Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp ymarferwyr newydd i gefnogi cyflwyno Cwricwlwm i Gymru – allwch chi helpu?

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae Cwricwlwm i Gymru wedi ei ddatblygu gan athrawon ac ar gyfer athrawon. Ac mae’n hanfodol bod lleisiau ymarferwyr yn parhau i ddylanwadu ar ddatblygiadau wrth iddo esblygu. Ond sut ydyn ni’n gallu sicrhau bod ymarferwyr sy’n gweithio mewn gwahanol gyd-destunau ar draws Cymru yn gallu gwneud hynny? Trwy Grŵp Polisi i ymarferwyr sy’n chwilio am aelodau newydd.

I roi cychwyn arni, cafodd cyfres o weithdai ei chynnal cyn yr haf i sefydlu cylch gorchwyl y grŵp newydd. Roedd yn cynnwys ymarferwyr sydd wedi bod yn rhan o’r Rhwydwaith Cenedlaethol, project Camau i’r Dyfodol, peilot Understanding by Design, rhai sydd wedi bod wrthi’n adolygu adnoddau Hwb,  ac aelodau grwpiau cyd-ddatblygu eraill Cwricwlwm i Gymru. Rwan rydyn ni’n galw am fwy o aelodau i ymuno, felly cwblhewch y ffurflen mynegi diddordeb os oes ddiddordeb gennych chi!*

Isod, mae Bethan Jones yn siarad am ei nerfusrwydd wrth ymuno â’r gweithdy cyntaf, sut mae hi wedi elwa trwy gymryd rhan, a pham mae’n teimlo ei bod mor bwysig bod llais yr ymarferydd yn cael ei glywed.

“Iawn, felly waeth imi gyfaddef, pan o’n i’n ystyried  ddod yn aelod o’r Grŵp Polisi Ymarferwyr, doeddwn i ddim yn hollol siŵr beth oedd o, na beth fydden ni’n ei wneud yn ystod y pedwar diwrnod hynny yn nhymor yr haf. Fydden nhw hyd yn oed eisiau fi – arweinydd cwricwlwm mewn ysgol arbennig yng nghefn gwlad canolbarth Cymru? Beth fyddwn i’n gallu cynnig i’r grŵp?

Doeddwn i ddim wedi bod yn rhan o’r broses arloesi, nac unrhyw waith datblygu cwricwlwm ar y cyd yn genedlaethol o ran hynny, ac roeddwn i hefyd yn newydd yn fy swydd ac yn fy ysgol, felly roeddwn i’n teimlo braidd yn ddibrofiad ac yn ansicr ohonof fi fy hun. Ond rwy wedi bod yn hwyluso sgyrsiau‘r Rhwydwaith Cenedlaethol ers tro bellach, ac wedi cefnogi fy nghlwstwr ym Mhowys fel rhan o’m rôl secondiad fel Arweinydd Addysgeg am ddwy flynedd, felly roeddwn i’n gwybod bod unrhyw gyfle a fyddai’n fy helpu i ddatblygu fy nealltwriaeth ymhellach yn un i fanteisio arno.

Daeth ein grŵp bychan o ymarferwyr at ei gilydd i gytuno cylch gorchwyl ar gyfer y Grŵp Polisi sy bellach yn chwilio am aelodau newydd. Gofynnodd Llywodraeth Cymru am ein mewnbwn ar sut olwg fyddai ar y grŵp hwn, sut y byddai’n gweithredu a beth fyddai ei flaenoriaethau. Roedd hyn yn gyfle i mi roi rhywbeth yn ôl, cael dweud fy nweud, a chael rhywfaint o fewnbwn i’r hyn sy’n digwydd ym myd addysg yng Nghymru. Rwy’n credu’n gryf yn y ffordd y mae’r cwricwlwm wedi’i gynllunio trwy ddatblygu ar y cyd, proses gynhwysol yn cynnwys ymarferwyr o bob rhan o Gymru ac rwy’n falch iawn ein bod yn ceisio parhau â hyn drwy’r Grŵp Polisi a’r Rhwydwaith Cenedlaethol. Ond dydy o ond yn gallu fod mor gynhwysol ag yr ydyn gyd yn ei wneud o ac mae angen ymarferwyr i fod yn rhan o hyn.

