Neidio i'r prif gynnwy

Eich adborth ar y cwricwlwm drafft – adroddiad bellach ar gael

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Cafwyd llu o ymatebion pan wahoddwyd adborth at y cwricwlwm newydd. Cafwyd 1,680 i gyd, gan gyrraedd dros yr e-bost, ar-lein, drwy’r post gan ychwanegu at yr adborth a ddarparwyd yn uniongyrchol mewn digwyddiadau rhanbarthol a grwpiau ffocws, gan bobl ifanc ac ymarferwyr, rhieni a busnesau.

Feedback report front cover WELComisiynwyd Wavehill a Dynamix, sefydliadau ymchwil annibynnol, i ddadansoddi’r ystod o safbwyntiau ac i weld pa mor gyffredin yr oeddent ar draws y grwpiau rhanddeiliaid ac ar y cyfan.

 Yn gyffredinol, roedd ymatebwyr yn gefnogol i strwythur ac amcan y cwricwlwm, ac roedd llawer yn croesawu’r cynigion. Roedd pobl yn hoffi’r pwyslais ar y pedwar Diben,  y rhyddid y mae’r cwricwlwm yn ei roi i athrawon, a’r rôl fwy sydd gan asesu ffurfiannol.

 Fodd bynnag, nodwyd problemau hefyd; gan gynnwys ystyriaethau ymarferol megis yr amser, yr adnoddau a’r gefnogaeth y bydd eu hangen i roi’r cwricwlwm newydd ar waith. Roedd y rhan fwyaf o’r farn y gellid gwella’r canllawiau, a chafwyd awgrymiadau defnyddiol am sut i wneud hynny. Yn y bôn, y neges oedd: ‘gwnewch nhw’n symlach, ond gan ychwanegu manylder mewn llefydd i helpu athrawon allu eu cyflawni’n ymarferol’.

 Mae cymaint mwy i wybod am yr adborth – gan gynnwys pethau penodol am y Meysydd Dysgu a Phrofiad. Mae popeth yn yr adroddiad llawn ar y tudalen hwn.

Beth sy’n wahanol am y cwricwlwm newydd? Dyma farn y grŵp cynghori allanol.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Yn y ffilm gyntaf, mae aelodau’r Grŵp Cwricwlwm ac Asesu yn trafod sut bydd y cwricwlwm newydd yn wahanol iawn i’r un cyfredol.

Yn yr ail ffilm, maent yn edrych ar rannau eraill o’r system addysg – gan gynnwys y system atebolrwydd a dysgu proffesiynol – ac yn trafod sut y byddant yn newid i gefnogi’r cwricwlwm newydd. Hefyd pa mor arloesol yn rhyngwladol yw’r cwricwlwm newydd hwn.

Felly… beth yw’r gwahaniaethau?

A sut bydd y system addysg yn newid i gefnogi hynny?

Grŵp cynghori allanol y cwricwlwm newydd – beth sydd ar ei feddwl yn ystod y cyfnod mireinio hwn? Rhan 1.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’r Grŵp Cwricwlwm ac Asesu yn cynnig persbectif allanol ar y cynnydd a wnaed ar gwricwlwm newydd Cymru. Grŵp o academyddion yw hwn sydd â statws rhyngwladol ac sy’n cwrdd yn rheolaidd i drafod cynnydd a rhoi cyngor ar faterion.

Dyma ddau fideo. Yn y cyntaf, mae tri aelod o’r Grŵp Cwricwlwm ac Asesu yn cyflwyno eu hunain ac yn ateb cwestiynau am yr adborth a ddaeth i law yn ddiweddar a’i oblygiadau:

Read more

Mireinio’r Cwricwlwm Newydd – barn athrawes

Gweld post tebyg yn Saesneg

Mae Lowri Roberts yn athrawes yn Ysgol Brynrefail, Llanrug. Mae’r ysgol yn un o’r ysgolion ‘Gwella Ansawdd’ y mae eu hathrawon yn helpu i fireinio’r cwricwlwm newydd yn seiliedig ar yr adborth a gafwyd ar y drafft.

Yma, mae Lowri’n siarad am ei phrofiadau o fod yn rhan o’r cam hwn o’r gwaith. Y nerfusrwydd wrth gyflwyno’r cwricwlwm drafft i’r byd am y tro cyntaf, a beth sy’n digwydd gyda’r adborth. Mae hefyd yn mynegi barn am arbenigo mewn pwnc ac yn trafod a ddylai athrawon edrych ymlaen at ddysgu gyda’r cwricwlwm newydd!

Gwyliwch!