Neidio i'r prif gynnwy

Mae angen i’r Hawl  i Ddysgu Proffesiynol – fod yn ‘gyson ac o’r ansawdd uchaf’ 

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Does  na ddim amheuaeth o gwbl gyda fi fod ansawdd system addysg yn dibynnu ar ansawdd ei weithlu. Ac o’r herwydd, rwy’n hynod o falch o’r weithlu ymroddedig sydd gyda ni yng Nghymru.

Wrth siarad ag ymarferwyr, rwy’n aml yn cael gwybod am y dysgu proffesiynol ardderchog (PL) sydd ar gael, ond rwyf hefyd yn cael gwybod am yr anawsterau sydd gan rai wrth ddod o hyd i’r math ‘cywir’ o PL ar eu cyfer. Rwyf wedi gwrando, ac wedi gweithredu, ar y pryderon hynny.

Rwy’n falch iawn heddiw o gyhoeddi’r Hawl Genedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol.

Mae hyn yn dod â phecyn o ddysgu proffesiynol at ei gilydd ar gyfer pob ymarferydd, fel y  gall pawb, ymhobman, elwa ohoni.

Nid yn unig y bydd yr Hawl  yn ei gwneud hi’n haws i ymarferwyr gael mynediad at raglenni a phrofiadau, ond yn bwysig iawn, mae’n gosod disgwyliadau clir ynglŷn â’r hyn y mae’n rhaid i bob gweithiwr addysg proffesiynol yng Nghymru  fod â’r hawl iddo. Os  nad yw’r hawl hwnnw ar gael mewn ardal benodol ar hyn o bryd, byddwn yn gweithio’n gyflym gyda phartneriaid i wella’r cynnig.  Bydd yn ddogfen ‘fyw’ – wedi’i mireinio a’i gwella wrth i ni barhau i wneud cynnydd.

Rwy’n glir bod yn rhaid i’n cynnig cenedlaethol fod yn gyson ac o’r  ansawdd uchaf posib.  Byddaf felly yn cyflwyno proses ddilysu newydd cyn bo hir er mwyn sicrhau bod yr ansawdd yr holl ddysgu proffesiynol cenedlaethol yn cael ei sicrhau a’i gydnabod.

Cafodd gwefan draws ranbarthol newydd ei lansio yr wythnos hon hefyd.   (link) Mae creu’r wefan hon yn arwyddocaol – mae’n dangos ein bod yn chwalu’r rhwystrau i weithio cydweithredol.  Bydd y safle’n parhau i ddatblygu, gan gynnig mynediad i bawb at gyfleoedd pellach ac adnoddau dysgu proffesiynol.

Mae’r broses ddilysu  newydd a’r wefan draws ranbarthol newydd yn gamau pwysig tuag at gynnig cyson, wedi’i dilysu, sy’n uchel ei barch ac sydd ar gael i bawb.

Mae gan systemau addysg sy’n perfformio orau yn y byd ymarferwyr disglair  sy’n ymroddedig i ddysgu parhaus. Mae’r Hawl ry’ i’n ei gyhoeddi heddiw yn gam pellach yn ein hymdrechion i gefnogi ein hymarferwyr i fod yn ddysgwyr proffesiynol gydol oes sy’n gwella eu harfer eu hunain er mwyn cymell ac ysbrydoli dysgwyr ledled Cymru.

Yn olaf, mae’n bwysig i mi fy mod i’n clywed yn uniongyrchol gan gymaint ohonoch chi â phosib.   Bob mis rwy’n cynnal bwrdd crwn gyda phenaethiaid ac arweinwyr yn y sector addysg.  Os nad ydych wedi cymryd rhan, hoffwn glywed gennych yn fawr. E-bost dysg@gov.wales

Defnyddio data a gwybodaeth i gefnogi hunanwerthuso, atebolrwydd a thryloywder – eich cyfle olaf i roi sylwadau ar argymhellion drafft.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Rydym ni yn Social Finance wedi ein comisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal ymchwil i anghenion y system ysgolion yng Nghymru o ran data a gwybodaeth a’u defnydd. Rydym wedi bod yn siarad â rhanddeiliaid ar draws y system ysgolion, i ddeall sut mae’r anghenion hyn yn wahanol ar draws grwpiau rhanddeiliaid, ar gyfer  tri phrif bwrpas sef chynllunio hunanwerthuso a gwella, atebolrwydd a thryloywder. Ein bwriad yw darparu’r dystiolaeth sydd ei hangen i helpu i adeiladu system gytbwys, lle mae data a gwybodaeth o ansawdd ar gael ac yn cael eu defnyddio’n effeithiol – mewn ffordd sy’n gweithio i ysgolion ac i randdeiliaid ehangach o fewn eu cyd-destunau unigryw.

