Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Dysgu Proffesiynol ein Consortia Addysg Rhanbarthol ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Consortia imageBydd dysgu proffesiynol yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o sicrhau bod gan bob aelod staff yn ein hysgolion yr wybodaeth a’r sgiliau proffesiynol i gyflwyno’r diwygiadau addysgol sydd ar y gweill yng Nghymru. Yn y blog hwn, rydyn ni’n disgrifio’r rhaglen o ddysgu proffesiynol y bydd y Consortia’n ei darparu i baratoi ysgolion ar gyfer yr heriau y byddant yn eu hwynebu.

Bydd mynediad at y dysgu yn rhad ac am ddim ac mae’n cynnwys elfennau cenedlaethol cyffredin gydag elfennau rhanbarthol ychwanegol. Bydd ar gael i uwch arweinwyr o fis Ionawr 2020 ac i eraill yn ddiweddarach yn nhymor y gwanwyn.

Mae timau rhanbarthol wedi cynllunio’r rhaglen fel ei bod yn cydweddu â’r Dull cenedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol. Mae wedi’i rhannu yn ôl cerrig milltir gyrfaol fel bod pob ymarferydd, wrth gyrraedd y gwahanol gerrig milltir, yn cael yr wybodaeth a’r sgiliau perthnasol ar gyfer rhoi’r cwricwlwm ar waith yn effeithiol.

Pwy fydd yn cefnogi’r gwaith o gyflwyno’r rhaglen? Read more

Cymwysterau Cymru’ ar natur y cymwysterau i’w cymryd yn 16 oed nawr yn fyw!

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Diwygio Cymwysterau

QW_logo_RGB_bigMae addysg yng Nghymru yn dechrau ar gyfnod sylweddol o newid. Yn ganolog i’r newidiadau hyn mae cwricwlwm newydd arloesol ar gyfer y rhai rhwng 3 ac 16 oed.

Er mwyn ategu’r cwricwlwm newydd, rydym am sicrhau bod y genhedlaeth nesaf o bobl 16 oed yn cymryd cymwysterau ac iddynt barch byd-eang, sy’n eu hysbrydoli a’u paratoi ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith. Rydym am sicrhau bod unrhyw newidiadau a wnawn yn arwain at welliannau a sefydlogrwydd hirhoedlog i’r system gymwysterau.

Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw bod pobl 16 oed yn sefyll cymwysterau ac iddynt barch byd-eang sy’n eu hysbrydoli a’u paratoi ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith.

Er mwyn cyflawni’r weledigaeth hon a datblygu ein hymagwedd tuag at gymwysterau yn y dyfodol, bydd angen ymdrech ar y cyd gyda mewnbwn gan randdeiliaid addysg a thu hwnt. Byddwn yn gweithio’n agored ac ar y cyd ag eraill i gytuno sut y bydd angen i gymwysterau newid.

Dylid cynllunio cymwysterau i hyrwyddo addysgu a dysgu cadarnhaol ac ni ddylent fod yr unig ffordd y mae pobl ifanc 14-16 oed yn ymgysylltu ac yn cael profiad o’r cwricwlwm. Rydym, am sicrhau ein bod yn cael y cydbwysedd hwn yn gywir. Read more

Podlediad newydd! Athrawon yn trafod defnyddio’r adborth i fireinio’r cwricwlwm

Gweler neges debyg yn Saesneg.

QI podcast image - WelshYnghanol y gwaith o fireinio’r cwricwlwm ar sail adborth “defnyddiol iawn”, mae’r athrawon Nia Williams a Gareth Evans yn cael eu cyfweld gan Yvonne Evans.

Maent yn siarad yn onest am yr hyn yr oedd pobl yn ei hoffi, a’r hyn oedd yn codi amheuaeth. Ac yn edrych ar y camau nesaf.

Gwrandewch ar eich platfform dewisedig isod:

 

Apple podcasts 

Spotify

Spreaker

Gweithio ar fireinio’r cwricwlwm yr Hydref hwn: athro yn dweud y cyfan

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

QI Richard Lawson in workshop (2)C: Pwy ydych chi a sut y daethoch chi’n rhan o hyn?

A: Richard Lawson ydw i. Roeddwn yn un o’r Arloeswyr gwreiddiol – yn wirfoddolwr. Roedden nhw angen athro ffiseg ac atebais yr alwad yn 2017.

C: Felly, sut brofiad oedd y cyfnod cynnar i chi?

