Neidio i'r prif gynnwy

Cynhadledd Penaethiaid 20fed Tachwedd – fideos ac adnoddau eraill

Gweler neges debyg yn Saesneg

Am y tro cyntaf ers 2019 daeth benaethiaid ynghyd yng Nghaerdydd i glywed y Gweinidog Jeremy Miles annerch cynhadledd, gofyn cwestiynau iddo, a chymryd rhan mewn gweithdai dan arweiniad cyd-benaethiaid, ac yna cafwyd drafodaeth panel gan gynnwys Estyn, Cymwysterau Cymru, Cyngor Abertawe a’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil.

Canolbwyntiwyd ar bynciau gweithdy ar ddysgu yn dilyn Covid wrth fynd i’r afael â pholisi dysgu 14-16 (cyn i’r ymgynghoriad cynnar yn 2024); dysgu sy’n gynhwysol, yn ddiddorol ac yn berthnasol ond sydd hefyd yn uchelgeisiol; ymgysylltu â theuluoedd; Arfer effeithiol mewn Anghenion Dysgu Ychwanegol; a lles penaethiaid. Mae’r holl sesiynau wedi’u recordio.

Gweler adroddiad y Gweinidog yma.

Gweler yr agenda a’r adnoddau ategol yma.

Ac i weld fideos o anerchiad y Gweinidog, gweithdai a sesiynau trafod y Gweinidog, ar y diwrnod, dewiswch o’n rhestr chwarae YouTube.

Ymgynghoriad ar ddiwygio calendr ysgolion

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae ymgynghoriad wedi dechrau ar 21 Tachwedd, gan archwilio opsiynau ar gyfer newid calendr yr ysgol. Nod newidiadau yw gwella lles disgyblion a staff a chefnogi addysgu a dysgu, gyda’r gwyliau wedi ei ddosbarthu yn fwy cyson. Byddai’r newid cyntaf yn creu pythefnos o wyliau hanner tymor yn yr hydref, gan leihau toriad yr haf o wythnos. Ni fydd nifer y diwrnodau addysgu na’r gwyliau yn newid.

Un rheswm dros y newid sy’n cael eu cynnig yw bod tymor yr hydref yn hirach na’r lleill. Mae gwaith ymchwil yn awgrymu bod y tymor hwn yn flinedig ac yn heriol i ddysgwyr a staff, gan fod mwy o addysgu yn cael ei wasgu i’r tymor hwn nag i unrhyw un arall.

Gweler ein animeiddiad syml

Y Rhwydwaith Cenedlaethol i drafod y Cwricwlwm a Chynnydd – Tach 29

Gweler neges debyg yn Saesneg

Crëwyd y Rhwydwaith Cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru ynghyd ag ymarferwyr fel fforwm i drafod gweithredu ac ymarfer Cwricwlwm i Gymru. Mae’n cyfarfod eto ar 29 Tachwedd.

Bydd y sesiwn rithiol hon yn canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth gyffredin o gynnydd, gan ddefnyddio adnoddau sy’n cynnwys Deall y cwricwlwm ar waith: Camau i’r Dyfodol, a chynllunio cwricwlwm â chynnydd mewn golwg, gan ddefnyddio adnoddau a ddatblygwyd yn ystod prosiect peilot diweddar i gynllunio cwricwlwm: Peilot Cynllunio Cwricwlwm 2023.

Bydd cydweithwyr o bob rhan o Gymru yn cymryd rhan, a gall ymarferwyr gofrestru i ymuno yma: Sgwrs Rhydwaith Cenedlaethol Cwricwlwm a Chynnydd / National Network Conversation Cwricwlwm a Dilyniant

Isod, mae Ceri-Anwen James o Ysgol Bro Edern yn esbonio pam mae mynychu sesiynau’r Rhwydwaith Cenedlaethol mor fuddiol:

Gweler hefyd yr adnoddau o sesiynau blaenorol yma.

Hysbysiad i’r wasg gan Adnodd – Prif Weithredwr wedi’i benodi

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae Adnodd, corff hyd braich newydd a fydd yn goruchwylio’r ddarpariaeth o adnoddau addysgol yng Nghymru, wedi penodi Emyr George fel ei brif weithredwr newydd cyntaf.

Wedi’i sefydlu yn gynharach eleni, Adnodd fydd y siop un stop ar gyfer adnoddau addysg dwyieithog. Bydd yn goruchwylio’r gwaith o gomisiynu a darparu deunyddiau addysgu a dysgu o ansawdd uchel i gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru, a’r cymwysterau newydd ar gyfer dysgwyr 14-16 oed.

Bydd Emyr yn ymuno ag Adnodd yn gynnar yn 2024 o’i rôl bresennol fel Cyfarwyddwr Cymwysterau, Polisi a Diwygio Cymwysterau Cymru. Daw â chyfoeth o brofiad o bob rhan o’r sector addysg, gan gynnwys wyth mlynedd yn Cymwysterau Cymru a phrofiad blaenorol yn Ofqual – y rheoleiddiwr cymwysterau ac arholiadau ar gyfer Lloegr.

Yn fwy diweddar, mae Emyr wedi bod yn arwain diwygiadau proffil uchel i gymwysterau i gefnogi’r Cwricwlwm newydd i Gymru, gan gynnwys set newydd sbon o gymwysterau TGAU ‘Gwneud i Gymru’.

Enwyd Emyr yn gynharach eleni fel un o ‘100 o Wneuthurwyr Newid’ Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol am gael effaith gadarnhaol drwy ei waith ar ddiwygio cymwysterau.

Read more

Enwyd Emyr yn gynharach eleni fel un o ‘100 o Wneuthurwyr Newid’ Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol am gael effaith gadarnhaol drwy ei waith ar ddiwygio cymwysterau.

Read more