Bydd y prosiect yn cefnogi’r gwaith o weithredu fframwaith newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwerthuso, Gwella ac Atebolrwydd, fel y nodir yn y canllawiau Gwella Ysgolion.

Hyd yn hyn rydym wedi ymgysylltu â nifer eang o randdeiliaid gan gynnwys; penaethiaid, dysgwyr, rhieni, Awdurdodau Lleol, Awdurdodau’r Esgobaeth, Gyrfa Cymru, , timau polisi Llywodraeth Cymru, Consortia Rhanbarthol, Estyn, a Cymwysterau Cymru, ymhlith eraill.

Rydym bellach yng nghamau olaf yr ymchwil hon ac wedi datblygu set o argymhellion drafft i’w profi gyda rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys, yn bwysig, ysgolion.

Felly, hoffem wahodd eich ysgol i rannu eich barn ynghylch ein hargymhellion drafft drwy Weminar fyw.

Rydym yn gwahodd y rhai sy’n gweithio mewn ysgolion a darpariaeth amgen yng Nghymru i un o’n sesiynau ‘Gweminar Ecosystem Data’ byw i roi eu hadborth. Mae’r gwahoddiad yn agored i benaethiaid, i rai eraill sydd mewn rolau strategol ac arweinyddiaeth gan gynnwys llywodraethwyr, ac i staff addysgu ym mhob lleoliad a gynhelir yng Nghymru.

Ym mis Medi byddwn yn cynnal dwy weminar rithwir awr o hyd, lle byddwn yn cyflwyno ein hargymhellion. Bydd y rhain yn cael eu cynnal fel a ganlyn:

  • Sesiwn 1: 28/09/22 rhwng 17:00 ac 18:00
  • Sesiwn 2: 30/09/22 rhwng 10:00 a 11:00

Yn ystod y sesiwn, ar gyfer pob argymhelliad byddwn yn amlinellu:

  • Pwrpas y newid, gan gynnwys cyflwyno unrhyw ddata neu fath o wybodaeth newydd
  • Unrhyw newidiadau y gallai hyn eu cael ar sut rydych chi’n casglu, dadansoddi a chyfathrebu data ar lefel leol ar hyn o bryd

Ar ôl pob argymhelliad, byddwn yn cael saib i gasglu adborth drwy arolwg barn byw. Byddwn hefyd yn gofyn i chi gwblhau arolwg yn dilyn y sesiwn gweminar i gasglu unrhyw sylwadau pellach.

Y dyddiad olaf ar gyfer cwblhau’r arolwg dilynol fydd 19:00, 30/09/22.

Ar ôl i ni gwblhau ein hargymhellion, bydd adroddiad terfynol yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a’i gyhoeddi ar dudalennau we ymchwil Llywodraeth Cymru. Byddant yn ystyried ein hargymhellion a hefyd, maes o law, yn nodi ar gyfer rhanddeiliaid sut y byddant yn ymateb i’n casgliadau.

Os hoffech ymuno â’r weminar yna ewch i’r dudalen Digwyddiadau ar Hwb a mewngofnodwch i gofrestru. Dim ond y rhai sydd wedi cofrestru bydd yn gallu mynychu’r digwyddiad. Noder y bydd y sesiynau hyn yn rhedeg yn ddwyieithog.

Gyda diolch am sylw a gafwyda, allwn ni bwysleisio bod angen i ddefnyddwyr fewngofnodi i Hwb er mwyn ‘gweld’ y digwyddiadau hyn yn rhestru’r digwyddiad a chofrestru!

Grŵp Cyd-greu Camau i’r Dyfodol – Y cyfnod recriwtio (20 Medi)

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Wrth i’r flwyddyn academaidd newydd ddechrau, mae’r prosiect Camau i’r Dyfodol yn mynd i mewn i gam 2 y broses ymchwilio a chasglu tystiolaeth. Yr allwedd i’r cam newydd o weithgaredd yw ffurfio grŵp cyd-greu, yn cynnwys ysgolion ledled Cymru a phartneriaid y sector addysg ehangach, gyda chefnogaeth ymchwilwyr o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glasgow.

