Neidio i'r prif gynnwy

Ymgynghoriad ar ddiwygio calendr ysgolion

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae ymgynghoriad wedi dechrau ar 21 Tachwedd, gan archwilio opsiynau ar gyfer newid calendr yr ysgol. Nod newidiadau yw gwella lles disgyblion a staff a chefnogi addysgu a dysgu, gyda’r gwyliau wedi ei ddosbarthu yn fwy cyson. Byddai’r newid cyntaf yn creu pythefnos o wyliau hanner tymor yn yr hydref, gan leihau toriad yr haf o wythnos. Ni fydd nifer y diwrnodau addysgu na’r gwyliau yn newid.

Un rheswm dros y newid sy’n cael eu cynnig yw bod tymor yr hydref yn hirach na’r lleill. Mae gwaith ymchwil yn awgrymu bod y tymor hwn yn flinedig ac yn heriol i ddysgwyr a staff, gan fod mwy o addysgu yn cael ei wasgu i’r tymor hwn nag i unrhyw un arall.

Gweler ein animeiddiad syml

Mae rhai disgyblion, yn enwedig y rhai o gefndiroedd sydd dan anfantais yn ariannol a’r rhai ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), yn ei chael yn anodd mynd yn ôl i ddysgu ar ôl gwyliau haf hir.

Gan fod gwyliau’r haf yn hir, rhaid neilltuo amser yn nhymor yr hydref i fynd dros bethau, yn hytrach na symud ymlaen gyda’r dysgu. Mae athrawon hefyd yn nodi mwy o faterion yn ymwneud ag ymddygiad a lles ar ôl gwyliau’r haf.

O dan y cynnig newydd, byddai wythnos yn cael ei chymryd o ddechrau gwyliau’r haf a’i hychwanegu at wyliau mis Hydref, fel bod staff a dysgwyr yn cael mwy o amser i orffwys yn ystod tymor hir yr hydref.

Byddai’r newidiadau hyn yn cael eu gwneud o fis Medi 2025, sy’n golygu y gall ysgolion cael pythefnos o wyliau ym mis Hydref 2025 a gwyliau haf pum wythnos yn 2026.

Byddai’r cynnig hefyd yn gwneud tymor y gwanwyn yn fwy cytbwys ac yn haws i gynllunio ar ei gyfer.  Mae’r pythefnos o wyliau yn y gwanwyn bob amser yn cyd-fynd â’r Pasg, sy’n symud o gwmpas. Byddai cadw gwyliau’r gwanwyn yn gyson yng nghanol y tymor a’i wahanu oddi wrth y Pasg yn gwneud y tymor yn fwy cyson. Byddai gwyliau cyhoeddus Dydd Llun y Pasg a Dydd Gwener y Groglith yn dal i fod yn gymwys, a byddai amser addysgu am y dyddiau hyn yn cael ei gyflenwi ar adeg arall yn y flwyddyn.

Bydd yr ymgynghoriad hefyd yn archwilio newidiadau ychwanegol y gellid eu datblygu yn y dyfodol, ond nid o 2025. Mae’r newidiadau hyn yn cynnwys yr opsiwn o symud ail wythnos o wyliau’r haf a’i ychwanegu at wyliau’r Sulgwyn. Byddai hyn yn helpu i wneud y tymhorau’n debyg o ran hyd ac i wneud tymor yr haf yn fwy cyson, gan ei gwneud yn haws i ddisgyblion ddysgu ac i athrawon gynllunio. Yn yr achos hwn, gallai diwrnodau canlyniadau TGAU a Safon Uwch ddigwydd yn yr un wythnos. Byddwn yn edrych ar hyn dros y blynyddoedd nesaf, gan ddilyn yr un amserlen â’r broses o gyflwyno ein cymwysterau Gwneud-i-Gymru.

Mae sawl ardal yn y DU eisoes wedi gwneud newidiadau i’w calendrau.

Dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

“Rydyn ni am wneud yn siŵr bod addysg yn gweithio orau i ddisgyblion, athrawon a theuluoedd. Rydyn ni’n edrych am farn pobl ar y newidiadau hyn a beth fyddai’n ei olygu iddyn nhw.”

