd hyn.

Roedd y cyd-greu yn eang ac yn bellgyrhaeddol, gan gynnwys cydweithredu, ymrwymiad a chyfranogiad gweithredol gydag ystod amrywiol o randdeiliaid. Buom yn gweithio gyda grwpiau pwnc-benodol, grwpiau MDPh, a grwpiau rhanddeiliaid, gan gynnwys cynghorwyr academaidd, ysgolion a cholegau, undebau, addysg uwch, dysgwyr, Llywodraeth Cymru a CBAC. Rhoddodd y gymysgedd eang hon gyfoeth o wybodaeth, dealltwriaeth, profiad a barn i ni, sydd wedi ein helpu wrth i ni ddatblygu’r meini prawf cymeradwyo ar gyfer y cymwysterau TGAU newydd.

Roedd y broses cyd-greu yn cynnwys adolygu’r cymwysterau TGAU presennol, ystyried pwrpas a nodau’r cymwysterau newydd, ac archwilio cynnwys, asesu, effeithiau a rheoli newid. Er mwyn sicrhau bod y Cwricwlwm yn parhau i fod yn ganolog i’r broses o ddatblygu’r gofynion ar gyfer pob pwnc TGAU, rydym wedi:

  • cynnal adolygiad manwl o’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig perthnasol a’r disgrifiadau dysgu ar y camau cynnydd priodol ar gyfer pob pwnc, er mwyn gwreiddio’r syniadau a’r cysyniadau allweddol sydd angen ymddangos yn y cynnwys
  • ystyried yn ofalus y sgiliau cyfannol, y themâu trawsbynciol a’r egwyddorion cynnydd o fewn canllawiau’r cwricwlwm er mwyn nodi cyfleoedd i ymgorffori’r cydrannau hyn yn y gofynion cynllunio
  • gwerthuso’r gwahanol ddulliau a ffyrdd o asesu y gellid eu defnyddio i asesu’r cynnwys a nodwyd ym mhob pwnc, gyda’r nod o gael dulliau asesu amrywiol lle bo hynny’n briodol

Canlyniadau cyd-greu

Gwnaethom fabwysiadu’r model cyd-greu ar gyfer mwy o welededd a thryloywder yn y broses o ddatblygu’r meini prawf cymeradwyo, ac i hybu mwy o hyder yn y cynnyrch terfynol. Roedd yn cynnig mwy o botensial i ni ar gyfer arloesi a chreadigrwydd diolch i gynnwys lleisiau rhanddeiliaid, tra ar yr un pryd yn cynnig cyfleoedd dysgu a datblygu proffesiynol gwerthfawr i’r rhai oedd yn cymryd rhan.

Ar y cyfan, roedd y broses yn ein galluogi i ddarparu cynnyrch terfynol o ansawdd uchel, a gafodd ei fireinio ymhellach yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus helaeth. Arweiniodd y broses at gyhoeddi’r gofynion dylunio, a elwir hefyd yn feini prawf cymeradwyo, ar gyfer cymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru newydd ym mis Mehefin 2023.

Diolch i fewnbwn amhrisiadwy ein rhanddeiliaid yn ystod y cyd-greu, mae’r meini prawf cymeradwyo hyn yn cynrychioli datblygiad yn y gofynion dylunio ar gyfer TGAU, fel eu bod yn adlewyrchu’r Cwricwlwm yn well. Mae enghreifftiau o sut mae’r gofynion wedi datblygu yn cynnwys mwy o asesu digidol, cymysgedd ehangach o ddulliau asesu, cyfran uwch o asesiadau di- arholiad mewn rhai meysydd pwnc, asesiadau mwy unedol, mwy o gyfleoedd dilys i ymgorffori themâu trawsbynciol fel amrywiaeth a chynaliadwyedd yn y dysgu, a mwy o ffocws penodol ar brofiadau dysgu ochr yn ochr â chynnwys. Mae hyn i gyd yn adlewyrchu’r hyn a ddywedodd dysgwyr, athrawon, canolfannau a rhanddeiliaid wrthym drwy gydol y daith ddiwygio.