Bydd y grŵp yn tynnu ar brofiad yr ysgolion a’r partneriaid i ddatblygu ar y cyd ddulliau ac adnoddau sy’n seiliedig ar dystiolaeth a fydd yn gwella dealltwriaeth o gynnydd dysgwyr o fewn cyd-destun y cwricwlwm newydd. Bydd hyn yn cynnwys llywio Sgyrsiau y Rhwydwaith Cenedlaethol i’r dyfodol ar gynnydd ac asesu.

Rydym yn edrych am tua 30 ysgol, a fydd yn cynrychioli’r sector yma yng Nghymru, i gymryd rhan yn y grŵp. Mae croeso i bob ysgol wneud cais.

Gweler manylion llawn am y grŵp, ei weithgareddau a’r manteision o ymuno yn yr adran Cwestiynau Cyffredin isod. Os hoffai eich ysgol gymryd rhan, cwblhewch y ffurflen electronig hon.

Bydd y cyfnod recriwtio ar gyfer y grŵp cyd-greu yn cau ar 30 Medi.

Y Grŵp Cyd-greu – Cwestiynau Cyffredin

Beth yw’r prosiect Camau i’r Dyfodol?

Mae’r prosiect Camau i’r Dyfodol yn brosiect 3 blynedd ar y cyd rhwng Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glasgow mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru. Mae’r prosiect wedi’i gynllunio i ddatblygu gwybodaeth newydd ac i helpu i wireddu’r Cwricwlwm i Gymru trwy weithio gydag athrawon a phartneriaid addysgol ledled y system er mwyn cyd-greu allbynnau ar gyfer y prosiect a fydd yn datblygu dealltwriaeth ymarferol o gynnydd dysgwyr. Newid a arweinir gan y rhai sydd wrth wraidd y system sy’n darparu’r cyfle gorau ar gyfer rhannu arbenigedd, magu hyder, meithrin cydlyniad ar draws y system, a chefnogi gwahanol bobl a sefydliadau sy’n bwysig ym myd addysg yng Nghymru.

Mae Camau i’r Dyfodol yn brosiect ymchwil a fydd yn ceisio datblygu dealltwriaeth o gynnydd dysgwyr er mwyn bwydo hynny yn ôl i system addysg Cymru a chyfrannu at ddealltwriaeth genedlaethol a rhyngwladol.

Fel rhan o hyn, byddwch yn cael gwahoddiad i gymryd rhan mewn gweithgaredd ymchwil fel rhan o’ch cyfraniad yn y Grŵp Cyd-greu. Eich penderfyniad chi fydd p’un ai i fod yn rhan o’r gweithgarwch ymchwil ai peidio, ac ni fydd eich penderfyniad yn dylanwadu ar eich cyfranogiad yn y grŵp Cyd-greu.

Mae’r prosiect Camau i’r Dyfodol wedi’i gynllunio i ddigwydd trwy bedwar cam. Bydd y grŵp cyd-greu yn dechrau gwaith Cam 2 yn ystod blwyddyn academaidd 2022-23.

Beth yw diben y grŵp cyd-greu?

Read more

Bydd y grŵp yn tynnu ar brofiad yr ysgolion a’r partneriaid i ddatblygu ar y cyd ddulliau ac adnoddau sy’n seiliedig ar dystiolaeth a fydd yn gwella dealltwriaeth o gynnydd dysgwyr o fewn cyd-destun y cwricwlwm newydd. Bydd hyn yn cynnwys llywio Sgyrsiau y Rhwydwaith Cenedlaethol i’r dyfodol ar gynnydd ac asesu.

Rydym yn edrych am tua 30 ysgol, a fydd yn cynrychioli’r sector yma yng Nghymru, i gymryd rhan yn y grŵp. Mae croeso i bob ysgol wneud cais.

Gweler manylion llawn am y grŵp, ei weithgareddau a’r manteision o ymuno yn yr adran Cwestiynau Cyffredin isod. Os hoffai eich ysgol gymryd rhan, cwblhewch y ffurflen electronig hon.

Bydd y cyfnod recriwtio ar gyfer y grŵp cyd-greu yn cau ar 30 Medi.

Y Grŵp Cyd-greu – Cwestiynau Cyffredin

Beth yw’r prosiect Camau i’r Dyfodol?