Gellir dod o hyd i’r ymgynghoriad yma.

Gweler y datganiad i’r wasg yma.

A Datganiad Llafar y Gweinidog yma.

Y Rhwydwaith Cenedlaethol i drafod y Cwricwlwm a Chynnydd – Tach 29

Gweler neges debyg yn Saesneg

Crëwyd y Rhwydwaith Cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru ynghyd ag ymarferwyr fel fforwm i drafod gweithredu ac ymarfer Cwricwlwm i Gymru. Mae’n cyfarfod eto ar 29 Tachwedd.

Bydd y sesiwn rithiol hon yn canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth gyffredin o gynnydd, gan ddefnyddio adnoddau sy’n cynnwys Deall y cwricwlwm ar waith: Camau i’r Dyfodol, a chynllunio cwricwlwm â chynnydd mewn golwg, gan ddefnyddio adnoddau a ddatblygwyd yn ystod prosiect peilot diweddar i gynllunio cwricwlwm: Peilot Cynllunio Cwricwlwm 2023.

Bydd cydweithwyr o bob rhan o Gymru yn cymryd rhan, a gall ymarferwyr gofrestru i ymuno yma: Sgwrs Rhydwaith Cenedlaethol Cwricwlwm a Chynnydd / National Network Conversation Cwricwlwm a Dilyniant

Isod, mae Ceri-Anwen James o Ysgol Bro Edern yn esbonio pam mae mynychu sesiynau’r Rhwydwaith Cenedlaethol mor fuddiol:

Gweler hefyd yr adnoddau o sesiynau blaenorol yma.

Hysbysiad i’r wasg gan Adnodd – Prif Weithredwr wedi’i benodi

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae Adnodd, corff hyd braich newydd a fydd yn goruchwylio’r ddarpariaeth o adnoddau addysgol yng Nghymru, wedi penodi Emyr George fel ei brif weithredwr newydd cyntaf.

Wedi’i sefydlu yn gynharach eleni, Adnodd fydd y siop un stop ar gyfer adnoddau addysg dwyieithog. Bydd yn goruchwylio’r gwaith o gomisiynu a darparu deunyddiau addysgu a dysgu o ansawdd uchel i gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru, a’r cymwysterau newydd ar gyfer dysgwyr 14-16 oed.

Bydd Emyr yn ymuno ag Adnodd yn gynnar yn 2024 o’i rôl bresennol fel Cyfarwyddwr Cymwysterau, Polisi a Diwygio Cymwysterau Cymru. Daw â chyfoeth o brofiad o bob rhan o’r sector addysg, gan gynnwys wyth mlynedd yn Cymwysterau Cymru a phrofiad blaenorol yn Ofqual – y rheoleiddiwr cymwysterau ac arholiadau ar gyfer Lloegr.

Yn fwy diweddar, mae Emyr wedi bod yn arwain diwygiadau proffil uchel i gymwysterau i gefnogi’r Cwricwlwm newydd i Gymru, gan gynnwys set newydd sbon o gymwysterau TGAU ‘Gwneud i Gymru’.

Enwyd Emyr yn gynharach eleni fel un o ‘100 o Wneuthurwyr Newid’ Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol am gael effaith gadarnhaol drwy ei waith ar ddiwygio cymwysterau.

Read more

Enwyd Emyr yn gynharach eleni fel un o ‘100 o Wneuthurwyr Newid’ Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol am gael effaith gadarnhaol drwy ei waith ar ddiwygio cymwysterau.

Read more

Diweddariadau i ganllawiau Fframwaith Cwricwlwm i Gymru – cyfle i gynnig adborth

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae canllawiau Fframwaith Cwricwlwm i Gymru yn cael eu diweddaru’n flynyddol ym mis Ionawr. Mae ymgynghoriad ar rai o’r newidiadau arfaethedig ar gyfer 2024 ar agor tan 13 Tachwedd, ac mae cyfle i chi gynnig eich adborth.