Felly, penderfynais roi syndrom y ffugiwr o’r neilltu, a mynd a rhoi cynnig arni. Mae’n rhaid i chi gymryd rhan os ydych chi am ddylanwadu ar rywbeth mwy. Cyn gynted ag y cerddais drwy drws ein gweithdy cyntaf diflannodd y nerfau. Roedd pawb mor groesawgar a chyfeillgar, roedd y cyfarfod wedi’i gynllunio’n drylwyr ac roedd y bwriadau ar gyfer ein hamser gyda’n gilydd wedi’u nodi mor glir fel fy mod yn teimlo’n gartrefol gyda nhw ar unwaith. Roedd rhai wynebau cyfarwydd yn yr ystafell, eraill yn newydd i mi, ond ymarferwyr fel fi oedden nhw i gyd. Roedd rhai wedi bod yn rhan o’r broses arloesi ac yn adnabod ei gilydd yn dda, ac eraill yn newydd i’r broses fel fi, ond roedd pob barn yn cael ei hystyried yn gyfartal. Yn brofiadol neu’n ddibrofiad, roedd gan bawb lais ac roedd ein safbwynt o bws. Mae ein hysgolion ar wahanol gamau o ddiwygio’r cwricwlwm ac o’r herwydd gallen ni gyd gyfrannu rhywbeth o werth i’r grŵp.

Rydyn ni’n dod o wahanol gyd-destunau addysg: cynradd, uwchradd, addysg arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion;  ac yn dod o bob cwr o Gymru. Mae ‘na Gymry Cymraeg, dysgwyr profiadol a dechreuwyr, yn rhoi llais i gwricwlwm dwyieithog go iawn mewn ffordd dydw i yn bersonol erioed wedi’i hystyried o’r blaen. Buom yn gweithio ein ffordd drwy’r tasgau fel grŵp, pob un ohonyn ni gyda’n persbectif unigryw ein hunain yn cynnig mewnbwn yn adlewyrchu safbwynt y plant a’r bobl ifanc rydyn ni’n gweithio gyda nhw o ddydd i ddydd, ein rhanbarthau, ein meysydd arbenigedd, a’n profiadau ein hunain. Roedd mor bwysig bod ystod eang o wahanol bobl o ysgolion a lleoliadau gwahanol yn dod â’u barn, ac rwy’n edrych ymlaen at weld y grŵp yn esblygu gyda mwy o ymarferwyr yn dod ynghyd.

Ac eto, wrth i mi edrych yn ôl ar y gweithdai, rwy’n gweld nad y deilliannau y cytunwyd arnynt, na’r mewnbwn ar y cyd i Lywodraeth Cymru yw’r hyn rwy’n ei werthfawrogi fwyaf, ond yr amser trafod. Yr amser i oedi, meddwl a myfyrio gyda chyd-ymarferwyr sydd wedi dod yn ffrindiau cyflym.  Mae rhannu syniadau, profiadau ac adnoddau wedi cyflymu fy nealltwriaeth o weithio o fewn fframwaith Cwricwlwm i Gymru; syniadau sy wedi dod nôl i’r ysgol gyda fi a syniadau fy hun rwy  wedi’u rhannu ag eraill. Mae wedi fy ailfywiogi, wedi adfywio fy angerdd at bopeth ynghylch Cwricwlwm i Gymru. Ni waeth ble rydyn ni ar ein teithiau, mae gan bob un ohonyn ni rywbeth o werth i’w gynnig. Mae’n iawn ailedrych ar ein dealltwriaeth gynharach, ei gwestiynu ac adeiladu arno. ‘Dyw’r un ohonon ni’n arbenigwr ac rydyn ni gyd yn mireinio’r hyn rydyn ni’n ei wybod wrth i ni ddysgu mwy. Ac mae wedi meithrin ynof fi hyder cryfach yn y broses hon, yn fy nghydweithwyr, ond yn bwysicaf oll ynof fi fy hun, a fy rôl, ac o ran fy ysgol hyn yw’r peth mwyaf amhrisiadwy y gallwn fod wedi dod yn ôl gyda mi. “

