Neidio i'r prif gynnwy

Lleihau’r Bwlch Cyrhaeddiad: Dysgu gan eraill ond gweithredu yn eich ffordd eich hun – Neges oddi wrth Syr Alasdair McDonald

Read this page in English

Multiethnic children in a circleWrth i Arloeswyr gynllunio a datblygu’r cwricwlwm newydd gan nodi’r cymorth proffesiynol y mae’r gweithle ei angen, mae penaethiaid cynradd ac uwchradd wedi bod yn cydweithio â’r Llywodraeth, arbenigwyr a phartneriaid er mwyn creu model newydd ar y cyd ar gyfer atebolrwydd ysgolion.

Yn y model newydd, bydd pob dysgwr yn cyfrif, sy’n rhoi cyfleoedd sylweddol o ran canolbwyntio ar gynnydd ein dysgwyr sy’n agored i niwed. Fodd bynnag, mae lleihau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng grwpiau o ddysgwyr yn bwysig ar hyn o bryd, felly mae camau gweithredu eisoes ar waith i wella cyfleoedd mewn bywyd ar gyfer disgyblion mewn llawer o’n hysgolion heddiw; bydd y gwaith hwnnw yn cael ei gefnogi gan ein rhaglen o ddiwygio addysg yng Nghymru. Read more

Gwella profiadau dysgwyr Cymraeg

Read this page in English

Symposium2Mae’n gyfnod cyffrous i ni yng Nghymru o ran dyfodol yr iaith Gymraeg. Mae ein strategaeth, Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr, yn gosod yr uchelgais yn glir. Y nod yw:

 

 

  1. cynyddu nifer y siaradwyr
  2. cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg; a
  3. creu amodau ffafriol i’r Gymraeg

Ry’ ni i gyd yn ymwybodol bod gan ein system addysg gyfraniad sylweddol i’w wneud er mwyn gwireddu’r weledigaeth hirdymor hon i gyrraedd Miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Read more

Sut y mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymgorffori cymhwysedd digidol ac yn datblygu ei weledigaeth ddigidol

Read this page in English

Nid yw’r daith i drawsnewidiad digidol yn un hawdd ac nid yw’n digwydd dros nos. Dyma ein ffordd o feddwl ni yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro (CAVC).

DCF CAVC Hannah Profile Pic 300dpiRydym yn annog trawsnewidiad digidol mewn nifer o ffyrdd, yn gyntaf drwy hyfforddi staff ac yn ail, drwy newid diwylliannol a rheoli newid.

Mae hyfforddiant yn hanfodol, felly rydym yn defnyddio diwrnodau HMS, gweithdai, sesiynau un i un, a hyfforddiant wedi’i deilwra gan Arweinwyr Digidol adrannau i roi cymorth i’r athrawon gydag arbrofion Dysgu Estynedig drwy Dechnoleg (TAL), drwy wefan Microsoft Educator Community (MEC) ac Academi Imagine Microsoft. Read more

Cenhadaeth ein Cenedl o ran Addysg: Cynnydd

Read this page in English

kw-portrait-1“Pan gyhoeddais genhadaeth ein cenedl o ran addysg fis Medi diwethaf, dywedais fod yn rhaid inni barhau i symud ymlaen er mwyn cyflawni ein huchelgeisiau. Dros y flwyddyn ddiwethaf, felly, rydym wedi bod yn datblygu momentwm –ac ymdrech i hunanwella, a hynny ar draws y system addysg.

Education in Wales Timeline update Cym

“Mae llawer o waith ar ôl i’w wneud, ond rwy’n hynod falch o’r diwygiadau rydym eisoes wedi’u cyflwyno mewn cyfnod cymharol fyr. Hefyd, rwyf wedi fy mhlesio’n arw â’r ffordd y mae pawb yn y system addysg wedi ymateb i’r her. Read more

Ysgol Sant Christopher, Wrecsam: ‘cracio’r cod’ mewn ffordd arbennig

Read this page in English

DCF 'Cracking the code' pupil pic

Josh Pickett: “Rwy’n credu bod angen i’r holl ddisgyblion ddysgu sut i ddatrys problemau gan y bydd yn eu helpu gyda nifer o bethau, ac nid dim ond TGCh”.

Ysgol Sant Christopher yw’r ysgol arbennig fwyaf yng Nghymru. Flwyddyn ar ôl lansio ymgyrch ‘cracio’r cod’, sef ymgais i roi sgiliau codio i athrawon a dysgwyr, mae ganddi glwb codio poblogaidd ac enghreifftiau da o sut y caiff disgyblion fudd ohoni.

Mae gan bob dysgwr yn yr ysgol anghenion dysgu ychwanegol ac ni chânt eu hystyried yn ddisgyblion a fyddai’n cymryd rhan mewn cyfrifiadureg yn draddodiadol. Ni oedd un o’r ysgolion cyntaf i gymryd rhan yn y fenter cracio’r cod gyda GWE ym mis Medi. O ganlyniad i’r hyfforddiant hwn gwnaethom sefydlu clwb codio bob amser cinio ar ddydd Llun a fu’n boblogaidd iawn drwy gydol y flwyddyn. Gwnaethom gychwyn ein clwb codio ym mis Medi gan ddefnyddio dyfais bwrdd ‘crumble’ Redfern electronics. Gwnaethom greu llyfryn cwbl annibynnol a oedd yn galluogi’r disgyblion i’w ddilyn fesul cam. Read more

Ysgol Gyfun Porthcawl – ‘Gan bwyll y mae mynd ymhell’ wrth gyflwyno’r Cymhwysedd Digidol

Read this page in English

porthcawl comprehensiveMae gan Ysgol Gyfun Porthcawl 1,400 o ddisgyblion a dros 80 o staff. Mae’r gwaith o gyflwyno’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol wedi bod yn gyson ac yn flaengar, gan ddechrau ym mis Medi 2016 gyda’r cynlluniau gwella ysgol a chyfadran.

