Neidio i'r prif gynnwy

Diolch yn fawr! Ymlaen â ni.

Read this page in English

kw-portrait-1A ninnau ar gyrraedd carreg filltir gyffrous yn y broses o greu ein cwricwlwm newydd, hoffwn ddiolch i chi am eich rhan chi yn y broses hon.

Mae ymarferwyr ar draws Cymru wedi ymrwymo i’r gwaith arloesol hwn ers ryw dair blynedd. Maent wedi ystyried y meddylfryd rhyngwladol diweddaraf, wedi cael eu herio gan arbenigwyr allanol ac wedi profi’r syniadau  diweddaraf gyda chydweithwyr.

Ar 30 Ebrill, byddwn yn cyhoeddi canlyniad yr adborth – cwricwlwm drafft i Gymru 2022. Rwy’n annog pawb i edrych arno, ei ystyried a rhoi adborth arno cyn y dyddiad cau, sef 19 Gorffennaf. Mae’r llun isod yn rhoi amserlen i chi o’r camau nesaf.

Engagement activity - Timeline - FINAL

(Gweler fersiwn ehangiadwy yma)

Ar drothwy’r cam nesaf yn y broses o ddatblygu’r cwricwlwm, gofynnaf i bob ysgol ymroi’n llwyr i’r adnoddau drafft a dechrau meddwl am sut y gellir defnyddio Cwricwlwm Cymru 2022 yn eu cyd-destun nhw.

Bydd nifer o gyfleoedd ym mis Mai a Mehefin i ymarferwyr ar draws Cymru ymwneud â’r cwricwlwm drafft. Mae’r consortia rhanbarthol, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau hygyrch. Rwy’n annog unrhyw un sydd ddim yn ymwybodol o’r datblygiadau, neu wedi ymwneud â nhw eto, i fanteisio ar un o’r cyfleoedd hyn, gan obeithio y bydd y digwyddiadau yn eich cyffroi ac yn eich hysgogi.

Wrth i ni nodi’r garreg filltir bwysig hon, byddwn yn mynd ati nawr i wrando ar adborth a mireinio’r cwricwlwm.

I’n helpu, yn hyn o beth, rydym wedi sefydlu rhwydwaith o grwpiau gwella ansawdd. Bydd y grwpiau hyn yn llai na’r gweithgorau arloesi presennol ond byddant yr un mor effeithiol o ran cyfraniad a phrofiad yr ymarferwyr. Mae ail grŵp o ysgolion braenaru hefyd wedi’i benodi, a fydd yn ystyried y Cwricwlwm drafft i Gymru fel cyfanwaith, ac yn ein cynorthwyo yn ystod y cyfnod o gasglu adborth a gwerthuso’r fframwaith llawn y cwricwlwm.

Bydd y ddau grŵp yn ein helpu i fireinio’r cwricwlwm, a bydd y fersiwn honno yn cael ei chyhoeddi ym mis Ionawr 2020.

I gloi felly, diolch i chi am eich gwaith caled a gwerthfawr dros y tymor hwn. Rydych yn gwneud gwaith gwirioneddol wych. Mwynhewch eich gwyliau Pasg.

Kirsty

Y Gweinidog Addysg Kirsty Williams

Ysgolion arloesi – y restr:

Mae un ar bymtheg o ysgolion arloesi – 4 o bob ardal consortiwm rhanbarthol – wedi’u penodi i ystyried y cwricwlwm i Gymru 2022 ddrafft a chefnogi Llywodraeth Cymru yn ystod y cyfnod adborth i werthuso’r fframwaith.

Rhanbarth Enw’r ysgol Sector
ERW Ysgol yr Olchfa Uwchradd
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Uwchradd
Ysgol gynradd parcdir Cynradd
Ysgol Penboyr Cynradd
GWE Ysgol Bryn Gwalia Cynradd
Ysgol Y Gogarth Arbennig
Ysgol David Hughes Uwchradd
Ysgol Uwchradd Bodedern Uwchradd
EAS Ysgol Gymraeg Casnewydd Cynradd
Ysgol Gynradd Garnteg Cynradd
Ysgol Bassaleg Uwchradd
Ysgol Crownbridge Arbennig
CSC Ysgol gynradd Gatholig St Joseph’s Cynradd
Esgob Hedley Eglwys Gatholig Uchel Ysgol Uwchradd
Ysgol arbennig Tŷ Gwyn Arbennig
Ysgol Uwchradd Fitzalan Uwchradd

Gadael ymateb