* Dyddiad cau 29 Hydref

Cynllun gwerthuso’r Cwricwlwm i Gymru 2023

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’r Cwricwlwm i Gymru, sydd bellach yn cael ei ddefnyddio ym mhob ysgol ledled Cymru, yn destun gwaith gwerthuso helaeth.

Mae dau adroddiad blynyddol cychwynnol wedi rhoi cipolwg cadarn ar sefyllfa bresennol. Ond fel y cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Jeremy Miles ym mis Gorffennaf, bydd gwaith gwerthuso strwythuredig yn cael ei gynnal yn y tymor hir – gan ddechrau eleni. Diben y gwaith yw ddeall sut mae’r newidiadau wedi gweithio ac i ba raddau y maent yn cael yr effaith a ddymunir ar bob dysgwr, waeth beth fo’u cefndir a’u hanghenion.

Bydd hefyd yn edrych ar bethau sydd ddim yn symud ymlaen yn ôl y disgwyl, a’r rheswm am hynny, fel bod modd darparu cefnogaeth ac arweiniad yn y mannau cywir.

Mae’r cynllun gwerthuso yn nodi ystod eang o waith ymchwil a monitro a fydd yn cael ei wneud dros y blynyddoedd nesaf. Bydd yn cynnwys siarad â channoedd o ysgolion, dysgwyr a rhieni mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

Uchod: prosiectau tystiolaeth sy’n cyfrannu

Fel rhan o hynny, bydd gwaith gwerthuso ffurfiannol Cwricwlwm i Gymru yn dechrau yn yr hydref hwn. Bydd yr astudiaeth hon yn cael ei chynnal ar raddfa lawer mwy nag o’r blaen, sy’n golygu y bydd y casgliadau’n adlewyrchu’r  cynnydd sydd wedi’i wneud ledled Cymru, gan nodi hefyd unrhyw heriau a chyfleoedd.  Bydd yn edrych ar ystod enfawr o ffactorau sy’n effeithio ar y broses o ddiwygio’r cwricwlwm  drwy arolygon ar raddfa fawr acarchwiliadau ansoddol a thrylwyr i faterion penodol fel ansawdd ac addasrwydd y ddarpariaeth dysgu proffesiynol; cynllunio’r cwricwlwm; addysgeg; a dulliau o sicrhau degwch a chynwysoldeb.

Er mwyn asesu canlyniadau ac effaith y Cwricwlwm i Gymru, bydd canfyddiadau’n cael eu casglu a’u dwyn ynghyd o amrywiaeth o ffynonellau bob blwyddyn. Bydd crynhoi a a dadansoddi’r wybodaeth hon yn rhoi sylfaen dystiolaeth gref i lywio adroddiadau blynyddol yn y dyfodol ac yn helpu i gyfeirio ein blaenoriaethau a’n cyllid ar gyfer rhoi cymorth i ysgolion. Mae hynny’n cynnwys casgliadau o astudiaethau gwerthuso ac ymchwil gan Lywodraeth Cymru, yn ogystal â rhai o’r byd academaidd a gan bartneriaid strategol fel Estyn.

Mae rhaglen gwerthuso’r Cwricwlwm i Gymru wedi’i chynllunio a’i harwain gan Ymchwilwyr Cymdeithasol y Llywodraeth, proffesiwn o fewn y Llywodraeth sy’n gweithio i safonau trylwyredd a didueddrwydd. Bydd y prosiectau unigol yn cael eu cyflawni gan gwmnïau ymchwil annibynnol, contract a reolir gan ymchwilwyr Llywodraeth Cymru.