Cafodd yr adran ddiwygiedig o ganllawiau sydd yn yr ymgynghoriad ei datblygu gan ymarferwyr a phartneriaid eraill. Y nod yw gwneud y canllawiau’n gliriach ac yn haws i’w defnyddio. Mae’r newidiadau’n ei gwneud yn fyrrach gan amlygu’r pethau pwysicaf, gan ddefnyddio dolenni i gysylltu ag adrannau cysylltiedig o’r canllawiau a deunyddiau ategol yn hytrach nag ailadrodd gwybodaeth sydd ar gael mewn mannau eraill. Y bwriad yw cefnogi ysgolion, unedau cyfeirio disgyblion a lleoliadau addysg eraill gyda’r camau ymarferol o gynllunio, gweithredu a chynnal adolygiad parhaus o’u cwricwlwm.

Mae’n arwyddocaol bod yr ymgynghoriad yn cynnig disodli’r adran ‘Y daith i weithredu’r  cwricwlwm’ gydag ‘Ymlaen â’r daith’, am fod hyn yn adlewyrchu bod pob ysgol bellach yn defnyddio Cwricwlwm i Gymru. Bydd hyn yn dod yn ganllaw statudol yn unol â gweddill canllawiau’r Fframwaith.

Mae’r canllawiau drafft ar gyfer adborth  ar gael ar-lein yma ynghyd â 7 cwestiwn ar y ffurflen ymateb ar-lein.

Estyn: Arolygu ar gyfer y Dyfodol (2024-2030)

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Wrth i gylch arolygu newydd ddechrau ym mis Medi 2024, rydym yn awyddus i glywed eich barn chi ar sut gallwn ddylunio a chyflwyno ein trefniadau orau. Bydd y newidiadau y byddwn yn eu mabwysiadu yn adeiladu ar y gwaith rydym wedi’i wneud eisoes i esblygu ein harferion.

Ein nod yw dod â phrosesau gwerthuso arolygiadau allanol a phrosesau gwerthuso mewnol darparwyr yn nes at ei gilydd. Bydd alinio’r prosesau hyn yn well yn helpu i gefnogi ein huchelgais i wella ansawdd addysg a hyfforddiant i blant, pobl ifanc a dysgwyr gydol oes.

Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae cael gwared ar farnau crynodol; canolbwyntio mwy ar ddeialog broffesiynol – gan gynnwys model sefydledig yr enwebai; mwy o drafodaethau ag athrawon dosbarth a fersiwn esboniadol i rieni i gyd-fynd â’n adroddiadau arolygu yn rhai enghreifftiau yn unig o sut rydym yn esblygu ein hymagwedd. 

Gallwch ddysgu mwy am sut mae’r newidiadau hyn yn gwneud gwahaniaeth trwy glicio ein rhestr chwarae Newidiadau i Arolygu ar YouTube.

Sut mae ein hymagwedd arolygu yn esblygu

Read more

Asesu o fewn y Cwricwlwm i Gymru – adnoddau newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae adnoddau newydd sydd wedi eu dylunio i helpu ymarferwyr i archwilio trefniadau asesu o fewn y Cwricwlwm i Gymru bellach ar gael ar Hwb.

Cyfres o fodiwlau dysgu proffesiynol yw’r ‘rhestrau chwarae’ adnoddau, â’r nod o gefnogi ymarferwyr, ysgolion a chlystyrau i ddatblygu arferion asesu yn yr ystafell ddosbarth.

Bydd y gyfran gyntaf o’r rhestrau chwarae newydd yn canolbwyntio ar greu’r diwylliant er mwyn gallu datblygu arferion asesu. Bydd mwy o restrau chwarae yn cael eu datblygu dros y flwyddyn i archwilio agweddau eraill ar asesu.

Datblygwyd y rhestrau chwarae gan George MacBride, Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus ym Mhrifysgol Glasgow a helpodd i ddatblygu Gweithdai CAMAU. Maent yn cynnwys cyfeiriadau at astudiaethau academaidd ac ymchwil a fydd yn helpu ysgolion a lleoliadau wrth iddynt feddwl am y ffordd y mae trefniadau asesu yn cyd-fynd â’u cwricwlwm.

