Neidio i'r prif gynnwy

Nid yw’r Wi-Fi wedi torri – rhaid bod problem ar eich pen chi?

Read this page in English

frustrations with wifi

Mae gan bron pob ysgol yng Nghymru gysylltedd band eang ac mae gan y mwyafrif ohonynt gymysgedd o lechi a chyfrifiaduron bwrdd gwaith gwifredig neu ddyfeisiau sy’n barod ar gyfer cwmwl a gysylltir â’r rhyngrwyd drwy ddefnyddio Wi-Fi.

Rhywbeth a oedd yn destun rhwystredigaeth barhaus i mi oedd trefnu gwers lle byddai disgyblion yn defnyddio’r gliniaduron, a oedd yn golygu treulio amser yn creu adnoddau. Wrth i’r wers fynd gyrraedd y pwynt lle byddai’r disgyblion yn mewngofnodi ar Hwb ac yn cymryd rhan yn y gwaith gwneud a chreu, byddai’r Wi-Fi fel petai’n rhoi’r gorau i weithio, ni fyddai gwefannau diogel a ymddiriedir ynddynt yn llwytho, byddai’r wers yn dod i stop a byddai sylw’r plant yn crwydro oddi ar y dasg – ARRRRHHH!

Read more

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol – Adnodd Anghenion Dysgu Proffesiynol

Read this page in English

blog-cy

Yn ôl yr addewid, mae adnodd hunanasesu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar gael erbyn hyn, ac mae’n gallu cyflawni swyddogaethau ychwanegol.

Mae sylwadau arloeswyr digidol a rhanddeiliaid eraill wedi bod yn hollbwysig wrth i ni ddatblygu’r Adnodd Anghenion Dysgu Proffesiynol, a gafodd ei ailenwi er mwyn adlewyrchu ei ddiben yn well. Mae’r adnodd wedi’i gynllunio i helpu ymarferwyr i nodi’r meysydd lle y maen nhw eisoes yn teimlo’n hyderus a’r meysydd y maen nhw’n teimlo bod lle iddyn nhw ddatblygu rhagor ynddynt. Mae gan yr Adnodd nodweddion fel swyddogaeth graddio â sêr, a thestun y gellir hofran drosto a fydd yn helpu ymarferwyr i benderfynu ar eu lefel. Fel ymarferydd eich hun, gallwch chi ddefnyddio’r adnodd nawr i weld ble yn union ydych chi arni o ran eich sgiliau digidol.

Read more

Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017: Dewch i gyfarfod Kellie yn yr Farchnad Ddigidol

Read this page in English

NDLA-2-16-esafety2.jpg

Bydd y Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol yn cael ei gynnal yn Stadiwm Liberty ar 21 Mehefin, a thema eleni yw ‘Dulliau creadigol o weithredu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol’.

Bydd y diwrnod yn cynnwys anerchiad agoriadol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, y prif anerchiad gan John Jackson o London Grid for Learning, dewis o weithdai a’r Farchnad Ddigidol.

Read more

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol – Chwalu’r Mythau!

Read this page in English

mythbusterWel

Beth os nad ydw i’n rywun sy’n ymwneud â TG (gan nad oedd fy mhwnc yn gofyn imi wneud o’r blaen)?

Does dim rhaid ichi fod yn arbenigwr mewn TG i addysgu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

A yw’r Fframwaith yn ymwneud â chael yr ‘offer’ gorau yn y bôn?

Dyw cael offer da ddim yn eich gwneud yn ysgol sy’n gymwys yn ddigidol – y peth pwysig yw’r ffordd yr ydych chi’n defnyddio’r offer hwnnw.

Read more

Gwerthusiad o’r Model Ysgolion Arloesi – cyhoeddi’r adroddiad cyntaf

Read this page in English

459082897

Mae canfyddiadau cynnar gwerthusiad allanol o’r defnydd a wneir o’r Ysgolion Arloesi wrth ddatblygu’r cwricwlwm newydd bellach wedi’u cyhoeddi. Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ddatblygiad y Fframwaith Cymhwysedd Digidol ac yn gofyn sut mae’r ‘model’ Ysgolion Arloesi’n gweithio. Mae hefyd yn ystyried y gwersi a ddysgwyd a allai lywio’r gwaith o ddatblygu’r cwricwlwm llawn, sy’n parhau i fynd rhagddo’n dda.

Read more

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol heb dechnoleg?

Read this page in English

MrT

Ers lansio’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yng Nghymru, mae nifer yr ysgolion sydd wedi ei fabwysiadu ac awydd ysgolion i gael cymryd rhan wedi creu cryn argraff ar yr Arloeswyr Digidol ac wedi’u hysbrydoli.

Un o’r cwestiynau mwyaf cyffredin sy’n cael ei ofyn i Arloeswyr ydy ‘A oes angen i mi brynu offer newydd i allu dygymod â’r sgiliau yn y Fframwaith Cymhwysedd Digidol?’. Wel os oedd ysgolion yn gallu cyflawni holl sgiliau’r Cwricwlwm Cenedlaethol blaenorol, dydy hi ddim yn debygol y bydd angen offer newydd arnyn nhw. Fodd bynnag, bydd angen i ysgolion weithio’n fwy clyfar gyda’r hyn sydd ganddyn nhw, o bosibl, neu ystyried eu dewisiadau yn yr hirdymor o ran diweddaru eu hoffer. Gan fod cymaint o’n byd ni ar-lein bellach, mae’n hanfodol fod dysgwyr yn gallu cael mynediad at y rhyngrwyd. Felly cyn prynu offer, dylai ysgolion edrych yn ofalus ar eu seilwaith ac ystyried a oes angen gwario’n gyntaf ar ddatblygu’r gallu i gysylltu’n ddibynadwy â’r we a’r gallu i wneud hynny’n ddi-wifr.

Read more

Offeryn mapio newydd ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Read this page in English

MappingToolCYM.png

Mae Arloeswyr Digidol wedi datblygu offeryn mapio newydd ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Mae’n caniatáu i ysgolion groesgyfeirio gwaith addysgu cyfredol mewn pynciau ac ar gyfer gwahanol flynyddodd ag elfennau o’r Fframwaith, er mwyn dangos lefelau o ran maint o’r Fframwaith sydd wedi’i gynnwys. Mae hynny yn ei dro yn eu helpu i gynllunio i gynnwys yr ystod lawn o sgiliau ar gyfer pob elfen dros y flwyddyn. Bydd yr offeryn yn helpu ysgolion i rannu’r gwaith o gynnwys elfennau’r Fframwaith mewn modd mwy cytbwys ar draws yr ysgol hefyd.