Neidio i'r prif gynnwy

Edrych ar ddysgu ieithoedd, ymreolaeth athrawon a chydbwysedd rhwng chwarae a gweithio yn y Ffindir!

Read this page in English

Finland 1Plant yn dringo twmpathau eira, yn sglefrio ac yn chwarae hoci iâ – amser chwarae mewn ysgol gynradd arferol yn y Ffindir. Mae’r plant wedi bod mewn gwers ers wyth y bore ‘ma ac erbyn chwarter i naw maen nhw’n barod am bymtheg munud o hwyl gyda ffrindiau … y tu allan yn yr eira!

Mae pymtheg munud o chwarae ar ôl pob gwers 45 munud yn eithaf cyffredin yn y Ffindir. Yn ddiweddar mae’r Llywodraeth hefyd wedi cyflwyno Finland on the move, rhaglen genedlaethol i gynyddu gweithgarwch corfforol a lleihau amser segur ymhlith plant ysgol. Mae’r holl blant yn bwyta cinio ysgol iach am ddim yn yr ysgol hefyd.

Read more

Her gwneud i gwricwlwm newydd weithio: ry’n ni’n bobl broffesiynol felly beth am ei mwynhau!

Read this page in English

mick-watersEin pobl ifanc yw ein dyfodol. Felly, beth allai fod yn fwy pwysig yn yr ysgol na’r cwricwlwm rydym yn ei ddewis ar eu cyfer? Yr her barhaus yw i bawb sy’n ymwneud ag addysg yng Nghymru gydweithio er mwyn datblygu cwricwlwm ar gyfer yr 21ain ganrif a fydd yn sicrhau bod gan bob person ifanc y sgiliau, y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r rhinweddau personol sydd eu hangen arnynt i ffynnu.

Mae dwy elfen allweddol i’r gwaith o ddatblygu’r cwricwlwm; yn gyntaf, ei greu ac, yn ail, wneud iddo weithio. Rhaid sicrhau bod y cwricwlwm a gyhoeddir sydd wedi’i gymeradwyo gan y Cynulliad Cenedlaethol yn un o’r radd flaenaf. Ond, wrth ddod i gysylltiad â’r dysgwr yn yr ysgol y gwelir ei werth gwirioneddol.

Read more

Lleisiau Plant a Phobl Ifanc yn y Cwricwlwm Newydd i Gymru

Read this page in English

IMG_0272Yn rhinwedd fy rôl fel Comisiynydd Plant Cymru, rwy’n helpu i ysgogi newidiadau cadarnhaol a hirdymor i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae gwrando ar blant a phobl ifanc yn rhan hanfodol o’r gwaith hwn. Pobl ifanc yw’r arbenigwyr ar eu bywydau eu hunain a bydd sicrhau y caiff eu cyfraniad pwysig ei ystyried yn rhoi polisïau cryfach a chanlyniadau gwell i ni bob amser. Roeddwn wedi cadw hyn mewn cof pan wahoddais grŵp o bobl ifanc i ymuno â chyfarfod y Grŵp Cynghori Annibynnol ar ddiwygio’r cwricwlwm.

Read more