C: Sut ddechreuoch chi weithio gyda’r fframwaith?

Ar ôl i ni ei gynnwys yn ein cynllunio, fe ddechreuon drwy nodi’r llwyddiannau cynnar – pobl a oedd eisoes yn gwneud gwaith digidol – fel yng ngwyddoniaeth – y gellid rhannu straeon eu llwyddiant.

Doedden ni ddim eisiau drysu pobl gyda jargon technegol, gallai fod â’r potensial i frawychu rhai aelodau o staff, felly cawsom ddiwrnod HMS ar y Cwricwlwm ac yn hytrach na dychryn staff edrychon ni ar y darlun mawr a dangos y gwerth y gallai digidol ddod drwy esiamplau da. Dechreuon ni drwy edrych ar yr hyn oedd yn cael ei wneud eisoes a sut oedd modd ei ddatblygu, gan ganolbwyntio yn arbennig ar y llinyn Cynhyrchu yn y lle cyntaf. Read more

Ysgol Sant Martin, Caerffili: mynd ati ar eu pennau i gyflwyno cymhwysedd digidol

Read this page in English

St Martins comprehensive - DCFMae 1000 o ddisgyblion rhwng 12 a 18 oed yn Ysgol Gyfun Sant Martin. Aeth yr ysgol i’r afael â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol drwy beri i’r cyfryngau digidol weithio i’r ysgol gyfan, gan gynnwys gofal bugeiliol a chymorth i ddysgwyr yn ogystal ag ar draws y cwricwlwm.

C: Sut wnaethoch chi ddechrau gweithio gyda’r Fframwaith?

A: Roedden ni’n ei weld fel rhywbeth mwy na’r cwricwlwm. Roedden ni eisiau defnyddio dulliau digidol ar gyfer pob mathau o weithgareddau ysgol, felly fe benderfynwyd y bydden ni’n mynd amdani a bwrw’n hunain ben a chlustiau i mewn i ddefnyddio dulliau digidol ar draws yr ysgol. Fe wnaethon ni ddechrau’n gynnar: roedden ni’n gallu gweld beth oedd y cam nesaf, felly fe wnaethon ni ddechrau cynllunio ar ei gyfer ym mis Mai 2015.

Roedd rhaid i’r rheolwyr uwch fabwysiadu’r syniad yn gyntaf achos roedd rhaid i ni rannu’r un neges a’r un dull gweithredu. Yna cawsom gyfarfod â’r Penaethiaid Adrannau – a oedd yn gadarnhaol – a chynnal archwiliad o sgiliau’r staff. Roedd elfen o betruso, ond rydyn ni wedi ceisio dod dros hynny drwy fod mor agored a chefnogol ag y gallwn.

C: A oedd y diwylliant newydd yn sioc i’r staff? Read more

Peidiwch â llusgo’ch traed; mae’n rhaid i gymhwysedd digidol gael blaenoriaeth

Read this page in English

Steve DaviesMae ein byd yn newid mor sydyn, mae’n anodd dychmygu goblygiadau hyn ar ein dyfodol ni fel oedolion, heb sôn am ddyfodol ein pobl ifanc.

Dyna’r rheswm dros roi blaenoriaeth i’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol a’i gyflwyno’n gynnar fel rhan o’r cwricwlwm newydd. Roedd yr angen i ddisgyblion ac athrawon fod yn hyderus a llwyddo yn ein byd digidol yn gwbl glir.

Felly, mae’n rhan o’n cenhadaeth genedlaethol i ddarparu sgiliau digidol lefel uchel i’n holl ddysgwyr; mae cymhwysedd digidol yn un o dri chyfrifoldeb ein cwricwlwm newydd ar y cyd â llythrennedd a rhifedd. Read more

Animeiddiadau Newydd a Deunyddiau wedi’u Diweddaru ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Read this page in English

DCF image with girl CYMae rhoi sgiliau digidol lefel uchel i’n holl ddysgwyr yn rhan ganolog o Genhadlaeth ein Cenedl.

Bydd Cymhwysedd Digidol yn un o dri chyfrifoldeb trawsgwricwlaidd yn ein cwricwlwm newydd ac mae’n bwysig inni ddechrau cynnwys y sgiliau hyn nawr, yn y cyfnod pontio. Felly rydym wedi diweddaru rhai negeseuon allweddol ac wedi darparu deunyddiau newydd i gefnogi’ch gwaith ochr yn ochr â Llythrennedd a Rhifedd.

Mae Canllawiau’r Fframwaith, yr adran ‘Cwestiynau Cyffredin’, a’r Cyflwyniad i gyd wedi’u diweddaru. Yn ogystal, mae pedwar ffilm fer yn esbonio elfennau’r Fframwaith yn syml.

Gweler adnoddau ar y tudalen Dysgu Cymru