Myfyrwyr ‘Seren’ – sêr y dyfodol o’n hysgolion gwladol

See this post in English

Yn 2022, gwnaeth 484 o ddysgwyr o ysgolion gwladol yng Nghymru gais i astudio ym Mhrifysgolion Rhydychen neu Gaergrawnt. Cafodd 87 ohonynt gynigion, o’i gymharu â 65 y flwyddyn flaenorol, sy’n gynnydd o 33% sy’n cyd-fynd â’r tueddiad cyffredinol o gynnydd cyson.

Mae nifer y ceisiadau i’r prifysgolion gorau a’r ysgolion prifysgol gorau yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a thramor wedi cynyddu yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae’r Academi Seren wedi cael cryn ddylanwad ar y llwyddiant hwnnw, ac mae’n helpu dysgwyr mwy galluog o bob rhan o Gymru, ni waeth beth fo’u cefndir, eu statws economaidd na’u sefyllfa bersonol, i gyflawni eu potensial academaidd.

Mae ‘Seren’, sydd wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn cydweithio â phartneriaid i ddarparu rhaglen helaeth sy’n mynd y tu hwnt i’r cwricwlwm, gan helpu dysgwyr i ehangu eu gorwelion, a datblygu angerdd am eu dewis o faes astudio heb unrhyw gost i’r dysgwr. Mae’n agored i flynyddoedd 8 i 13.

Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, yn ymweld ag Ysgol Haf Seren

Un o’r gweithgareddau mwyaf cyffrous, sy’n gallu newid cwrs bywyd, a gynhelir gan ‘Seren’ yw’r ysgolion haf preswyl, sy’n rhoi syniad i ddysgwyr o sut beth fydd astudio mewn prifysgol a bywyd yn y brifysgol. Mae’r ysgolion hefyd yn anelu at ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol ac academaidd dysgwyr i gefnogi eu hastudiaethau TGAU a Safon Uwch. Mae’r rhain yn cael eu cynnal ar hyn o bryd, a hoffai Seren rannu rhai enghreifftiau gwych isod:

Ysgol haf yr Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd

Ym mis Gorffennaf, cafodd 55 o ddysgwyr blwyddyn 12 o bob rhan o Gymru brofiad uniongyrchol o yrfa mewn meddygaeth a sut beth yw bod yn fyfyriwr meddygol, trwy gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau dysgu a chyfathrebu yn seiliedig ar achosion, wedi eu modelu ar addysg myfyrwyr meddygol y flwyddyn gyntaf.

Uchafbwynt yr ysgol haf oedd ‘Ysbyty Gobaith’, lle sefydlodd y brifysgol wardiau i ddysgwyr eu rheoli, lle bu’n rhaid iddynt asesu a thrin ‘cleifion’ (actorion â ‘symptomau’) gyda chefnogaeth staff clinigol a myfyrwyr meddygol.

Sylw gan ddysgwr: ‘Roedd yr holl weithgareddau yn llawer mwy diddorol a chredadwy nag oeddwn i wedi dychmygu’…’ Fe wnaeth un o’r actorion gwrywaidd ddod â deigryn i’m llygad’

Read more

Helpwch lywio dyfodol adnoddau addysgol yng Nghymru trwy lenwi holiadur Adnodd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Yn gynharach eleni, sefydlodd Llywodraeth Cymru  Adnodd, corff newydd i gydlynu a goruchwylio’r gwaith o ddarparu a chomisiynu adnoddau addysg, yn Gymraeg a Saesneg, i gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru a’i gymwysterau. Bydd ei gylch gwaith yn cynnwys comisiynu deunyddiau newydd a sicrhau ansawdd adnoddau.

Un o werthoedd craidd Adnodd yw ei fod yn sefydliad sy’n gwrando ac yn ymateb.  Felly wrth ddatblygu model comisiynu a fframwaith sicrhau ansawdd newydd, mae Adnodd eisiau mewnbwn gan ei randdeiliaid.

