Neidio i'r prif gynnwy

I holl staff ysgolion yng Nghymru: Llythyr ar ddiwedd y tymor gan y Gweinidog

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Annwyl Gyfaill,

Hoffwn ddiolch i chi am yr ymrwymiad a’r ymroddiad parhaus yr ydych yn ei ddangos i’n plant a’n pobl ifanc yng Nghymru.

kw-portrait-1Yn benodol, rwy’n deall bod graddfa’r gwaith diwygio’n sylweddol, ac rwy’n ddiolchgar y tymor hwn am eich adborth ar gwricwlwm drafft i Gymru.

Rwyf hefyd wedi bod ar draws y wlad i gwrdd ag athrawon presennol ac athrawon y dyfodol, penaethiaid, staff cymorth dosbarth, llywodraethwyr ysgolion, rhieni/gofalwyr, y gymuned fusnes a phlant a phobl ifanc i gael eu hadborth. Bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio yn awr i fireinio’r cwricwlwm drafft i Gymru, a fydd yn barod i’w gyhoeddi ym mis Ionawr 2020.

Rydym wedi dechrau ar newidiadau a fydd yn trawsnewid addysg yng Nghymru; newid sydd wedi ei gynllunio i roi’r addysg orau bosibl i’n holl blant a’n pobl ifanc mewn byd sy’n newid. Yn fuan, am y tro cyntaf yn ein hanes, bydd gennym ein cwricwlwm ein hunain a wnaed yng Nghymru. Cwricwlwm eang, cytbwys a chynhwysol sy’n cefnogi anghenion pob un o’n plant a’n pobl ifanc. Mae’n gwbl hanfodol ein bod yn ei fabwysiadu’n llwyddiannus, ac er mwyn cyflawni hyn rhaid inni i gyd fod yn barod.

Fy mwriad felly yw rhoi diwrnod HMS ychwanegol i bob ysgol bob blwyddyn am y tair blynedd nesaf. Bydd y diwrnod HMS hwn yn cael ei gynllunio’n benodol i roi mwy o amser i arweinwyr, athrawon a staff cymorth i ddysgu’n broffesiynol. Mae’r diwrnod HMS proffesiynol pwrpasol hwn yn rhan o becyn cymorth ehangach a gofnodir fel rhan o’n Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol ac a gefnogir gan £24 miliwn o arian ychwanegol ac adnoddau digidol, dwyieithog. Mae hyn yn amodol ar basio newidiadau rheoliadol yn llwyddiannus drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae’r ffordd rydym yn dal ysgolion a’r system i gyfrif yn newid hefyd i gefnogi’r cwricwlwm newydd. Bydd y trefniadau Gwerthuso a Gwella newydd yn deg; yn gydlynol; yn gymesur ac yn dryloyw. Bydd y rhain yn cynyddu hyder y cyhoedd drwy arolygu mwy rheolaidd a chraffu democrataidd effeithiol.

I gefnogi’r camau hyn, rydym yn dechrau symud i ffwrdd oddi wrth bwyslais anghymesur ar un neu ddau fesur perfformiad penodol at ddiwylliant lle mae ystod ehangach o ddangosyddion sy’n cwmpasu’r profiad dysgu cyfan yn well, lle bydd cynnydd pob dysgwr yn cyfrif a’n huchelgeisiau ar gyfer y cwricwlwm newydd a chenhadaeth genedlaethol yn cael eu hystyried. Bydd Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg Llywodraeth Cymru yn ysgrifennu atoch i roi manylion pellach yn fuan.

Diolch eto am eich ymrwymiad parhaus i addysg ac rwy’n gobeithio y byddwch yn mwynhau gwyliau’r haf.  Edrychaf ymlaen at fwrw ymlaen â’n Cenhadaeth Genedlaethol ar gyfer Addysg yng Nghymru gyda chi yn yr Hydref.

Yn gywir

Kirsty Williams AC/AM

Y Gweinidog Addysg

Minister for Education

Gadael ymateb