Neidio i'r prif gynnwy

Gweithio gyda’r Safonau Addysgu Proffesiynol newydd yn Ysgol (uwchradd) Pentrehafod

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Pentrehafod 1Ysgol Pentrehafod ydym ni. Mae gennym ddiwylliant llawn gofal, rydym yn gwella ein canlyniadau yn gyson ac yn defnyddio’r Safonau Addysgu Proffesiynol newydd (2018) fel sail i weledigaeth ein hysgol, sef sicrhau’r ddarpariaeth orau bosibl i bob un o’n dysgwyr.

Dechreuodd ein taith gyda’r Safonau newydd o ddifrif yn ystod Tymor yr Haf 2017, drwy sefydlu gweithgor i ystyried safbwyntiau a chyfraniadau gan ymarferwyr a oedd ar wahanol gamau o’u gyrfa, o athrawon newydd gymhwyso (ANG) i Arweinwyr Canol ac Uwch Arweinwyr. Gan weithio mewn partneriaeth â chydweithwyr o bob rhan o’n clwstwr, ynghyd ag Ysgol Uwchradd leol arall, gwnaethom fabwysiadu dull gweithredu cydweithredol a cholegol i fireinio ac atgyfnerthu ein systemau presennol er mwyn sicrhau bod ein hathrawon yn meddu ar y wybodaeth a’r sgiliau i weithio gyda’r safonau er mwyn parhau i wella deilliannau dysgu i bob un o’n myfyrwyr.

Rydym wedi ceisio sicrhau y caiff y pum Safon Addysgu Broffesiynol eu hymgorffori’n llawn ym mhob rhan o’r cwricwlwm, ac y cânt eu hystyried yn rhan annatod o ddiwylliant dysgu ein hysgol. Er enghraifft, mae cyfarfodydd proffesiynol a HMS ar y cyd i’r clwstwr wedi rhoi blaenoriaeth i wella sgiliau staff mewn perthynas â’r 12 Egwyddor Addysgegol, gan annog iaith sy’n canolbwyntio ar y pedwar Diben Craidd ac ar rannu arferion effeithiol sy’n defnyddio dulliau gweithredu arloesol mewn perthynas â dysgu cyfunol.

Rydym hefyd wedi ceisio sicrhau bod ein gwaith gyda phartneriaid allanol yn cael cymaint o effaith â phosibl drwy roi “Cyd-destun Gwirioneddol a Dilys” i’r hyn y mae’r myfyrwyr yn ei ddysgu, gan ddefnyddio’r Gyfnewidfa Addysg a Busnes Gyrfaoedd a ddarperir gan Gyrfa Cymru.

Ym Mhentrehafod, mae gennym ddiwylliant o gydweithredu a gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion eraill i ddatblygu a mireinio arferion proffesiynol, ac mae’r Safonau Addysgu Proffesiynol wedi atgyfnerthu ein barn gadarn fod y dull gweithredu hwn yn helpu i wella safonau. O ganlyniad, rydym wedi cyflwyno rhaglen “Teach-Meet” traws-gyfnod, lle y daw staff addysgu o bob rhan o’r clwstwr ynghyd i rannu arfer gorau a syniadau arloesol. Cafodd y rhaglen groeso cynnes gan y clwstwr.

Pentrehafod 3Rwyf wrth fy modd bod arferion arloesol o’r fath bellach yn gyffredin yng nghymuned ein hysgol a bod ein staff addysgu yn deall bod “mentro” yn rhan bwysig o ddatblygiad proffesiynol ac y dylid croesawu cyfleoedd i wneud hynny. Mae ein gwaith fel ysgol greadigol arweiniol yn esiampl o hyn, lle y caiff diwylliant o greadigrwydd ac ymchwil ei annog a’i rannu drwy ddigwyddiadau traws-glwstwr sy’n dathlu doniau a chyflawniadau myfyrwyr ac athrawon.

Drwy egluro’r Safonau, mae’r ysgol hefyd wedi gallu meithrin dealltwriaeth ddyfnach o botensial ei staff fel arweinwyr, gan arwain at ffocws cryfach ar feithrin sgiliau staff er mwyn monitro ac olrhain deilliannau addysgu a dysgu yn fanylach, yn ogystal â chynnydd y myfyrwyr, eu llesiant a’u hagweddau at ddysgu. Mae hyn wedi arwain at iaith ddysgu gyffredin drwy gymuned gyfan yr ysgol, gan gynnwys y myfyrwyr, y rhieni a’r Llywodraethwyr.

Pentrehafod 2Mae gweithredu’r Safonau Addysgu newydd wedi helpu ein hysgol i ailddiffinio ei hun fel sefydliad proffesiynol sy’n dysgu, gyda ffocws ar drafod agweddau ar ddysgu ac agweddau proffesiynol. Mae ein cred gadarn y gall addysgu a dysgu o ansawdd uchel wella cyfleoedd bywyd pobl ifanc yn greiddiol i bopeth a wnawn. Er mwyn arddangos gwerthoedd craidd ein hysgol fel cymuned gynhwysol, rydym wedi datblygu gweledigaeth ar gyfer dysgu a llesiant sy’n ymgorffori’r safonau addysgu proffesiynol ac yn rhoi blaenoriaeth i ddatblygu dysgwyr o CA2 hyd at CA4 a thu hwnt.

Mae gwahodd gweithgor sy’n cynnwys aelodau o wahanol gyfnodau addysg a gwahanol ysgolion i ymchwilio i’r broses o weithredu’r safonau hefyd wedi helpu ein staff i gymryd perchenogaeth dros y safonau a’u derbyn fel fframwaith cefnogol i’w hannog i feddwl am eu harferion beunyddiol a myfyrio arnynt a’r effaith a gaiff yr arferion hyn ar y bobl ifanc a addysgir ganddynt a’r gymuned a wasanaethir ganddynt.

 Gan Jennifer Ford,  Pennaeth

Gadael ymateb