Neidio i'r prif gynnwy

Dyma restr o’n postiadau blog ers mis Gorffennaf, wedi’u trefnu mewn grwpiau.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

In one place - WelshGan nad oes mynegai, rydym yn gobeithio y bydd y rhestr hon yn ddefnyddiol i chi wrth ddod o hyd i eitemau yr hoffech eu darllen neu wylio.

 

 

 

Trefniadau asesu a chwricwlwm newydd

Asesu o fewn Cwricwlwm Cymru – Cefnogi Dilyniant Dysgwyr

Podlediad newydd! Athrawon yn trafod defnyddio’r adborth i fireinio’r cwricwlwm

Gweithio ar fireinio’r cwricwlwm yr Hydref hwn: athro yn dweud y cyfan

Eich adborth ar y cwricwlwm drafft – adroddiad bellach ar gael

Beth sy’n wahanol am y cwricwlwm newydd? Dyma farn y grŵp cynghori allanol.

Grŵp cynghori allanol y cwricwlwm newydd – beth sydd ar ei feddwl yn ystod y cyfnod mireinio hwn? (Rhan 1).

Read more

Asesu o fewn Cwricwlwm Cymru – Cefnogi Dilyniant Dysgwyr

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Female teacher with her pupils in classroomYn dilyn cyhoeddi’r cynigion asesu cychwynnol ym mis Ebrill 2019, daeth cryn dipyn o adborth i law. Roedd llawer yn cefnogi’r trywydd yr ydym yn ei ddilyn ond roedd gofyn am ragor o eglurhad ar rai agweddau. Roedd yr adborth yn gymorth mawr wrth i ni feddwl ymhellach am asesu, ac mae wedi arwain at ganllawiau diwygiedig sy’n wirioneddol adlewyrchu’r newid diwylliant sydd ar droed gyda Chwricwlwm Cymru. Mae’r Grŵp Cynghori ar Asesu wedi bod yn greiddiol i’r broses hon, gydag aelodaeth y Grŵp yn cynnwys: ymarferwyr, academyddion a chynrychiolwyr o’r Consortia Rhanbarthol, Estyn a Chymwysterau Cymru.

Ym mis Ionawr 2020, byddwn yn cyhoeddi canllawiau i gefnogi ysgolion a lleoliadau wrth iddynt ddechrau ystyried sut y byddant yn cynllunio, dylunio a gweithredu eu cwricwlwm ysgol newydd – bydd asesu yn rhan hanfodol o hyn. Mae’r blog hwn yn amlinellu rhai o’r negeseuon allweddol mewn perthynas ag asesu, gan roi syniad i chi o’r hyn y gallwch ddisgwyl ei weld ym mis Ionawr.

Diben asesu  Read more

Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol (PYPC)

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

group-of-teachers-sharing-information-slo1 (2)Mae’r Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol (PYPC) yn bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Consortia Rhanbarthol, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Cymru’r Drindod Dewis Sant, Prifysgol Bangor ac ysgolion Arloesi Dysgu Proffesiynol.

Mae’r ysgolion yn ymgymryd ag ymholiad proffesiynol, gyda chefnogaeth Sefydliad Addysg Uwch partner (SAU). Mae ardal ar Hwb wedi’i sefydlu ar gyfer PYPC, lle mae ymholiadau ysgolion wedi eu trefnu yn ôl thema’r ymholiad.

Mae’r ysgolion dan sylw yn edrych ar hyn o bryd ar oblygiadau proffesiynol y cwricwlwm newydd, gyda chefnogaeth partner Sefydliad Addysg Uwch. Mae ardal wedi cael ei sefydlu ar Hwb ar gyfer y Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol, lle caiff ymholiadau ysgolion eu trefnu yn ôl thema. Bydd hyn yn galluogi’r rhwydwaith ysgolion ehangach i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ymholiadau sy’n mynd rhagddynt, ac fe fydd hefyd yn annog a chefnogi’r holl ymarferwyr i ddatblygu fel ymholwyr proffesiynol.

Caiff gynnydd gydag ymholiadau ysgolion ei gipio’n achlysurol a chaiff adrannau perthnasol y wefan eu diweddaru wrth i’r ymholiad fynd yn ei flaen.