Roedd yn gyfle i’r cyfranogwyr lunio a dylanwadu ar waith dylunio cymwysterau TGAU’r dyfodol a chael cipolwg cynnar ar y cymwysterau newydd. Dywedodd rhanddeiliaid ei fod yn caniatáu iddynt fod yn onest a rhannu eu barn mewn man lle gwrandawyd arnynt, a lle ystyriwyd eu barn o ddifrif. Dywedodd llawer o’r athrawon dan sylw eu bod yn teimlo bod eu barn yn cael ei gwerthfawrogi trwy gydol y broses dryloyw ac agored. Roedd llawer hefyd yn teimlo bod natur gydweithredol y gweithgorau wedi gwella eu dealltwriaeth o’r broses datblygu cymwysterau, gan gefnogi eu rolau o fewn amgylchedd datblygiad proffesiynol.

Roedd yn wych gweld bod y profiad o gydweithio drwy gyd-greu yr un mor fuddiol i’n rhanddeiliaid ag yr oedd i ni.

Y Camau Nesaf

Ers cyhoeddi’r meini prawf cymeradwyo ym mis Mehefin 2023, rydym wedi parhau i weithio’n agos gyda CBAC a Llywodraeth Cymru i gynnal momentwm gyda’r gwaith diwygio Cymwys ar gyfer y Dyfodol. Mae llawer o waith pwysig wedi parhau y tu ôl i’r llenni.

Mae datblygiad y cymwysterau TGAU newydd bellach wedi dechrau ar gyfnod newydd, gyda CBAC yn chwarae rhan ganolog wrth iddynt weithio ar droi gofynion ein meini prawf cymeradwyo yn gymwysterau. Er gwaethaf y newid hwn mewn pwyslais, rydym yn dal i gymryd rhan yn y gwaith, ac rydym yn falch y bydd CBAC yn parhau â’r dull cyd-greu yr ydym wedi’i ddefnyddio drwy gydol taith ddiwygio Cymwys ar gyfer y Dyfodol.

Mae CBAC bellach yn y broses o ddatblygu’r manylebau manwl a’r asesiadau enghreifftiol ar gyfer y cymwysterau TGAU newydd y bydd Cymwysterau Cymru yn eu cymeradwyo. Yn y rhan fwyaf o bynciau, bydd y manylebau’n cael eu cyhoeddi ym mis Medi 2024, cyn i’r addysgu ddechrau yn 2025. Mewn nifer fach o bynciau, bydd CBAC yn cyhoeddi manylebau ym mis Medi 2025 gyda’r addysgu’n dechrau ym mis Medi 2026 yn lle hynny.

Byddwn nawr yn gweithio gyda CBAC a Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y pecyn cymorth cywir ar waith i helpu ysgolion wrth iddynt gynllunio a pharatoi ar gyfer cyflwyno’r cymwysterau newydd hyn. Byddwn hefyd yn gweithio gyda’r sector ôl-16 i archwilio sut y gall strwythurau unedol y cymwysterau TGAU newydd mewn mathemateg a Saesneg fod o fudd i ddysgwyr sydd angen ailsefyll y cymwysterau hyn.

Fel corff rheoleiddio Cymru, rydym yn gweithio’n agos gyda CBAC ar y manylion technegol o ran sut mae safonau yn y set newydd o gymwysterau TGAU yn cael eu gosod a’u cynnal dros amser. Rydym yn cynllunio ein dull o fonitro a gwerthuso’r cymwysterau TGAU newydd pan fyddant ar waith, er mwyn olrhain a ydynt yn cyflawni’r buddion a fwriadwyd.