Mae’r prosiect Camau i’r Dyfodol yn brosiect 3 blynedd ar y cyd rhwng Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glasgow mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru. Mae’r prosiect wedi’i gynllunio i ddatblygu gwybodaeth newydd ac i helpu i wireddu’r Cwricwlwm i Gymru trwy weithio gydag athrawon a phartneriaid addysgol ledled y system er mwyn cyd-greu allbynnau ar gyfer y prosiect a fydd yn datblygu dealltwriaeth ymarferol o gynnydd dysgwyr. Newid a arweinir gan y rhai sydd wrth wraidd y system sy’n darparu’r cyfle gorau ar gyfer rhannu arbenigedd, magu hyder, meithrin cydlyniad ar draws y system, a chefnogi gwahanol bobl a sefydliadau sy’n bwysig ym myd addysg yng Nghymru.

Mae Camau i’r Dyfodol yn brosiect ymchwil a fydd yn ceisio datblygu dealltwriaeth o gynnydd dysgwyr er mwyn bwydo hynny yn ôl i system addysg Cymru a chyfrannu at ddealltwriaeth genedlaethol a rhyngwladol.

Fel rhan o hyn, byddwch yn cael gwahoddiad i gymryd rhan mewn gweithgaredd ymchwil fel rhan o’ch cyfraniad yn y Grŵp Cyd-greu. Eich penderfyniad chi fydd p’un ai i fod yn rhan o’r gweithgarwch ymchwil ai peidio, ac ni fydd eich penderfyniad yn dylanwadu ar eich cyfranogiad yn y grŵp Cyd-greu.

Mae’r prosiect Camau i’r Dyfodol wedi’i gynllunio i ddigwydd trwy bedwar cam. Bydd y grŵp cyd-greu yn dechrau gwaith Cam 2 yn ystod blwyddyn academaidd 2022-23.

Beth yw diben y grŵp cyd-greu?

Read more

Ein taith ddysgu

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae diwedd y flwyddyn addysgol mewn prifysgol yn debyg iawn i ddiwedd tymor yr haf mewn ysgol: adeg o ffarwelio ac o deimlo balchder. Boed mewn meithrinfa neu addysg uwch, mae cael edrych yn ôl dros ddatblygiad eich dysgwyr yn ystod y flwyddyn a aeth heibio yn un o bleserau addysgu. Eleni, fel addysgwr addysg gychwynnol athrawon, mae fy myfyrdodau ddiwedd tymor yr haf wedi arwain at ymdeimlad o ryfeddod. Heb os, mae addysg yng Nghymru wedi datblygu llawer ers i mi hyfforddi i fod yn athrawes, ac mae’n gyfnod hynod gyffrous i’r garfan newydd hon o athrawon ymuno â’r proffesiwn.

Ledled Cymru, mae ein darpar athrawon wedi cwblhau eu cwrs TAR neu BA Addysg gyda SAC ar adeg neilltuol.  Ers nifer o flynyddoedd bellach, bu Cwricwlwm i Gymru ar waith mewn gwahanol gamau, ond o’r mis yma bydd y cwricwlwm newydd yn ‘swyddogol’ ar yr union adeg y daw’r myfyrwyr hyn yn athrawon ‘swyddogol’, fel petai.

I’r darpar athrawon hyn, mae ymdeimlad fod Cwricwlwm i Gymru yn rhywbeth cyfarwydd. Wedi’r cyfan, seliwyd eu haddysg athrawon ar bileri’r cwricwlwm fel ‘y Pedwar Diben’, ‘Datganiadau o’r hyn sy’n bwysig’ a ‘Disgrifiadau dysgu’. I bob pwrpas, mae Cwricwlwm i Gymru yn rhan o bopeth maent yn ei wneud a’i feddwl ac, yn ddiau, gall addysg yng Nghymru elwa o’u safbwyntiau. 

Fel tiwtor prifysgol fu’n cefnogi’r garfan ddiweddaraf hon o ddarpar athrawon, roedd yn hynod ddiddorol eu clywed yn trafod sut mae ysgolion yn mynd ati i weithredu Cwricwlwm i Gymru. Yn naturiol, mae gwahanol ysgolion mewn gwahanol fannau ar hyd y daith o ymgorffori Cwricwlwm i Gymru o fewn eu cynllunio a’u haddysgu. Mae ysgolion hefyd yn cymryd gwahanol lwybrau ar hyd y daith honno. Canlyniad hyn yw trafodaethau cyfoethog yn y seminarau prifysgol, gyda’r myfyrwyr yn rhannu profiadau a syniadau ac, wrth ddilyn llwybrau TAR y Brifysgol Agored, ceir cipolwg o arferion addysg o bob cwr o Gymru.

Read more