Mae’r deunyddiau, sy’n canolbwyntio ar greu’r diwylliant ar gyfer asesu, yn defnyddio’r un egwyddorion â’r rhai ar gyfer y deunyddiau ymarferol a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfer Camau i’r Dyfodol. Maent yn darparu lens arall i ymarferwyr ystyried a datblygu eu trefniadau asesu yn y Cwricwlwm i Gymru.

Dywedodd Bethan Moore, Ysgol Arbennig Crownbridge: “Mae’r rhestrau chwarae yn adnodd priodol a pherthnasol y gallaf ei ddefnyddio yng nghyd-destun fy ysgol a’i rannu ag eraill ar draws y clwstwr a thu hwnt. Mae’r syniad yn wych i rannu arferion effeithiol er mwyn sicrhau dysgu proffesiynol ac rwy’n credu y gall hyrwyddo cyfathrebu rhwng ysgolion.”

Er bod y rhestri chwarae ar gael yma, gellir eu gweld hefyd yn yr adran adnoddau ‘Gweithdai a gweithgareddau’ ar Hwb sy’n cynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau ategol ar gyfer cwricwlwm ac asesu.

Peilot Cynllunio Cwricwlwm – rhannu’r dysgu

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae Cwricwlwm i Gymru yn gofyn i’r proffesiwn addysgu feddwl yn wahanol am y ffordd y caiff y cwricwlwm ei gynllunio – gan symud o fodel cynllunio gwersi a chyflwyno gwersi i ddull mwy soffistigedig o gynllunio dysgu â diben. Er mwyn helpu ymarferwyr i wneud y newid, mae gwaith yn mynd rhagddo i greu astudiaethau achos ac adnoddau trwy gyd-adeiladu.

Fel rhan o hyn, hwylusodd Llywodraeth Cymru beilot cynllunio’r cwricwlwm rhwng Ionawr a Mehefin eleni. Defnyddiodd ysgolion ddull ‘cynllunio tuag yn ôl’ i weld a allai fod o gymorth mewn cyd-destun Cwricwlwm i Gymru.

Mynychodd dau ymarferydd o 30 ysgol 12 o sesiynau 2.5 awr o hyd ar-lein, gan weithio gyda’i gilydd i ddeall egwyddorion y dull cynllunio tuag at yn ôl. Hefyd yn gweithio ochr yn ochr ag arweinwyr Addysg Gychwynnol i Athrawon ac arweinwyr a chynghorwyr dysgu proffesiynol rhanbarthol a lleol, mae ymarferwyr wedi defnyddio’r adnodd ar-lein i ddatblygu eu dealltwriaeth.

Gan ddefnyddio’r model ymholi gwerthfawrogol, aeth y grŵp ati i fyfyrio ar yr hyn y mae modd ei gymhwyso i’w cyd-destunau eu hunain a’r hyn a allai fod yn fwy cyffredinol defnyddiol i gefnogi defnydd ymarferol o’n hegwyddorion cynllunio cwricwlwm yng Nghymru.

Bydd y peilot yn parhau yn yr hydref gyda 30 yn rhagor o ysgolion yn cael eu gwahodd i ymuno. Bydd diweddariad yn cael ei ddarparu yn Dysg, cylchlythyr yr ysgolion. Defnyddiwch y dolenni isod os nad ydych eisoes yn ei dderbyn Dysg:

Tanysgrifiwch ar gyfer newyddion ynghylch addysg a hyfforddiant (Dysg ôl-11) | LLYW.CYMRU

Tanysgrifiwch ar gyfer newyddion ynghylch addysg a hyfforddiant (Dysg cyn 11) | LLYW.CYMRU

Beth wnaethon ni ei ddarganfod?

Read more

Camau i’r Dyfodol – Adnoddau Cam 2 – ar gael nawr

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod yr adnoddau wedi’u rhyddhau o brosiect Cam 2 Camau i’r Dyfodol. Datblygwyd yr adnoddau hyn i gefnogi’r gwaith parhaus o wireddu’r Cwricwlwm i Gymru, yn enwedig i ddarparu cymorth ymarferol ar gyfer datblygu trefniadau cynnydd ac asesu.