O ran ein camau nesaf yn Cymwysterau Cymru, rydym yn cydnabod bod TGAU yn elfen hanfodol o’r cynnig llawn o gymwysterau sydd ar gael i ddysgwyr 14-16 yng Nghymru. Rydym hefyd yn gwybod bod y cymwysterau hyn yn bwysig ar gyfer symud ymlaen i amrywiaeth o gymwysterau ôl-16 gan gynnwys Safon Uwch. Felly, rydym bellach yn dechrau cynllunio ein dull o ystyried goblygiadau ein diwygiadau TGAU ar Safon Uwch, a byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion am hyn yn 2024.

Cynhadledd Penaethiaid 20fed Tachwedd – fideos ac adnoddau eraill

Gweler neges debyg yn Saesneg

Am y tro cyntaf ers 2019 daeth benaethiaid ynghyd yng Nghaerdydd i glywed y Gweinidog Jeremy Miles annerch cynhadledd, gofyn cwestiynau iddo, a chymryd rhan mewn gweithdai dan arweiniad cyd-benaethiaid, ac yna cafwyd drafodaeth panel gan gynnwys Estyn, Cymwysterau Cymru, Cyngor Abertawe a’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil.

Canolbwyntiwyd ar bynciau gweithdy ar ddysgu yn dilyn Covid wrth fynd i’r afael â pholisi dysgu 14-16 (cyn i’r ymgynghoriad cynnar yn 2024); dysgu sy’n gynhwysol, yn ddiddorol ac yn berthnasol ond sydd hefyd yn uchelgeisiol; ymgysylltu â theuluoedd; Arfer effeithiol mewn Anghenion Dysgu Ychwanegol; a lles penaethiaid. Mae’r holl sesiynau wedi’u recordio.

Gweler adroddiad y Gweinidog yma.

Gweler yr agenda a’r adnoddau ategol yma.

Ac i weld fideos o anerchiad y Gweinidog, gweithdai a sesiynau trafod y Gweinidog, ar y diwrnod, dewiswch o’n rhestr chwarae YouTube.

Ymgynghoriad ar ddiwygio calendr ysgolion

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae ymgynghoriad wedi dechrau ar 21 Tachwedd, gan archwilio opsiynau ar gyfer newid calendr yr ysgol. Nod newidiadau yw gwella lles disgyblion a staff a chefnogi addysgu a dysgu, gyda’r gwyliau wedi ei ddosbarthu yn fwy cyson. Byddai’r newid cyntaf yn creu pythefnos o wyliau hanner tymor yn yr hydref, gan leihau toriad yr haf o wythnos. Ni fydd nifer y diwrnodau addysgu na’r gwyliau yn newid.

Un rheswm dros y newid sy’n cael eu cynnig yw bod tymor yr hydref yn hirach na’r lleill. Mae gwaith ymchwil yn awgrymu bod y tymor hwn yn flinedig ac yn heriol i ddysgwyr a staff, gan fod mwy o addysgu yn cael ei wasgu i’r tymor hwn nag i unrhyw un arall.

Gweler ein animeiddiad syml

Y Rhwydwaith Cenedlaethol i drafod y Cwricwlwm a Chynnydd – Tach 29

Gweler neges debyg yn Saesneg

Crëwyd y Rhwydwaith Cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru ynghyd ag ymarferwyr fel fforwm i drafod gweithredu ac ymarfer Cwricwlwm i Gymru. Mae’n cyfarfod eto ar 29 Tachwedd.

Bydd y sesiwn rithiol hon yn canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth gyffredin o gynnydd, gan ddefnyddio adnoddau sy’n cynnwys Deall y cwricwlwm ar waith: Camau i’r Dyfodol, a chynllunio cwricwlwm â chynnydd mewn golwg, gan ddefnyddio adnoddau a ddatblygwyd yn ystod prosiect peilot diweddar i gynllunio cwricwlwm: Peilot Cynllunio Cwricwlwm 2023.