Rydym yn eich gwahodd i rannu eich barn ar gomisiynu a sicrhau ansawdd adnoddau addysg ar gyfer pobl ifanc 3 i 19 oed yng Nghymru yn sgil y gwaith parhaus o gyflwyno Cwricwlwm newydd i Gymru (CiG) a chymwysterau diwygiedig.

Rydym hefyd yn gwahodd ymarferwyr, dysgwyr  a’u rhieni/gofalwyr, a rhanddeiliaid yn y diwydiant ehangach (gan gynnwys cyhoeddwyr, awduron, a chrewyr cynnwys) i rannu eu barn mewn arolwg ar-lein.

Grŵp Rhanddeiliaid  Dolen arolwg
Ymarferwyr addysgu, gan gynnwys athrawon, penaethiaid, cynorthwywyr addysgu, darlithwyr, tiwtoriaid (cynradd, uwchradd, arbennig, colegau addysg bellach, ym mhob cyfrwng iaith)Linc
Dysgwyr  a’u rhieni neu gofalwyr Linc  
Rhanddeiliaid y diwydiant, gan gynnwys cyhoeddwyr, awduron, a chrewyr cynnwys adnoddau addysg  Linc  

Bydd ymarferwyr, dysgwyr, a rhieni/gofalwyr sy’n cwblhau’r arolygon ar-lein yn cael eu cynnwys mewn raffl am docyn llyfr gwerth £100, y gellir ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o fân-werthwyr a siopau llyfrau annibynnol ledled Cymru. Gobeithiwn fod y cymhellion hyn yn  arwydd o’n gwerthfawrogiad o’ch amser a’ch egni, gan ei bod yn hanfodol casglu barn pawb ar y pwnc pwysig hwn.

Adnodd.

Camau i’r Dyfodol – Datblygu cynnydd dysgu ar y cyd yng Nghymru

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’r prosiect Camau i’r Dyfodol, sy’n cynnwys Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glasgow, yn dod ag arbenigedd a phrofiad y sector addysg at ei gilydd i gyd-adeiladu dealltwriaeth gyffredin o gynnydd ar gyfer pob dysgwr sy’n ystyrlon, yn hylaw ac yn gynaliadwy.

Mae’r trawsnewidiad yn ein hysgolion a ddygir gan ddiwygio yn dod â heriau cynhenid a phosibiliadau cyffrous ar gyfer newid – boed hynny’n brofiadau dysgu dyfnach, mwy deniadol i ddysgwyr, dysgu mwy perthnasol wedi’i deilwra i’w hanghenion, neu ddulliau addysgu mwy creadigol ac arloesol.

Mae dilyniant dysgu yn ganolog i Gwricwlwm i Gymru. Mae’r canllawiau’n pwysleisio hyn, gan amlinellu sut y dylai dysgwyr ddatblygu i gyrraedd eu potensial llawn, gwaeth beth yw eu cefndir neu eu hanghenion. Mae Camau i’r Dyfodol yn gweithio gyda’r system i feithrin gwell dealltwriaeth o gynnydd dysgu, a sut i’w gefnogi yn ymarferol, ledled Cymru.

Newid ein tybiaethau

Dros y 18 mis diwethaf, rydym wedi cael y fraint o weithio gydag ymarferwyr, arweinwyr a phartneriaid yn y system addysg ehangach. Mae’r gwaith hwn wedi dangos i ni nad yw newid yn hawdd. Roedd angen gwneud synnwyr a meithrin gwybodaeth ymhlith yr holl randdeiliaid. Mae’n gwahodd newid yn y ffordd y mae pobl yn meddwl am ddysgu, asesu a chynnydd, tuag at ddulliau mwy cyfannol, datblygiadol sy’n canolbwyntio ar y dysgwr. Ac o bwys, mae’n gofyn am gysondeb mewn dealltwriaeth wrth i ni weithio i drosi polisi’n ymarfer.