 Ar hyn o bryd mae’r wefan yn cynnwys gwybodaeth gefndir ysgolion a theitlau ymholiadau, wedi’u trefnu o dan y themâu canlynol:

  • Asesu a chynnydd
  • Cynllunio, dylunio a gweithredu cwricwlwm
  • Cyfnod sylfaen
  • Addysgeg: dysgu disgyblion
  • Addysgeg: addysgu
  • Ymholiad proffesiynol
  • Dysgu proffesiynol a hyfforddi

Bydd gwybodaeth fanylach ar ymholiadau ysgolion, gan gynnwys dyluniad yr ymholiadau, adolygiad llenyddiaeth, ystyriaethau moesegol, canfyddiadau, cyfyngau ac argymhellion yn cael ei chwblhau a’i chyhoeddi ar safle PYPC yn ystod y diweddariad nesaf, ym mis Chwefror 2020. Cyswllt i’r adran PYPC ar Hwb

Mae ysgolion hefyd yn gweithio ar gyhoeddi adnoddau cysylltiedig sy’n berthnasol i’w pynciau ymholi ar eu gwefannau ysgolion eu hunain a darperir dolenni perthnasol I’r safleoedd hyn ar wefan PYPC.

 Mae rhaglen ymholi beilot a lansiwyd yn ddiweddar gan yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol (yr Academi Arweinyddiaeth) yn ategu at y dull NPEP. Cynlluniwyd y peilot hwn i gefnogi arweinwyr ysgolion yng Nghymru i annog defnydd effeithiol o ymchwil ac ymholi yn eu sefydliadau. Bydd y dull cyfun hwn yn cryfhau trosglwyddo i Raglen Ymholiad Proffesiynol Genedlaethol ar gyfer pob ysgol, wrth inni symud tuag at weithredu’r cwricwlwm yn llawn.

 

Rhaglen Dysgu Proffesiynol ein Consortia Addysg Rhanbarthol ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Consortia imageBydd dysgu proffesiynol yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o sicrhau bod gan bob aelod staff yn ein hysgolion yr wybodaeth a’r sgiliau proffesiynol i gyflwyno’r diwygiadau addysgol sydd ar y gweill yng Nghymru. Yn y blog hwn, rydyn ni’n disgrifio’r rhaglen o ddysgu proffesiynol y bydd y Consortia’n ei darparu i baratoi ysgolion ar gyfer yr heriau y byddant yn eu hwynebu.

Bydd mynediad at y dysgu yn rhad ac am ddim ac mae’n cynnwys elfennau cenedlaethol cyffredin gydag elfennau rhanbarthol ychwanegol. Bydd ar gael i uwch arweinwyr o fis Ionawr 2020 ac i eraill yn ddiweddarach yn nhymor y gwanwyn.

Mae timau rhanbarthol wedi cynllunio’r rhaglen fel ei bod yn cydweddu â’r Dull cenedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol. Mae wedi’i rhannu yn ôl cerrig milltir gyrfaol fel bod pob ymarferydd, wrth gyrraedd y gwahanol gerrig milltir, yn cael yr wybodaeth a’r sgiliau perthnasol ar gyfer rhoi’r cwricwlwm ar waith yn effeithiol.

Pwy fydd yn cefnogi’r gwaith o gyflwyno’r rhaglen? Read more

Cymwysterau Cymru’ ar natur y cymwysterau i’w cymryd yn 16 oed nawr yn fyw!

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Diwygio Cymwysterau

QW_logo_RGB_bigMae addysg yng Nghymru yn dechrau ar gyfnod sylweddol o newid. Yn ganolog i’r newidiadau hyn mae cwricwlwm newydd arloesol ar gyfer y rhai rhwng 3 ac 16 oed.

Er mwyn ategu’r cwricwlwm newydd, rydym am sicrhau bod y genhedlaeth nesaf o bobl 16 oed yn cymryd cymwysterau ac iddynt barch byd-eang, sy’n eu hysbrydoli a’u paratoi ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith. Rydym am sicrhau bod unrhyw newidiadau a wnawn yn arwain at welliannau a sefydlogrwydd hirhoedlog i’r system gymwysterau.

Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw bod pobl 16 oed yn sefyll cymwysterau ac iddynt barch byd-eang sy’n eu hysbrydoli a’u paratoi ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith.