Bydd cydweithwyr o bob rhan o Gymru yn cymryd rhan, a gall ymarferwyr gofrestru i ymuno yma: Sgwrs Rhydwaith Cenedlaethol Cwricwlwm a Chynnydd / National Network Conversation Cwricwlwm a Dilyniant

Isod, mae Ceri-Anwen James o Ysgol Bro Edern yn esbonio pam mae mynychu sesiynau’r Rhwydwaith Cenedlaethol mor fuddiol:

Gweler hefyd yr adnoddau o sesiynau blaenorol yma.

Hysbysiad i’r wasg gan Adnodd – Prif Weithredwr wedi’i benodi

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae Adnodd, corff hyd braich newydd a fydd yn goruchwylio’r ddarpariaeth o adnoddau addysgol yng Nghymru, wedi penodi Emyr George fel ei brif weithredwr newydd cyntaf.

Wedi’i sefydlu yn gynharach eleni, Adnodd fydd y siop un stop ar gyfer adnoddau addysg dwyieithog. Bydd yn goruchwylio’r gwaith o gomisiynu a darparu deunyddiau addysgu a dysgu o ansawdd uchel i gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru, a’r cymwysterau newydd ar gyfer dysgwyr 14-16 oed.

Bydd Emyr yn ymuno ag Adnodd yn gynnar yn 2024 o’i rôl bresennol fel Cyfarwyddwr Cymwysterau, Polisi a Diwygio Cymwysterau Cymru. Daw â chyfoeth o brofiad o bob rhan o’r sector addysg, gan gynnwys wyth mlynedd yn Cymwysterau Cymru a phrofiad blaenorol yn Ofqual – y rheoleiddiwr cymwysterau ac arholiadau ar gyfer Lloegr.

Yn fwy diweddar, mae Emyr wedi bod yn arwain diwygiadau proffil uchel i gymwysterau i gefnogi’r Cwricwlwm newydd i Gymru, gan gynnwys set newydd sbon o gymwysterau TGAU ‘Gwneud i Gymru’.

Enwyd Emyr yn gynharach eleni fel un o ‘100 o Wneuthurwyr Newid’ Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol am gael effaith gadarnhaol drwy ei waith ar ddiwygio cymwysterau.

Read more

Enwyd Emyr yn gynharach eleni fel un o ‘100 o Wneuthurwyr Newid’ Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol am gael effaith gadarnhaol drwy ei waith ar ddiwygio cymwysterau.

Read more

Diweddariadau i ganllawiau Fframwaith Cwricwlwm i Gymru – cyfle i gynnig adborth

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae canllawiau Fframwaith Cwricwlwm i Gymru yn cael eu diweddaru’n flynyddol ym mis Ionawr. Mae ymgynghoriad ar rai o’r newidiadau arfaethedig ar gyfer 2024 ar agor tan 13 Tachwedd, ac mae cyfle i chi gynnig eich adborth.

Cafodd yr adran ddiwygiedig o ganllawiau sydd yn yr ymgynghoriad ei datblygu gan ymarferwyr a phartneriaid eraill. Y nod yw gwneud y canllawiau’n gliriach ac yn haws i’w defnyddio. Mae’r newidiadau’n ei gwneud yn fyrrach gan amlygu’r pethau pwysicaf, gan ddefnyddio dolenni i gysylltu ag adrannau cysylltiedig o’r canllawiau a deunyddiau ategol yn hytrach nag ailadrodd gwybodaeth sydd ar gael mewn mannau eraill. Y bwriad yw cefnogi ysgolion, unedau cyfeirio disgyblion a lleoliadau addysg eraill gyda’r camau ymarferol o gynllunio, gweithredu a chynnal adolygiad parhaus o’u cwricwlwm.