Mae’r rhain yn newidiadau sylweddol, sy’n golygu bod cael lle a chefnogaeth ar gyfer gwneud synnwyr a meithrin gwybodaeth yn hanfodol.  Trwy greu cyfleoedd i rannu profiadau, dysgu oddi wrth ein gilydd, ac adeiladu dealltwriaeth gyffredin, gallwn gefnogi gwell cydweithio ar gyfer cynnydd.

Mae Camau i’r Dyfodol wedi ceisio darparu’r mannau hyn, ac yn ffurfio math gwahanol iawn o brosiect sydd heb ddigwydd yng Nghymru o’r blaen.  Mae hyn yn golygu ein bod yn dwyn ynghyd arbenigedd cyflenwol athrawon, llunwyr polisi, ymchwilwyr a phartneriaid addysgol o bob rhan o’r system i ddatblygu gwybodaeth a dulliau sy’n helpu i wireddu Cwricwlwm i Gymru.  Mae hwn yn ddull unigryw i Gymru sy’n ceisio ymgysylltu â chymhlethdodau newid addysgol wrth iddo ddigwydd, ac felly’n symud i ffwrdd o arolygon disgrifiadol, ymchwil gwerthuso, neu gyflwyno rhaglen o ddatblygiad proffesiynol a bennwyd ymlaen llaw.  Yn hytrach, mae wedi’i gynllunio i fod yn ymatebol, adeiladu ar arbenigedd sy’n bodoli eisoes, a chefnogi ymarferwyr drwy greu synnwyr proffesiynol ac adeiladu gwybodaeth ar y cyd sy’n angenrheidiol i gefnogi newid cynaliadwy. 

Yr hyn rydym wedi’i ddysgu hyd yn hyn

Read more

Cwricwlwm i Gymru: adroddiad blynyddol 2023

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae adroddiad blynyddol sy’n nodi cynnydd a’r hyn a gyflawnwyd y Cwricwlwm i Gymru hyd yma, gyda blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn o fis Medi 2023, wedi cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.  

Mae’r adroddiad eang yn ystyried agweddau allweddol ar weithredu’r cwricwlwm, ac yn cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â chynllun i gynnal gwerthusiad trylwyr a thryloyw o’r diwygiadau cwricwlwm ac asesu dros amser a’r graddau y maent yn cael y dylanwad a ddymunir i bob dysgwr.  

Mae cyflwyniad i’r adroddiad blynyddol gan Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, yn cyflwyno’r cefndir:

‘Mae’r flwyddyn academaidd ddiwethaf wedi bod yn garreg filltir bwysig o safbwynt ein diwygiadau i’r cwricwlwm. Yn y cyfnod byr ers i’r Cwricwlwm i Gymru gael ei gyflwyno yn y mwyafrif o ysgolion a lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir fis Medi diwethaf, rydym eisoes yn dechrau gweld adroddiadau ynghylch rhai o’r buddiannau rydym yn disgwyl i’r cwricwlwm newydd eu cynnig. Megis dechrau mae’r gwaith o hyd, ond mae rhai arwyddion cynnar a chalonogol.

ae’r ail adroddiad blynyddol hwn yn rhoi amlinelliad o’r cynnydd sy’n cael ei wneud yn ein system addysg, meysydd y mae angen canolbwyntio mwy arnynt, a blaenoriaethau ar gyfer cymorth ar drothwy blwyddyn academaidd 2023 i 2024; blwyddyn pan fydd pob ysgol a lleoliad yn defnyddio’r Cwricwlwm i Gymru. Mae hefyd yn cynnwys amrywiaeth eang o ddolenni a gwybodaeth ychwanegol er mwyn helpu i ddwyn rhai o’r agweddau allweddol ar ein diwygiadau ynghyd, a’r modd y maent yn ein helpu i gyflawni ein huchelgeisiau gyda’n gilydd.

Read more

Astudiaethau achos cwricwlwm mewn PDF defnyddiol a dau bodlediad newydd!

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae detholiad o astudiaethau achos ysgol ar ddatblygu’r cwricwlwm, cynnydd ac asesu, a phontio, wedi’u dod ynghyd yn y pdf defnyddiol hwn.

