Neidio i'r prif gynnwy

Ychwanegiadau a Newidiadau i Ganllawiau’r Cwricwlwm – 30fed Medi

Read this page in English

Mae cynnwys newydd wedi’i ychwanegu, a gyda rhai newidiadau, at ganllawiau Fframwaith Cwricwlwm i Gymru.

Gwnaed y newidiadau am ddau reswm: fel ymateb i adborth ymgynghori a oedd yn cyfeirio at yr angen am fwy o wybodaeth mewn meysydd penodol; neu o ganlyniad i Ddeddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 sy’n cael ei basio gan y Senedd.

Beth yw’r prif newidiadau?

Diweddariad i’r adran ‘Cyflwyniad’ – newidiwyd i adlewyrchu hynt deddfwriaeth, ond hefyd i’w chadw’n amserol gyda chanllawiau ategol newydd, felly mae’r elfen ‘paratoi ar gyfer 2022’ wedi’i dileu mewn ymddarostyngiad i’r canllawiau newydd ‘Cyflwyno Taith i’r Cwricwlwm’ a gyhoeddwyd ar Hwb ar 22 Medi.

Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig ac Egwyddorion Dilyniant – wedi’i ddiweddaru yn dilyn ymgynghoriad i adlewyrchu’r Codau drafft sy’n cwmpasu’r elfennau gorfodol hynny sydd gerbron y Senedd ar hyn o bryd.*

Addysg Heblaw yn yr Ysgol (AHY) – mae gan hyn ei adran ei hun bellach o fewn Dylunio eich cwricwlwm sy’n nodi ystyriaethau ar gyfer dylunio’r cwricwlwm ar gyfer AHY.

Iaith Arwyddion Prydain (BSL) – Canllawiau ar gyfer datblygu cwricwlwm sy’n cynnwys BSL ar gyfer defnyddwyr BSL byddar ac ar gyfer dysgwyr eraill ac mae set lawn o Ddisgrifiadau dysgu ar gyfer BSL bellach yn rhan o Faes Dysgu a Phrofiad  Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Datblygwyd y canllawiau ar gyfer AHY a BSL gan ymarferwyr drwy gyd-adeiladu, gyda chefnogaeth arbenigwyr eraill gan gynnwys aelodau o’r Gymuned Fyddar.

Dilynir diwygiadau canllawiau’r cwricwlwm gan ail set ar ddiwedd 2021, i gynnwys:

  • Addysg Rhyw a Pherthnasoedd
  • Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg
  • Gyrfaoedd a Phrofiadau sy’n Gysylltiedig â Gwaith
  • Ychwanegu canllawiau ar alluogi llwybrau
  • Adran ‘Deddfwriaeth’ ddiwygiedig
  • Canllawiau ychwanegol ar gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (UNCRPD)
  • Diweddariadau i ganllawiau asesu
  • Cwricwlwm drafft i’w ddefnyddio gan leoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir, a
  • Diwygiadau i’r camau ABC o fewn y Fframweithiau Sgiliau Trawsgwricwlaidd.

Bydd diweddariad ar y newidiadau ychwanegol hyn yn ymddangos ar y blog hwn pan fyddant yn digwydd. Defnyddiwch y botwm ‘tanysgrifio’ ar y dde os hoffech gael gwybod am ddiweddariadau newydd.

*Er mwyn lleddfu unrhyw ddryswch ynglŷn â’r term ‘sydd gerbron y Senedd ar hyn o bryd’, mae hyn yn golygu, er bod y Ddeddf wedi ei basio, fod angen dechrau ar ei ddarpariaethau amrywiol a chytuno ar is-ddeddfwriaeth. Mae’r Codau yn is-ddeddfwriaeth sy’n ddarostyngedig i weithdrefn negyddol y Senedd. Dim ond ar ôl gwneud hynny (a gynlluniwyd ar gyfer 15 Tachwedd) y bydd y datganiadau o’r hyn sy’n bwysig ac egwyddorion dilyniant yn dod yn elfennau gorfodol. Fodd bynnag, mae’r diweddariadau wedi’u darparu o flaen llaw i gynorthwyo â chynllunio.

Gadael ymateb