Neidio i'r prif gynnwy

Y Cwricwlwm i Gymru – Chwalu’r Mythau – Rhan 1.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Myth buster image cymCyn cyhoeddi fersiwn ddrafft y Cwricwlwm i Gymru, ac yn fwyfwy ers hynny, mae sawl myth a chamddehongliad wedi dod i’r amlwg sy’n groes i fwriadau’r rheini sy’n rhan o ddylunio a datblygu’r cwricwlwm newydd.  Dros ddau flogiad, byddwn yn ymdrechu i chwalu rhai o’r mythau hyn a chynnig rhywfaint o gydbwysedd lle mae deuoliaethau di-fudd wedi dechrau ymddangos.

Myth #1 – Ni fydd unrhyw beth wir yn newid – gellir ei gyflwyno yn yr un ffordd rydym yn ei wneud nawr.

Os yw’n gweithio’n iawn, pam mae angen ei newid?  Mae hwn yn wrthwynebiad cyffredin i wneud rhywbeth newydd.  Ond, a oes angen i rywbeth beidio â gweithio o gwbl cyn i ni ymdrechu i’w wella, ei ddatblygu a’i ddiwygio?

Mae’r cwricwlwm newydd i Gymru yn fath gwahanol o gwricwlwm i’n un presennol ni – wedi’i seilio ar y 4 diben.  Ni waeth pa mor effeithiol yw eich darpariaeth cwricwlwm bresennol yn eich tyb chi, bydd angen i chi ymgysylltu â’r hyn y mae cwricwlwm a arweinir gan ddibenion yn ei olygu i ddysgwyr ac ystyried eich cwricwlwm yng ngoleuni’r 4 Diben, y Meysydd Dysgu a Phrofiad, yr Hyn sy’n Bwysig a Deilliannau Cyflawniad.  Bydd hyn yn golygu mwy nag ôl-osod yr elfennau hyn yn y ddealltwriaeth bresennol a’r ffyrdd presennol o weithio. Fframwaith cenedlaethol yw’r cwricwlwm newydd i Gymru, a dim ond drwy ddatblygu cwricwlwm a threfniadau asesu yn yr ysgol y gellir ei wireddu. Yn ogystal, mae’n hanfodol ein bod yn deall bod y term cwricwlwm yn cyfeirio at yr holl brofiadau dysgu a’r gweithgareddau asesu sydd wedi’u cynllunio wrth i ni anelu at ein dibenion addysg cytûn.

Bydd angen newid, a bydd angen mwy o newid mewn rhai lleoliadau nag eraill.  Ydy hi wir yn mynd i fod yn bosibl (neu’n ddoeth) cael cwricwlwm newydd, safonau proffesiynol newydd, trefniadau asesu ac atebolrwydd newydd, cymwysterau newydd, a’r Bil Cwricwlwm ac Asesu arfaethedig, a pheidio â newid unrhyw beth yn eich lleoliad o gwbl? Read more

I holl staff ysgolion yng Nghymru: Llythyr ar ddiwedd y tymor gan y Gweinidog

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Annwyl Gyfaill,

Hoffwn ddiolch i chi am yr ymrwymiad a’r ymroddiad parhaus yr ydych yn ei ddangos i’n plant a’n pobl ifanc yng Nghymru.

kw-portrait-1Yn benodol, rwy’n deall bod graddfa’r gwaith diwygio’n sylweddol, ac rwy’n ddiolchgar y tymor hwn am eich adborth ar gwricwlwm drafft i Gymru.

Rwyf hefyd wedi bod ar draws y wlad i gwrdd ag athrawon presennol ac athrawon y dyfodol, penaethiaid, staff cymorth dosbarth, llywodraethwyr ysgolion, rhieni/gofalwyr, y gymuned fusnes a phlant a phobl ifanc i gael eu hadborth. Bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio yn awr i fireinio’r cwricwlwm drafft i Gymru, a fydd yn barod i’w gyhoeddi ym mis Ionawr 2020.

Read more

Dyma restr o’n postiadau blog ers mis Rhagfyr, wedi’u trefnu mewn grwpiau.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

In one place - WelshGan nad oes mynegai, rydym yn gobeithio y bydd y rhestr hon yn ddefnyddiol i chi wrth ddod o hyd i eitemau yr hoffech eu darllen neu wylio.

 

 

 

Trefniadau asesu a chwricwlwm newydd

O’r tu mewn: y cwricwlwm newydd yn Ysgol Crownbridge

O’r tu mewn: Y cwricwlwm newydd yn Ysgol O.M. Edwards (cynradd), Y Bala

Podlediad newydd – Y Penaethiaid a’r Gweinidog

Y Farn o’r Tu Fewn – y cwricwlwm newydd yn ysgol Dyffryn Conwy

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dweud ‘ie’

Ein taith i greu’r cynigion Asesu – a pham y mae eich edrych adborth yn bwysig

Graham Donaldson: fy marn ynghylch y gwith hyd a’r camau nesaf i’r cwricwlwm newydd

Read more