Mae’n arwyddocaol bod yr ymgynghoriad yn cynnig disodli’r adran ‘Y daith i weithredu’r  cwricwlwm’ gydag ‘Ymlaen â’r daith’, am fod hyn yn adlewyrchu bod pob ysgol bellach yn defnyddio Cwricwlwm i Gymru. Bydd hyn yn dod yn ganllaw statudol yn unol â gweddill canllawiau’r Fframwaith.

Mae’r canllawiau drafft ar gyfer adborth  ar gael ar-lein yma ynghyd â 7 cwestiwn ar y ffurflen ymateb ar-lein.

Estyn: Arolygu ar gyfer y Dyfodol (2024-2030)

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Wrth i gylch arolygu newydd ddechrau ym mis Medi 2024, rydym yn awyddus i glywed eich barn chi ar sut gallwn ddylunio a chyflwyno ein trefniadau orau. Bydd y newidiadau y byddwn yn eu mabwysiadu yn adeiladu ar y gwaith rydym wedi’i wneud eisoes i esblygu ein harferion.

Ein nod yw dod â phrosesau gwerthuso arolygiadau allanol a phrosesau gwerthuso mewnol darparwyr yn nes at ei gilydd. Bydd alinio’r prosesau hyn yn well yn helpu i gefnogi ein huchelgais i wella ansawdd addysg a hyfforddiant i blant, pobl ifanc a dysgwyr gydol oes.

Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae cael gwared ar farnau crynodol; canolbwyntio mwy ar ddeialog broffesiynol – gan gynnwys model sefydledig yr enwebai; mwy o drafodaethau ag athrawon dosbarth a fersiwn esboniadol i rieni i gyd-fynd â’n adroddiadau arolygu yn rhai enghreifftiau yn unig o sut rydym yn esblygu ein hymagwedd. 

Gallwch ddysgu mwy am sut mae’r newidiadau hyn yn gwneud gwahaniaeth trwy glicio ein rhestr chwarae Newidiadau i Arolygu ar YouTube.

Sut mae ein hymagwedd arolygu yn esblygu

Read more

Asesu o fewn y Cwricwlwm i Gymru – adnoddau newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae adnoddau newydd sydd wedi eu dylunio i helpu ymarferwyr i archwilio trefniadau asesu o fewn y Cwricwlwm i Gymru bellach ar gael ar Hwb.

Cyfres o fodiwlau dysgu proffesiynol yw’r ‘rhestrau chwarae’ adnoddau, â’r nod o gefnogi ymarferwyr, ysgolion a chlystyrau i ddatblygu arferion asesu yn yr ystafell ddosbarth.

Bydd y gyfran gyntaf o’r rhestrau chwarae newydd yn canolbwyntio ar greu’r diwylliant er mwyn gallu datblygu arferion asesu. Bydd mwy o restrau chwarae yn cael eu datblygu dros y flwyddyn i archwilio agweddau eraill ar asesu.

Datblygwyd y rhestrau chwarae gan George MacBride, Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus ym Mhrifysgol Glasgow a helpodd i ddatblygu Gweithdai CAMAU. Maent yn cynnwys cyfeiriadau at astudiaethau academaidd ac ymchwil a fydd yn helpu ysgolion a lleoliadau wrth iddynt feddwl am y ffordd y mae trefniadau asesu yn cyd-fynd â’u cwricwlwm.

Mae’r deunyddiau, sy’n canolbwyntio ar greu’r diwylliant ar gyfer asesu, yn defnyddio’r un egwyddorion â’r rhai ar gyfer y deunyddiau ymarferol a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfer Camau i’r Dyfodol. Maent yn darparu lens arall i ymarferwyr ystyried a datblygu eu trefniadau asesu yn y Cwricwlwm i Gymru.

Dywedodd Bethan Moore, Ysgol Arbennig Crownbridge: “Mae’r rhestrau chwarae yn adnodd priodol a pherthnasol y gallaf ei ddefnyddio yng nghyd-destun fy ysgol a’i rannu ag eraill ar draws y clwstwr a thu hwnt. Mae’r syniad yn wych i rannu arferion effeithiol er mwyn sicrhau dysgu proffesiynol ac rwy’n credu y gall hyrwyddo cyfathrebu rhwng ysgolion.”