Er mwyn cyflawni’r weledigaeth hon a datblygu ein hymagwedd tuag at gymwysterau yn y dyfodol, bydd angen ymdrech ar y cyd gyda mewnbwn gan randdeiliaid addysg a thu hwnt. Byddwn yn gweithio’n agored ac ar y cyd ag eraill i gytuno sut y bydd angen i gymwysterau newid.

Dylid cynllunio cymwysterau i hyrwyddo addysgu a dysgu cadarnhaol ac ni ddylent fod yr unig ffordd y mae pobl ifanc 14-16 oed yn ymgysylltu ac yn cael profiad o’r cwricwlwm. Rydym, am sicrhau ein bod yn cael y cydbwysedd hwn yn gywir. Read more

Podlediad newydd! Athrawon yn trafod defnyddio’r adborth i fireinio’r cwricwlwm

Gweler neges debyg yn Saesneg.

QI podcast image - WelshYnghanol y gwaith o fireinio’r cwricwlwm ar sail adborth “defnyddiol iawn”, mae’r athrawon Nia Williams a Gareth Evans yn cael eu cyfweld gan Yvonne Evans.

Maent yn siarad yn onest am yr hyn yr oedd pobl yn ei hoffi, a’r hyn oedd yn codi amheuaeth. Ac yn edrych ar y camau nesaf.

Gwrandewch ar eich platfform dewisedig isod:

 

Apple podcasts 

Spotify

Spreaker

Gweithio ar fireinio’r cwricwlwm yr Hydref hwn: athro yn dweud y cyfan

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

QI Richard Lawson in workshop (2)C: Pwy ydych chi a sut y daethoch chi’n rhan o hyn?

A: Richard Lawson ydw i. Roeddwn yn un o’r Arloeswyr gwreiddiol – yn wirfoddolwr. Roedden nhw angen athro ffiseg ac atebais yr alwad yn 2017.

C: Felly, sut brofiad oedd y cyfnod cynnar i chi?

A: Caled iawn! Profiad eithaf anodd weithiau. Fe ddechreuom siarad am gyrchfannau – ond roedd rhaid i ni greu ein ffordd ein hun, gwneud ein map ein hun. Mae hynny’n waith caled. Pan mae gennych chi 30 o bobl mewn ystafell, mae’n anodd cytuno ar lwybr i’w gymryd.

C: Beth yw’ch rôl yn y gwaith mireinio?

A: Sicrhau Ansawdd, gan weithio ar sail yr adborth ar y cwricwlwm drafft. Treulir dau draean o’n hamser yn edrych ar adborth ynghylch Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg a thraean yn edrych ar y cwricwlwm cyfan – rhifedd yn fy achos i – yn edrych am gysondeb ar draws y cwricwlwm, y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, Mathemateg a Rhifedd…

C: A beth yn union oedd y gwaith? Read more

Codi momentwm – cynadleddau Penaethiaid yn ystod yr Hydref

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

EDUCATIONAL WALES EVENT, NATIONAL MUSEUM OF WALES CARDIFF, 26/09/2017Mae ein cenhadaeth genedlaethol i weddnewid addysg yn codi momentwm, ac mae ein rhaglen uchelgeisiol yn dod at ei gilydd.

Yr hydref hwn rwy’n edrych ymlaen at gael sgwrsio gyda’r Penaethiaid yn uniongyrchol ym mhob un o’n rhanbarthau, i drafod y ffordd mae pob elfen o’r gwaith diwygio yn dod ynghyd i gefnogi ein cwricwlwm newydd a’n huchelgais ynghylch dyfodol pob un o’n plant.

Byddwn yn dathlu llwyddiannau hefyd wrth gwrs. Y cynnydd yn y ffordd rydym wedi bod yn cydweithio i ddatblygu’r cwricwlwm newydd a diwygio ADY. Y ffordd mae Cymru wedi codi ar y rhestrau Safon Uwch, a bellach ar y brig o ran A* o gymharu â rhanbarthau Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Mae cydweithwyr yn y consortia wedi bod yn gweithio gyda’m swyddogion i ddatblygu’r cynadleddau hyn, a fydd yn gyson o ran eu cynnwys ar draws y wlad er mwyn i bawb fod ar yr un lefel, ond a fydd hefyd wedi’u haddasu yn unol ag anghenion lleol.