Yn cynnwys ysgolion cynradd ag ysgolion uwchradd, maent yn adlewyrchu amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys gwaith clwstwr. Gellir gweld rhestr chwarae YouTube lawn yma, ac ystod eang o adnoddau yma ar Hwb.

Mae hefyd dau bodlediad newydd!

Trafod Addysgeg yn Eisteddfod yr Urdd – Rhan Un

Dyma’r cyntaf o bodlediad dwy ran a recordiwyd yn fyw yn Eisteddfod yr Urdd. Ymunwch â Daniel Davies o’r Gwasanaeth Cyflawniad Addysgol i arwain panel Trafod Addysgeg. Gwrandewch ar Manon Tinnuche (Ysgol Maes y Gwendraeth), Catherine Evans (Estyn), Gareth Owens (Ysgol Caerelen) a Meleri Jones (Ysgol Gyfun Penweddig) wrth iddynt drafod sut mae addysgeg yn esblygu o dan Gwricwlwm i Gymru.

Trafod Addysgeg yn Eisteddfod yr Urdd – Rhan Dau Dyma’r ail o bodlediad dwy ran a recordiwyd yn fyw yn Eisteddfod yr Urdd. Ymunwch â Daniel Davies o’r Gwasanaeth Cyflawniad Addysgol i arwain panel Trafod Addysgeg. Gwrandewch ar Manon Tinnuche (Ysgol Maes y Gwendraeth), Catherine Evans (Estyn), Gareth Owens (Ysgol Caerelen) a Meleri Jones (Ysgol Gyfun Penweddig) wrth iddynt drafod y Gymraeg, nodi’r un peth yr hoffent ei newid am y system addysg a sut y gall yr Urdd helpu ysgolion i weithredu Cwricwlwm i Gymru.

Sut mae’r Adnodd Cenedlaethol: Gwerthuso a Gwella yn cael ei ddefnyddio er budd Ysgol Cybi.

Cyfweliad Mark Jones, Cynghorydd Proffesiynol i Lywodraeth Cymru, gydag Owain Roberts (dde), Pennaeth Ysgol Cybi, ar sut mae’r ysgol yn defnyddio’r Adnodd Cenedlaethol: Gwerthuso a Gwella a’r gwelliannau sy’n dod yn ei sgil.

Gwrandewch ar eich platfform dewisedig isod:

Apple podcasts 

Spotify

Spreaker

Neu ar gyfer unrhyw ffôn symudol, defnyddiwch y ‘ddolen hud’ hon.

Galluogi dysgu 14-16 o dan y Cwricwlwm i Gymru

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Gwnaeth Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, ddatganiad heddiw y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda chyflogwyr, rhieni a gofalwyr, athrawon a dysgwyr i greu dull cynhwysfawr o ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau ar gyfer dysgwyr 14-16 oed o dan y cwricwlwm newydd. Bydd y dull hwn yn cydnabod y cyfleoedd eang y mae ysgolion eisoes yn eu darparu i gefnogi eu dysgwyr i symud yn hyderus tuag at gyflogaeth, addysg bellach neu hyfforddiant. 

Trwy ymgysylltu, bydd Llywodraeth Cymru yn datblygu canllawiau ar gyfer ymgynghori yn ddiweddarach eleni, i’w gwblhau, ac ar gael i ysgolion ar yr un pryd â’r manylebau TGAU terfynol (Medi 2024). Ystyrir esblygiad Bagloriaeth Cymru fel rhan o hyn, er mwyn galluogi pob dysgwr i ennill y sgiliau, y profiadau a’r wybodaeth i symud ymlaen ar y cam nesaf. 

Read more

Rhannu gwybodaeth am gynnydd disgyblion gyda rhieni a gofalwyr – newidiadau ac astudiaeth achos

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Ym mis Medi 2022, daeth deddfwriaeth newydd i rym ar gyfer ysgolion ynghylch darparu gwybodaeth i rieni a gofalwyr am gynnydd eu plentyn. Gweler yr adran hon ar gyfer crynodeb o’r ddeddfwriaeth neu’r ddeddfwriaeth ffurfiol yma.