Er bod y rhestri chwarae ar gael yma, gellir eu gweld hefyd yn yr adran adnoddau ‘Gweithdai a gweithgareddau’ ar Hwb sy’n cynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau ategol ar gyfer cwricwlwm ac asesu.

Peilot Cynllunio Cwricwlwm – rhannu’r dysgu

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae Cwricwlwm i Gymru yn gofyn i’r proffesiwn addysgu feddwl yn wahanol am y ffordd y caiff y cwricwlwm ei gynllunio – gan symud o fodel cynllunio gwersi a chyflwyno gwersi i ddull mwy soffistigedig o gynllunio dysgu â diben. Er mwyn helpu ymarferwyr i wneud y newid, mae gwaith yn mynd rhagddo i greu astudiaethau achos ac adnoddau trwy gyd-adeiladu.

Fel rhan o hyn, hwylusodd Llywodraeth Cymru beilot cynllunio’r cwricwlwm rhwng Ionawr a Mehefin eleni. Defnyddiodd ysgolion ddull ‘cynllunio tuag yn ôl’ i weld a allai fod o gymorth mewn cyd-destun Cwricwlwm i Gymru.

Mynychodd dau ymarferydd o 30 ysgol 12 o sesiynau 2.5 awr o hyd ar-lein, gan weithio gyda’i gilydd i ddeall egwyddorion y dull cynllunio tuag at yn ôl. Hefyd yn gweithio ochr yn ochr ag arweinwyr Addysg Gychwynnol i Athrawon ac arweinwyr a chynghorwyr dysgu proffesiynol rhanbarthol a lleol, mae ymarferwyr wedi defnyddio’r adnodd ar-lein i ddatblygu eu dealltwriaeth.

Gan ddefnyddio’r model ymholi gwerthfawrogol, aeth y grŵp ati i fyfyrio ar yr hyn y mae modd ei gymhwyso i’w cyd-destunau eu hunain a’r hyn a allai fod yn fwy cyffredinol defnyddiol i gefnogi defnydd ymarferol o’n hegwyddorion cynllunio cwricwlwm yng Nghymru.

Bydd y peilot yn parhau yn yr hydref gyda 30 yn rhagor o ysgolion yn cael eu gwahodd i ymuno. Bydd diweddariad yn cael ei ddarparu yn Dysg, cylchlythyr yr ysgolion. Defnyddiwch y dolenni isod os nad ydych eisoes yn ei dderbyn Dysg:

Tanysgrifiwch ar gyfer newyddion ynghylch addysg a hyfforddiant (Dysg ôl-11) | LLYW.CYMRU

Tanysgrifiwch ar gyfer newyddion ynghylch addysg a hyfforddiant (Dysg cyn 11) | LLYW.CYMRU

Beth wnaethon ni ei ddarganfod?

Read more

Camau i’r Dyfodol – Adnoddau Cam 2 – ar gael nawr

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod yr adnoddau wedi’u rhyddhau o brosiect Cam 2 Camau i’r Dyfodol. Datblygwyd yr adnoddau hyn i gefnogi’r gwaith parhaus o wireddu’r Cwricwlwm i Gymru, yn enwedig i ddarparu cymorth ymarferol ar gyfer datblygu trefniadau cynnydd ac asesu.

Mae’r adnoddau’n seiliedig ar waith grŵp cyd-greu a oedd yn cynnwys 67 o weithwyr addysg proffesiynol o bob rhan o’r system. Cyfarfu’r grŵp dros gyfnod o 7 mis i ystyried rhai o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n gysylltiedig â’r gwaith o wireddu’r Cwricwlwm i Gymru.

Read more