A: Caled iawn! Profiad eithaf anodd weithiau. Fe ddechreuom siarad am gyrchfannau – ond roedd rhaid i ni greu ein ffordd ein hun, gwneud ein map ein hun. Mae hynny’n waith caled. Pan mae gennych chi 30 o bobl mewn ystafell, mae’n anodd cytuno ar lwybr i’w gymryd.

C: Beth yw’ch rôl yn y gwaith mireinio?

A: Sicrhau Ansawdd, gan weithio ar sail yr adborth ar y cwricwlwm drafft. Treulir dau draean o’n hamser yn edrych ar adborth ynghylch Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg a thraean yn edrych ar y cwricwlwm cyfan – rhifedd yn fy achos i – yn edrych am gysondeb ar draws y cwricwlwm, y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, Mathemateg a Rhifedd…

C: A beth yn union oedd y gwaith? Read more

Codi momentwm – cynadleddau Penaethiaid yn ystod yr Hydref

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

EDUCATIONAL WALES EVENT, NATIONAL MUSEUM OF WALES CARDIFF, 26/09/2017Mae ein cenhadaeth genedlaethol i weddnewid addysg yn codi momentwm, ac mae ein rhaglen uchelgeisiol yn dod at ei gilydd.

Yr hydref hwn rwy’n edrych ymlaen at gael sgwrsio gyda’r Penaethiaid yn uniongyrchol ym mhob un o’n rhanbarthau, i drafod y ffordd mae pob elfen o’r gwaith diwygio yn dod ynghyd i gefnogi ein cwricwlwm newydd a’n huchelgais ynghylch dyfodol pob un o’n plant.

Byddwn yn dathlu llwyddiannau hefyd wrth gwrs. Y cynnydd yn y ffordd rydym wedi bod yn cydweithio i ddatblygu’r cwricwlwm newydd a diwygio ADY. Y ffordd mae Cymru wedi codi ar y rhestrau Safon Uwch, a bellach ar y brig o ran A* o gymharu â rhanbarthau Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Mae cydweithwyr yn y consortia wedi bod yn gweithio gyda’m swyddogion i ddatblygu’r cynadleddau hyn, a fydd yn gyson o ran eu cynnwys ar draws y wlad er mwyn i bawb fod ar yr un lefel, ond a fydd hefyd wedi’u haddasu yn unol ag anghenion lleol.

Beth fydd yn cael ei drafod?

Mae arweinyddiaeth yn hanfodol ar adegau fel hyn. Felly byddwn yn edrych ar ein ffordd o adeiladu gallu o ran arweinyddiaeth, gan gynnwys arweinyddiaeth ganol, a rôl arweinyddiaeth wrth gynllunio’r cwricwlwm.

Byddwn yn trafod y rhaglen dysgu proffesiynol, gydag elfennau cenedlaethol a rhanbarthol, a fydd yn cychwyn i arweinwyr fis Ionawr 2020 ac i’r staff ehangach o ddiwedd tymor y gwanwyn. Mae’r cymorth hwn, sy’n cael ei ddarparu’n rhanbarthol, yn rhan o fuddsoddiad gwerth £24m i baratoi staff yn briodol i roi’r cwricwlwm ar waith yn 2022.

Read more

Myfyrio ar Uwchgynhadledd Prosiect Addysg ARC 2019 yng Nghaerdydd, Cymru

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae Atlantic Rim Collaboratory (ARC) yn rhwydwaith byd-eang sy’n ceisio gwella addysg i unigolion drwy helpu systemau addysg i wella. Eleni, cynhaliwyd ei uwchgynhadledd flynyddol yng Nghaerdydd, ymweliad amserol a roddodd gyfle i’n cynadleddwyr drafod y diwygiadau presennol i’r system addysg yng Nghymru.

ARC blog school visitCynhaliwyd yr Uwchgynhadledd gan Lywodraeth Cymru rhwng 12-15 Medi yng Nghaerdydd, sef prifddinas hardd Cymru.

Mae ARC wedi’i leoli ym Mhrifysgol Ottawa, a hon oedd ei bedwaredd uwchgynhadledd. Mae’n fudiad byd-eang sy’n ymrwymedig i hyrwyddo rhagoriaeth, tegwch, cynhwysiant, llesiant, democratiaeth a hawliau dynol i bob myfyriwr mewn systemau o ansawdd uchel a redir yn broffesiynol. Mae Gweinidogion, uwch-weision sifil ac arweinwyr cymdeithasau proffesiynol o systemau cyfranogol oll yn cymryd rhan.

Read more