Mae’n rhaid i benaethiaid nawr drefnu diweddariadau tymhorol ar gynnydd dysgwyr, gan gynnwys:

  • eu llesiant
  • gwybodaeth am gynnydd a dysgu allweddol
  • anghenion cynnydd allweddol, y camau nesaf i gefnogi eu cynnydd, a chyngor ar sut y gall rhieni gefnogi’r cynnydd hwnnw.

Er y gall diweddariadau cynnydd tymhorol wella ymgysylltiad a dealltwriaeth o gynnydd ac anghenion allweddol dysgwyr, mae’n bwysig o hyd bod gan rieni a gofalwyr ddarlun o gynnydd cyffredinol y dysgwr ar draws ehangder y cwricwlwm yn flynyddol. Gellir ei ddarparu ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd ac mewn unrhyw fformat y mae’r pennaeth yn ei ystyried yn fwyaf priodol wrth gefnogi cynnydd dysgwyr.

Nod y newid mewn arferion adrodd yw gwella’r ddeialog rhwng ysgolion, rhieni/gofalwyr a dysgwyr. Y bwriad yw adlewyrchu cynnydd y dysgwr yn well ac amlinellu eu camau nesaf o ddysgu, gan greu darlun mwy cyfannol o sut mae’r dysgwr yn datblygu tuag at y pedwar diben. Fel gyda’r cwricwlwm, bydd dulliau ac arbenigedd wrth fwrw ymlaen â hyn yn esblygu.

Yn Ysgol Calon Cymru mae dull gweithredu wedi cael ei archwilio, fel rhan o brosiect ymholi proffesiynol a oedd yn cynnwys tua 20 o rieni. Dyfeisiwyd diagram ‘radar’ i ysgogi sgwrs rhwng yr athro a’r dysgwr ynghylch cynnydd, a defnyddiwyd y canlyniadau i lywio trafodaethau mewn nosweithiau rhieni sy’n canolbwyntio ar y disgybl.

Gwyliwch y fideo isod i weld sut y cafodd y dull ei ddatblygu, a’i ystyried, gan gynnwys yr heriau a wynebwyd a’r canlyniadau hyd yma.

Fel y cyfeirir ato uchod, bydd dulliau ac arbenigedd ar hyn yn esblygu ac rydym yn bwriadu datblygu a rhannu fideos astudiaethau achos a blogiau dilynol i adlewyrchu hyn.

Mae dwy astudiaeth achos lefel gynradd hefyd wedi’u cynhyrchu o’r blaen a gellir eu gweld yma:

Ysgol Min y Ddôl:

Read more

Rhwydwaith ‘Cyswllt’ gwahanol iawn i arweinwyr addysg

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’n bwysig cael modelau rôl yn yr ysgol ac mewn cymdeithas. Wrth weld rhywun sy’n ymddangosiadol debyg i ni yn cymryd camau positif ac yn llwyddo mewn bywyd, mae’n ein ysbrydoli, yn rhoi hyder i ni ac yn rhoi cysur.

Rydym yn gwybod mai felly y mae hi i ddysgwyr yn ein hysgolion. Mae’n brofiad tebyg i ymarferwyr hefyd, yn enwedig ymarferwyr o gefndir ethnig leiafrifol, nad ydynt o hyd yn cael y gefnogaeth y maent ei hangen gan athrawon, cydweithwyr, rhieni a chymheiriaid.

Felly, crëwyd y Grŵp Cyswllt Cymru Wrth-hiliol fel modd o gymorth ar y cyd â chymheiriaid, ond hefyd i ysbrydoli cydweithwyr o gefndiroedd ethnig i anelu at arweinyddiaeth, gan helpu i dyfu cynrychiolaeth arweinyddiaeth amrywiol mewn addysg yng Nghymru.

Read more