Mae’r adnoddau’n seiliedig ar waith grŵp cyd-greu a oedd yn cynnwys 67 o weithwyr addysg proffesiynol o bob rhan o’r system. Cyfarfu’r grŵp dros gyfnod o 7 mis i ystyried rhai o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n gysylltiedig â’r gwaith o wireddu’r Cwricwlwm i Gymru.

Read more

Grŵp ymarferwyr newydd i gefnogi cyflwyno Cwricwlwm i Gymru – allwch chi helpu?

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae Cwricwlwm i Gymru wedi ei ddatblygu gan athrawon ac ar gyfer athrawon. Ac mae’n hanfodol bod lleisiau ymarferwyr yn parhau i ddylanwadu ar ddatblygiadau wrth iddo esblygu. Ond sut ydyn ni’n gallu sicrhau bod ymarferwyr sy’n gweithio mewn gwahanol gyd-destunau ar draws Cymru yn gallu gwneud hynny? Trwy Grŵp Polisi i ymarferwyr sy’n chwilio am aelodau newydd.

I roi cychwyn arni, cafodd cyfres o weithdai ei chynnal cyn yr haf i sefydlu cylch gorchwyl y grŵp newydd. Roedd yn cynnwys ymarferwyr sydd wedi bod yn rhan o’r Rhwydwaith Cenedlaethol, project Camau i’r Dyfodol, peilot Understanding by Design, rhai sydd wedi bod wrthi’n adolygu adnoddau Hwb,  ac aelodau grwpiau cyd-ddatblygu eraill Cwricwlwm i Gymru. Rwan rydyn ni’n galw am fwy o aelodau i ymuno, felly cwblhewch y ffurflen mynegi diddordeb os oes diddordeb gennych chi!*

Isod, mae Bethan Jones yn siarad am ei nerfusrwydd wrth ymuno â’r gweithdy cyntaf, sut mae hi wedi elwa trwy gymryd rhan, a pham mae’n teimlo ei bod mor bwysig bod llais yr ymarferydd yn cael ei glywed.

“Iawn, felly waeth imi gyfaddef, pan o’n i’n ystyried  ddod yn aelod o’r Grŵp Polisi Ymarferwyr, doeddwn i ddim yn hollol siŵr beth oedd o, na beth fydden ni’n ei wneud yn ystod y pedwar diwrnod hynny yn nhymor yr haf. Fydden nhw hyd yn oed eisiau fi – arweinydd cwricwlwm mewn ysgol arbennig yng nghefn gwlad canolbarth Cymru? Beth fyddwn i’n gallu cynnig i’r grŵp?

Read more

Cynllun gwerthuso’r Cwricwlwm i Gymru 2023

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’r Cwricwlwm i Gymru, sydd bellach yn cael ei ddefnyddio ym mhob ysgol ledled Cymru, yn destun gwaith gwerthuso helaeth.

Mae dau adroddiad blynyddol cychwynnol wedi rhoi cipolwg cadarn ar sefyllfa bresennol. Ond fel y cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Jeremy Miles ym mis Gorffennaf, bydd gwaith gwerthuso strwythuredig yn cael ei gynnal yn y tymor hir – gan ddechrau eleni. Diben y gwaith yw ddeall sut mae’r newidiadau wedi gweithio ac i ba raddau y maent yn cael yr effaith a ddymunir ar bob dysgwr, waeth beth fo’u cefndir a’u hanghenion.

Bydd hefyd yn edrych ar bethau sydd ddim yn symud ymlaen yn ôl y disgwyl, a’r rheswm am hynny, fel bod modd darparu cefnogaeth ac arweiniad yn y mannau cywir.

Mae’r cynllun gwerthuso yn nodi ystod eang o waith ymchwil a monitro a fydd yn cael ei wneud dros y blynyddoedd nesaf. Bydd yn cynnwys siarad â channoedd o ysgolion, dysgwyr a rhieni mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

Uchod: prosiectau tystiolaeth sy’n cyfrannu
Read more