Beth fydd yn cael ei drafod?

Mae arweinyddiaeth yn hanfodol ar adegau fel hyn. Felly byddwn yn edrych ar ein ffordd o adeiladu gallu o ran arweinyddiaeth, gan gynnwys arweinyddiaeth ganol, a rôl arweinyddiaeth wrth gynllunio’r cwricwlwm.

Byddwn yn trafod y rhaglen dysgu proffesiynol, gydag elfennau cenedlaethol a rhanbarthol, a fydd yn cychwyn i arweinwyr fis Ionawr 2020 ac i’r staff ehangach o ddiwedd tymor y gwanwyn. Mae’r cymorth hwn, sy’n cael ei ddarparu’n rhanbarthol, yn rhan o fuddsoddiad gwerth £24m i baratoi staff yn briodol i roi’r cwricwlwm ar waith yn 2022.

Read more

Myfyrio ar Uwchgynhadledd Prosiect Addysg ARC 2019 yng Nghaerdydd, Cymru

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae Atlantic Rim Collaboratory (ARC) yn rhwydwaith byd-eang sy’n ceisio gwella addysg i unigolion drwy helpu systemau addysg i wella. Eleni, cynhaliwyd ei uwchgynhadledd flynyddol yng Nghaerdydd, ymweliad amserol a roddodd gyfle i’n cynadleddwyr drafod y diwygiadau presennol i’r system addysg yng Nghymru.

ARC blog school visitCynhaliwyd yr Uwchgynhadledd gan Lywodraeth Cymru rhwng 12-15 Medi yng Nghaerdydd, sef prifddinas hardd Cymru.

Mae ARC wedi’i leoli ym Mhrifysgol Ottawa, a hon oedd ei bedwaredd uwchgynhadledd. Mae’n fudiad byd-eang sy’n ymrwymedig i hyrwyddo rhagoriaeth, tegwch, cynhwysiant, llesiant, democratiaeth a hawliau dynol i bob myfyriwr mewn systemau o ansawdd uchel a redir yn broffesiynol. Mae Gweinidogion, uwch-weision sifil ac arweinwyr cymdeithasau proffesiynol o systemau cyfranogol oll yn cymryd rhan.

Read more

Eich adborth ar y cwricwlwm drafft – adroddiad bellach ar gael

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Cafwyd llu o ymatebion pan wahoddwyd adborth at y cwricwlwm newydd. Cafwyd 1,680 i gyd, gan gyrraedd dros yr e-bost, ar-lein, drwy’r post gan ychwanegu at yr adborth a ddarparwyd yn uniongyrchol mewn digwyddiadau rhanbarthol a grwpiau ffocws, gan bobl ifanc ac ymarferwyr, rhieni a busnesau.

Feedback report front cover WELComisiynwyd Wavehill a Dynamix, sefydliadau ymchwil annibynnol, i ddadansoddi’r ystod o safbwyntiau ac i weld pa mor gyffredin yr oeddent ar draws y grwpiau rhanddeiliaid ac ar y cyfan.

 Yn gyffredinol, roedd ymatebwyr yn gefnogol i strwythur ac amcan y cwricwlwm, ac roedd llawer yn croesawu’r cynigion. Roedd pobl yn hoffi’r pwyslais ar y pedwar Diben,  y rhyddid y mae’r cwricwlwm yn ei roi i athrawon, a’r rôl fwy sydd gan asesu ffurfiannol.

 Fodd bynnag, nodwyd problemau hefyd; gan gynnwys ystyriaethau ymarferol megis yr amser, yr adnoddau a’r gefnogaeth y bydd eu hangen i roi’r cwricwlwm newydd ar waith. Roedd y rhan fwyaf o’r farn y gellid gwella’r canllawiau, a chafwyd awgrymiadau defnyddiol am sut i wneud hynny. Yn y bôn, y neges oedd: ‘gwnewch nhw’n symlach, ond gan ychwanegu manylder mewn llefydd i helpu athrawon allu eu cyflawni’n ymarferol’.

 Mae cymaint mwy i wybod am yr adborth – gan gynnwys pethau penodol am y Meysydd Dysgu a Phrofiad. Mae popeth yn yr adroddiad llawn ar y tudalen hwn.